اولویت‌بندی شاخص‌ها و مؤلفه‌های امنیت پایدار در مناطق مرزی استان خراسان رضوی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

امنیت پایدار، درصدد آن است تا توانمندی جوامع را برای پیشگیری یا دفاع در برابر تهدیدات متوجه دولت ملی ارتقاء دهد؛ ناامنی عمیق انسانی را در سراسر جهان کاهش داده و تهدیدات بلندمدتی را که متوجه امنیت جهانی است، مدیریت کند. در این راستا هدف تحقیق حاضر اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و شاخص‌های امنیت پایدار در مناطق مرزی استان خراسان رضوی است. نوع تحقیق کاربردی و روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شد. جامعه آماری شهرستان‌های مناطق مرزی استان می‌باشد. حجم نمونه 300 پرسشنامه است و به روش نمونه‌گیری تصادفی تکمیل‌شده است. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه‌ها از (LISREL) و برای اولویت‌بندی مؤلفه‌ها از (ANP) استفاده‌شده است. نتایج LISREL یک نوع همبستگی و ارتباط معنادار را در ارتباط مؤلفه‌ها نسبت به یکدیگر را نشان می‌دهد و نتایج ANP نشان می‌دهد، مؤلفه امنیت اقتصادی با مقدار 0.388، مؤلفه اجتماعی و فرهنگی با مقدار 0.326، مؤلفه سیاسی 0.191 و دفاعی-نظامی- امنیتی با مقدار وزن 0.093، به ترتیب، بیشترین نقش را در شکل‌گیری امنیت پایدار مناطق مرزی استان، دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Indicators and Components of Sustainable Security in the Border Areas of Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Mir Najaf Mousavi 1
  • Fatemeh Sadat Kahaki 1
  • Allahgholi Esmaeilpour 2
چکیده [English]

Sustainable security aims to enhance the ability of communities to prevent from or defend against threats to the national government, reduce deep human insecurity around the world, and manage long-term threats to global security. In this regard, the purpose of the present research is to prioritize components and indicators of sustainable security in the border regions of Khorasan Razavi province. The study is of an applied research type and conducted in descriptive-analytical and survey method. The required data was collected by library and field study (questionnaire). The statistical population included the cities of the border regions of the province. The sample size consisted of 300 questionnaires and completed by random sampling method. LISREL software was employed for examining the effect of each component and ANP was employed for prioritizing the components. The results of LISREL show a kind of correlation and a significant relationship between the components in relation each other, and the results of the ANP show that the economic security component with the value of 0.388, the social and cultural components with the value of 0.326, the political component of 0.191 and the military-security-defenses component with the weight of 0.093, respectively, have the highest role in the formation of sustainable security in the border areas of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable security
  • Economic Security
  • Political Security
  • Social-cultural security
  • Defense-military security