مکان‌یابی بازارچه مرزی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی آموزش‌وپرورش استان کردستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، آموزش‌وپرورش استان کردستان

چکیده

با توجه به محدودیت‌ها و موانع بسیار در نواحی روستایی مرزی، مکان‌یابی مطلوب و بهینه محدثات توسعه‌ای ازجمله بازارچه‌های مرزی، جهت تضمین موفقیت، تداوم و توزیع برابر ثمرات آن‌ها ضروری است. از سویی دیگر، حل پیچیدگی‌هایی که در امر مکان‌یابی، به‌ واسطه دخیل بودن معیارهای متعدد کمی و کیفی گاهاً متضاد، ذی‌نفعان و گزینه‌های مختلف وجود دارد، نیازمند بهره‌گیری از روش‌های جدیدی ازجمله روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه است. پژوهش حاضر با هدف رونق و موفقیت بازارچه مرزی بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان در پی پاسخگویی به این سؤال است که کدام ‌یک از روستاهای این بخش، از شرایط بهتری جهت احداث بازارچه برخوردار هستند. در پژوهش کاربردی حاضر، با تکیه ‌بر مطالعات کتابخانه‌ای و با استفاده از مدل‌های کمی، رتبه‌بندی شاخص‌ها و معیارها با بهره‌گیری ازنظر کارشناسان و آگاهان محلی روستایی و سپس بهره‌گیری از روش‌های ELECTERE، TOPSIS و SAW، گزینه‌های موردنظر رتبه‌ بندی و بهینه‌ترین مکان جهت تأسیس بازارچه در بخش مشخص گردید. محاسبات آماری در دو نرم‌افزار EXPERT CHOICE و EXCEL انجام گرفتند که درنهایت، نتایج پژوهش، حاکی از این امر است که روستای مرزی ساوجی، مطلوب‌ترین مکان جهت تأسیس بازارچه است و دلیل این امر نیز، شرایط مطلوب این روستا ازجمله دارا بودن خدمات و امکانات، نزدیکی بیشتر به مرکز شهرستان و روانی عبور و مرور به‌ واسطه فقدان موانع توپوگرافی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Border Markets Positioning Using Multi-Criterion Decision-Making Techniques (Case Study: Khavumyrabad District of Marivan City)

نویسندگان [English]

  • Saadi Mohammadi 1
  • Souran Manuchehri 2
  • Bayan Abdollahi 3
چکیده [English]

Due to the limitations and obstacles in the rural areas of the border, desirable and optimal location of developmental establishments, including border markets, is necessary to ensure the success, continuity and distribution of their outcomes. On the other hand, solving the complexities involved in locating as the result of the involvement of multiple quantitative and qualitative criteria, sometimes contradictory, stakeholders and options, requires the use of new methods, including multi-criterion decision-making methods.
Aimed at the prosperity and success of the border market of the Khavmirabad district of Marivan city, the present study seeks to answer the following question: which of the villages in this district have better conditions for the establishment of the market. In this applied research, the desired options for ranking and the most optimal location for establishing a market in the sector were determined with the help of library studies and using quantitative models, the ranking of indices and criteria using local experts and local informants and then using the methods of ELECTERE, TOPSIS and SAW. The statistical calculations were carried out in two EXPERT CHOICE and EXCEL software. Finally, the results of the research indicate that the Savoji border village is the most desirable place to establish a market, due to the favorable conditions of the village, including the availability of services and facilities, more proximity to the center of the city and the easy transit through the lack of topographical barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • border Market
  • Multi-criterion decision making
  • Khavumyrabad border district