شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نزاع دسته‌جمعی در بین مرزنشینان استان اردبیل و اثر آن بر نظم و امنیت

نویسندگان

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

نزاع دسته‌جمعی ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که در صورت بروز، آسیب‌های مادی و معنوی فراوانی را برای یک جامعه در پی دارد. هدف این مقاله بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر نزاع و درگیری در بین مرزنشینان استان اردبیل است. این مطالعه ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی است که داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق را کلیه افراد 45-19 ساله مرزنشینان استان اردبیل تشکیل می‌دهند که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران 262 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب و با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌ وتحلیل قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که بین عوامل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، نظامی و انتظامی، اداری و سیاسی و گرایش به نزاع و درگیری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج برای بررسی معنی‌داری بودن مدل پیش‌بینی کننده نمره کل نزاع دسته‌ جمعی نشان می‌دهد که ضرایب متغیرهای اجتماعی- فرهنگی 000/0 P= و F.(13/627)، اقتصادی با ضرایب متغیرهای 009/0 P= و F(14/621)، عوامل جغرافیایی و محیطی (001/0P= و F(13/145، ضرایب متغیرهای اداری-انتظامی 000/0P= و F.(14/651) و ضرایب عوامل سیاسی001/0 P= و F.(15/154) متغیرهای پیش‌بین معنی‌دار است. بر اساس آزمون فریدمن عوامل اجتماعی- فرهنگی با شدت تأثیر 54/2 در رتبه اول قرار داشته و عوامل اقتصادی با شدت تأثیر 43/2، عوامل جغرافیایی با شدت تأثیر 38/2، عوامل اداری- انتظامی با شدت تأثیر 32/2 و عوامل سیاسی با شدت تأثیر 12/2 در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. بر مبنای تبیین صورت گرفته از طریق رگرسیون و همچنین فریدمن، بیشترین تأثیر را به ترتیب متغیرهای اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، اداری- انتظامی و سیاسی در نزاع و درگیری است.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی