رتبه‌بندی دروس مهارتی رشته مرزبانی، با قابلیت برون‌سپاری، با استفاده از تکنیک تاپسیس (TOPSIS)

نویسندگان

چکیده

شکل‌گیری روش‌های جدید مدیریتی (که بر پایه کیفیت، سرعت و پیمان‌های همکاری بنا شده‌اند) باعث گردیده تا سازمان‌ها از فعالیت‌های جاری به برنامه‌های توسعه‌ای، با استفاده از روش‌های نوین مدیریتی چون برون‌سپاری روی ‌آورند. هدف این پژوهش اولویت‌بندی دروس مهارتی رشته مرزبانی برای برون‌سپاری است. این پژوهش از نوع آمیخته و جامعه آماری آن شامل کلیه خبرگان، کارشناسان و مدیران دانشگاه و ناجا می‌باشد، که دارای تجربه و تخصص درزمینه مرزبانی و نیز آشنا با آموزش و موضوع برون‌سپاری هستند. نمونه آماری این پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی پژوهش به ترتیب شامل 13 و 20 نفر بود که به شکل هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. روش جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی علاوه بر بررسی اسناد و مدارک و ادبیات نظری و... شامل مصاحبه‌های عمیق و توزیع پرسشنامه محقق ساخته برای شناسایی معیارهای برون‌سپاری بود. روش تجزیه‌وتحلیل به ‌کار رفته در این پژوهش؛ روش دلفی فازی، روش آنتروپی شانون و نیز روش تاپسیس است. یافته‌های این پژوهش از میان 50 معیار اصلی برای تصمیم‌گیری در خصوص برون‌سپاری مهارت‌های رشته مرزبانی منجر به نهایی سازی 17 معیار گردید. این معیارها در طراحی پرسشنامه زوجی تاپسیس جهت اولویت‌بندی دروس مهارتی رشته مرزبانی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که سه مهارت کلیدی رشته مرزی که در اولویت برون‌سپاری قرار دارند به ترتیب عبارت‌اند از «به‌کارگیری تجهیزات کنترل مرز»، «به‌کارگیری جنگ‌افزارهای نیمه سنگین» و «مهارت درگشت مرزی» و اولویت آخر جهت برون‌سپاری نیز مهارت «رزم انفرادی و تاکتیک گروه» است.

کلیدواژه‌ها