مکان‌یابی بازارچه مرزی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی آموزش‌وپرورش استان کردستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، آموزش‌وپرورش استان کردستان

چکیده

با توجه به محدودیت‌ها و موانع بسیار در نواحی روستایی مرزی، مکان‌یابی مطلوب و بهینه محدثات توسعه‌ای ازجمله بازارچه‌های مرزی، جهت تضمین موفقیت، تداوم و توزیع برابر ثمرات آن‌ها ضروری است. از سویی دیگر، حل پیچیدگی‌هایی که در امر مکان‌یابی، به‌ واسطه دخیل بودن معیارهای متعدد کمی و کیفی گاهاً متضاد، ذی‌نفعان و گزینه‌های مختلف وجود دارد، نیازمند بهره‌گیری از روش‌های جدیدی ازجمله روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه است. پژوهش حاضر با هدف رونق و موفقیت بازارچه مرزی بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان در پی پاسخگویی به این سؤال است که کدام ‌یک از روستاهای این بخش، از شرایط بهتری جهت احداث بازارچه برخوردار هستند. در پژوهش کاربردی حاضر، با تکیه ‌بر مطالعات کتابخانه‌ای و با استفاده از مدل‌های کمی، رتبه‌بندی شاخص‌ها و معیارها با بهره‌گیری ازنظر کارشناسان و آگاهان محلی روستایی و سپس بهره‌گیری از روش‌های ELECTERE، TOPSIS و SAW، گزینه‌های موردنظر رتبه‌ بندی و بهینه‌ترین مکان جهت تأسیس بازارچه در بخش مشخص گردید. محاسبات آماری در دو نرم‌افزار EXPERT CHOICE و EXCEL انجام گرفتند که درنهایت، نتایج پژوهش، حاکی از این امر است که روستای مرزی ساوجی، مطلوب‌ترین مکان جهت تأسیس بازارچه است و دلیل این امر نیز، شرایط مطلوب این روستا ازجمله دارا بودن خدمات و امکانات، نزدیکی بیشتر به مرکز شهرستان و روانی عبور و مرور به‌ واسطه فقدان موانع توپوگرافی است

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی