آسیب‌شناسی فضای شهری از طریق شناسایی کانون‌های جرم خیز مطالعه موردی: (شهر مرزی ارکواز ملکشاهی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده

رشد فزاینده جمعیت امروزه موجب بروز معضلات بی‌شماری بر فضاهای شهری و درنتیجه کیفیت زندگی شهرنشینان شده است. یکی از این مسائل شهری شکل‌گیری کانون‌های جرم خیز است. لذا تحلیل فضایی و آسیب‌شناسی این کانون‌ها جهت برون‌رفت از این مسائل از ضرورت‌ها و الزامات برنامه‌ریزی‌های شهری است. هدف این پژوهش آسیب‌شناسی فضایی شهر ارکواز از طریق شناسایی کانون‌های جرم خیز است. روش انجام کار توصیفی - تحلیلی و نوع تحقیق ازنظر هدف کاربردی می‌باشد. داده‌های این پژوهش از مجموع بیشترین آمار بزهکاری‌های ارتکابی سال 1395 در محدوده شهر ارکواز است که در دادگستری شهرستان ملکشاهی در مورد آن‌ها پرونده تشکیل و ثبت گردیده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار GIS و آزمون‌های تراکم کرنل و انحراف از معیار جهت بررسی شکل‌گیری کانون‌های جرم‌خیزی بهره گرفته‌شده است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیش‌ترین جرم در محله قلعه دره به چشم می‌خورد و کم‌ترین نسبت جرم به محله سلمان فارسی اختصاص دارد. تحلیل نقشه کاربری اراضی شهری به‌ خوبی ارتباط مستقیم و مثبت تراکم کاربری‌های مسکونی را با جرم نشان می‌دهد. بنابراین هرقدر تراکم جمعیت در محله بیش‌تر باشد احتمال وقوع جرم در آن افزایش می‌یابد. این امر در شهر ارکواز به‌خوبی مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Urban Space through Identification of Mass Destruction Centers Case Study: (Border City of Orkouz Motahshahi)

نویسندگان [English]

  • zahra tardast 1
  • Heshmat Asadi Pour 2
  • Mohammad moshaksi 3
چکیده [English]

The growing population today has caused countless dilemmas over urban spaces and as a result of the quality of life of the urban population. One of these urban issues is the formation of mass crime centers. Therefore, spatial and pathological analysis of these centers to address these issues is one of the necessities and requirements of urban planning. The aim of this study is to investigate the spatial pathology of the city of Orkhus through the identification of mass crime centers. The method of doing descriptive-analytic work and the type of research is in terms of applied purpose. The data of this research are from the highest number of committing crimes committed in 1395 in the city of Orkouz, which was filed and filed in the city of Malekhshahi court. For data analysis, GIS software and kernel density tests and deviations from criteria have been used to study the formation of crime centers.
The research findings show that the highest crime rate is in Qala Dareh neighborhood, and the lowest proportion of crime is attributed to the Salman Persian district. Urban land use map analysis clearly shows the direct and positive relationship between the density of residential uses and mass. Therefore, the higher the population density in the neighborhood, the greater the likelihood of crime occurring. This is well seen in the city of Orqua.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Pathology
  • Mass Crime Centers
  • Security
  • City of Orkhaz