چالش‌های ژئوپلیتیک مرز ایران و ترکیه

نویسندگان

1 دانش آ موخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

3 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مرزها دارای کارکردهای خاص و متعددی هستند و به همان نسبت تهدیدها و آسیب‌هایی نیز متوجه مرزها می‌باشد. این آسیب‌ها و تهدیدها با منشأ مختلف و با اهداف متفاوت، کارکردهای مرزی را نشانه رفته و عملکرد آن را مختل می‌کنند. حجم قابل‌توجهی از سرچشمه‌های قدرت، در جغرافیای کشور قرار دارد. ویژگی‌های جغرافیایی بیشتر نقش بنیادی را در شکل‌گیری سایر عناصر قدرت مانند قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی بازی می‌کنند که از آن‌ها به‌ عنوان ژئوپلیتیک یاد می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی چالش‌های ژئوپلیتیک مرز ایران و ترکیه می‌باشد. روش این تحقیق توصیفی- پیمایشی می‌باشد و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه نخبگان و کارشناسان نظامی، انتظامی و دانشگاهی می‌باشند. نمونه آماری از طریق فرمول کوکران 97 نفر محاسبه گردیده است. داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه 23 مورد آزمون قرارگرفته‌اند. همچنین از نرم‌افزار Excel نیز جهت تجزیه ‌وتحلیل داده‌های توصیفی نیز استفاده ‌شده است. داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرارگرفته‌اند. نتایج حاصل بیانگر این است که عوامل اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و نظامی به‌ عنوان چالش‌های ژئوپلیتیک مرز ایران و ترکیه به شمار می‌روند

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی