اولویت‌بندی شاخص‌ها و مؤلفه‌های امنیت پایدار در مناطق مرزی استان خراسان رضوی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

امنیت پایدار، درصدد آن است تا توانمندی جوامع را برای پیشگیری یا دفاع در برابر تهدیدات متوجه دولت ملی ارتقاء دهد؛ ناامنی عمیق انسانی را در سراسر جهان کاهش داده و تهدیدات بلندمدتی را که متوجه امنیت جهانی است، مدیریت کند. در این راستا هدف تحقیق حاضر اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و شاخص‌های امنیت پایدار در مناطق مرزی استان خراسان رضوی است. نوع تحقیق کاربردی و روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شد. جامعه آماری شهرستان‌های مناطق مرزی استان می‌باشد. حجم نمونه 300 پرسشنامه است و به روش نمونه‌گیری تصادفی تکمیل‌شده است. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه‌ها از (LISREL) و برای اولویت‌بندی مؤلفه‌ها از (ANP) استفاده‌شده است. نتایج LISREL یک نوع همبستگی و ارتباط معنادار را در ارتباط مؤلفه‌ها نسبت به یکدیگر را نشان می‌دهد و نتایج ANP نشان می‌دهد، مؤلفه امنیت اقتصادی با مقدار 0.388، مؤلفه اجتماعی و فرهنگی با مقدار 0.326، مؤلفه سیاسی 0.191 و دفاعی-نظامی- امنیتی با مقدار وزن 0.093، به ترتیب، بیشترین نقش را در شکل‌گیری امنیت پایدار مناطق مرزی استان، دارا هستند.

کلیدواژه‌ها