جایگاه همبستگی مرزی تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس در امنیت ملی ایران بعد از جنگ سرد «رهیافت ژئوپلیتیک یا قدرت محور

نویسندگان

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

در سطح بین‌المللی خلیج‌فارس به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌اش در تأمین انرژی جهان، وابستگی صنایع پیشرو و کشورهای توسعه‌یافته به این ماده حیاتی، به ‌شدت مورد توجه این قدرت‌ها می‌باشد. تنگه هرمز تنها خروجی خلیج‌فارس است و از آنجا که همه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به صدور نفت از خلیج‌فارس وابسته‌اند و بیش از نیمی نفت مورد نیاز جهان باید از تنگه هرمز بگذرد، این تنگه اهمیت بین‌المللی دارد. ایران بزرگ‌ترین کشور خلیج‌فارس است و بیشترین گستره جغرافیایی و مواضع حفاظتی را در این منطقه دارد به این دلیل تنگه هرمز از اهمیت بسیاری برخورد دار است و در حقیقت دروازه ارتباط ایران با منطقه و جهان شمرده می‌شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که ژئوپلیتیک تنگه هرمز چه مزایایی برای منافع و امنیت ایران در منطقه خلیج‌فارس و جهان دارد؟
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تنگه هرمز در دهانه خلیج‌فارس موقعیتی را در اختیار ایران قرار داده که در تمامی معادلات و محاسبات ژئوپلیتیکی توسط کشورهای مختلف در مورد موازنه قدرت منطقه‌ای ما، مورد ارزیابی و توجه قرار می‌گیرد. همچنین تنگه هرمز می‌تواند عامل وحدت‌بخش و زمینه‌ساز همبستگی مرزی بین ایران و کشورهای منطقه خلیج‌فارس باشد. از سوی دیگر امنیت تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی با اقتصاد کشورهای صنعتی گره ‌خورده و امنیت این تنگه را به شکل یک چالش بزرگ و راهبردی برای اقتصاد جهان و تأمین امنیت انرژی جهان درآورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Border Solidarity of the Strait of Hormuz and the Persian Gulf Region in Iran's National Security after the Cold War: A "Geopolitical or Power-Oriented Approach

نویسندگان [English]

  • Soroush Amiri
  • Javad Kiani
  • Ghader Abdolalipour
چکیده [English]

At the international level, the Persian Gulf, due to its extraordinary importance in world energy supplies, the dependence of the leading industries and developed countries on this vital material is highly regarded by these powers. The Strait of Hormuz is the only Persian Gulf exits, and since all developed and developing countries depend on the export of oil from the Persian Gulf, and more than half of the world's oil needs should flow through the Strait of Hormuz, the strait is internationally important. Iran is the largest country in the Gulf and has the most geographical and protective positions in this region; therefore, the Strait of Hormuz is very important. In fact, it is considered as the gateway of Iran's relationship with the region and the world. This article, using a descriptive-analytical method, seeks to answer the question: What are the advantages of the geopolitics of the Strait of Hormuz for the interests and security of Iran in the Gulf region and the world?
The research findings show that the Strait of Hormuz in the Gulf crater provides Iran with a position that is being evaluated and considered in all geopolitical equations and geopolitical calculations by different countries regarding our regional balance of power. The Strait of Hormuz can also be a unifying factor for border alignment between Iran and the Gulf states. On the other hand, the security of the Strait of Hormuz and the freedom of shipping are tied to the economies of the industrialized countries, and the security of the strait has become a major and strategic challenge to the world economy and to the security of the world's energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical approach
  • Regional security
  • Border solidarity of the Strait of Hormuz
  • Islamic Republic of Iran