چالش‌های ژئوپلیتیک مرز ایران و ترکیه

نویسندگان

1 دانش آ موخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

3 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مرزها دارای کارکردهای خاص و متعددی هستند و به همان نسبت تهدیدها و آسیب‌هایی نیز متوجه مرزها می‌باشد. این آسیب‌ها و تهدیدها با منشأ مختلف و با اهداف متفاوت، کارکردهای مرزی را نشانه رفته و عملکرد آن را مختل می‌کنند. حجم قابل‌توجهی از سرچشمه‌های قدرت، در جغرافیای کشور قرار دارد. ویژگی‌های جغرافیایی بیشتر نقش بنیادی را در شکل‌گیری سایر عناصر قدرت مانند قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی بازی می‌کنند که از آن‌ها به‌ عنوان ژئوپلیتیک یاد می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی چالش‌های ژئوپلیتیک مرز ایران و ترکیه می‌باشد. روش این تحقیق توصیفی- پیمایشی می‌باشد و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه نخبگان و کارشناسان نظامی، انتظامی و دانشگاهی می‌باشند. نمونه آماری از طریق فرمول کوکران 97 نفر محاسبه گردیده است. داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه 23 مورد آزمون قرارگرفته‌اند. همچنین از نرم‌افزار Excel نیز جهت تجزیه ‌وتحلیل داده‌های توصیفی نیز استفاده ‌شده است. داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرارگرفته‌اند. نتایج حاصل بیانگر این است که عوامل اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و نظامی به‌ عنوان چالش‌های ژئوپلیتیک مرز ایران و ترکیه به شمار می‌روند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Geopolitical Challenges of the Iran-Turkey Border

نویسندگان [English]

  • Mehdi Maleki 1
  • Vahid Barani Pesyan 2
  • Hassn-Reza Gheitasi 3
چکیده [English]

Borders have a number of specific functions, and the same is true for threats and injuries. These damages and threats of different origin and with different purposes target border functions and disrupt their functions. A significant amount of sources of power is located in the country's geography. Geographic features play a more fundamental role in the formation of other elements of power, such as political, economic, and military power, which are referred to as geopolitics. The aim of this study is to examine the geopolitical challenges of the Iran-Turkey border. The method of this research is descriptive-survey and data gathering tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population of this research includes all elites and military, law enforcement and academic experts. The sample size was calculated using Cochran's formula as 97 individuals. Data were analyzed using SPSS version 23 software. Excel software is also used to analyze descriptive data. Data were analyzed in two descriptive and inferential levels. The results indicate that economic, geographic, political and military factors are considered as the geopolitical challenges of the Iran-Turkey border.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Geopolitics of Iran and Turkey
  • Iran-Turkey border
  • Geopolitical challenges
  • Geographic challenges