برنامه‌ریزی توسعه گردشگری مناطق مرزی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی: اورامان تخت

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

مناطق مرزی از اهمیت ویژه‌ای در سطح ملی و فرامرزی برخوردارند. با وجود این اهمیت گردشگری مرزی تا اکنون ناشناخته مانده است. گردشگری به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردها در برنامه‌ریزی توسعه است. در این راستا گردشگری مرزی نیز جزئی از صنعت گردشگری به‌ حساب می‌آید که با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب می‌توان از درآمد ناشی از آن در توسعه اقتصادی-اجتماعی مناطق مرزی سود جست. لذا این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی جاذبه‌های گردشگری این منطقه و تدوین الگوی مناسب برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری مناطق مرزی با مدل SWOT در اورامان تخت انجام‌گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده‌ شده است. داده‌های تحقیق به ‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای از سه گروه مردم، کارشناسان و دانشجویان به تعداد 30 نفر جمع‌آوری‌ شده است. نتایج تحلیل مدل نشان می‌دهد با توجه به پتانسیل‌های زیاد در زمینه گردشگری در منطقه با فقدان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. لذا تخصیص مجدد منابع در سطح ناحیه امری الزامی است با توجه به نتایج به ‌دست‌ آمده وضعیت گردشگری مرزی اورامان در موقعیت تنوع قرار دارد و بایستی با استفاده از نقاط قوت، اثر تهدیدات خارجی کاهش دهیم تا بتوانیم در امر مدیریت گردشگری مرزی به رشد و شکوفایی و توسعه پایدار دست ‌یابیم. درنهایت نیز راهکارهایی در جهت برنامه‌ریزی توسعه گردشگری مرزی اورامان ارائه ‌شده که می‌تواند مفید و مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها