بررسی نقش فضای مجازی در افزایش ورود کالای قاچاق از مرزها (موردمطالعه: شهرستان مرزی ارومیه)

نویسندگان

1 عضو گروه علمی مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

2 دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشگاه دفاع ملی

چکیده

در حال حاضر با رشد روزافزون فروشگاه‌های مجازی در بستر اینترنت، تبلیغ، ترویج، توزیع و فروش انواع کالای قاچاق با استفاده از توانایی‌های این بستر با سرعت در حال گسترش است. مبارزات گسترده با کالای قاچاق و قاچاقچیان از سوی دستگاه‌های دخیل در فضای حقیقی موجب گردیده که سوداگران با انتقال بساط تجاری خود به فضای مجازی؛ مراکز آنلاین (برخط) را جهت تبلیغ و فروش محصولات جدید قاچاق برگزیده‌اند. تحقیق حاضر به بررسی نقش فضای مجازی در افزایش ورود کالای قاچاق از مرزهای شهرستان ارومیه پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی، به لحاظ شیوه انجام پیمایشی و ازنظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شاغلین بازارچه‌های مرزی و فروشگاه‌های درجه 1 سطح شهرستان ارومیه به تعداد 408 فقره بوده که 205 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته تحقیق مشتمل بر 12 مؤلفه و چهار گویه تحقیق را تکمیل نمودند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Spss و آزمون آماری t استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد کلیه ابعاد چهارگانه مربوط به پرسشنامه تحقیق (1- گریز از پرداخت حقوق و سهم دولت، 2- تبلیغ و بازاریابی گسترده در فضای مجازی، 2- محدودیت در برخورد با فروشگاه‌های مجازی و 4- افزایش روزافزون کاربران شبکه‌های مجازی) در افزایش ورود کالای قاچاق تأثیرگذار بوده که عدم برخورد با فعالان به جهت نبود محل تجاری مشخص و ضعف در قوانین و مقررات جاری دارای بیشترین نقش و افزایش روزافزون کاربران شبکه‌های مجازی دارای کمترین نقش در افزایش ورود کالای قاچاق از مرزها می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که فضای مجازی تأثیر و نقش بسزایی در گسترش ورود کالای قاچاق از مرزهای شهرستان ارومیه داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Cyberspace in Increasing the Entry of Smuggled Goods from Borders (Case Study: Urmia Border Town)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ghorbani 1
  • Mohammad Javanmard 2
  • Ali Ebrahimi 3
چکیده [English]

Nowadays, with the increasing growth of online stores, the advertisement, promotion, distribution and sale of all types of smuggled goods are expanding rapidly through the capabilities of this platform. Extensive fight against drug smuggling and smugglers by the agencies involved in the real environment has led the traffickers and traders to move their businesses to cyberspace; they have chosen online (online) sites to promote and sell new smuggling products. The present research studies the role of cyberspace in increasing the entry of smuggled goods from the borders of Urmia. The present research is of a descriptive-analytical type. In terms of methodology it is considered as a survey study and in terms of purpose, is a type of an applied research. The statistical population of the study consisted of all employees of border markets and stores in the city of Urmia with 408 items. 205 people were selected by simple random sampling as a sample and completed a researcher-made questionnaire containing 12 components and four items. SPSS software and t-test have been used to analyze the data. The findings show that all four dimensions related to the research questionnaire (1- escape from paying salaries and the government interest, 2- broad advertising and marketing in cyberspace, 2- restrictions on dealing with online stores, and 4- increasing the number of cyber network users) were effective in increasing the entry of smuggling goods. Not coping with activists due to the lack of specific place of business and the weakness of the current laws and regulations had the highest biggest and increasing virtual network users had the lowest role in increasing the entry of smuggled goods from the borders. The results of the research showed that cyberspace has a significant role in expanding the entry of smuggled goods from the borders of Urmia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • smuggling
  • Goods
  • Border
  • West Azarbaijan
  • Urmia