شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نزاع دسته‌جمعی در بین مرزنشینان استان اردبیل و اثر آن بر نظم و امنیت

نویسندگان

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

نزاع دسته‌جمعی ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که در صورت بروز، آسیب‌های مادی و معنوی فراوانی را برای یک جامعه در پی دارد. هدف این مقاله بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر نزاع و درگیری در بین مرزنشینان استان اردبیل است. این مطالعه ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی است که داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق را کلیه افراد 45-19 ساله مرزنشینان استان اردبیل تشکیل می‌دهند که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران 262 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب و با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌ وتحلیل قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که بین عوامل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، نظامی و انتظامی، اداری و سیاسی و گرایش به نزاع و درگیری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج برای بررسی معنی‌داری بودن مدل پیش‌بینی کننده نمره کل نزاع دسته‌ جمعی نشان می‌دهد که ضرایب متغیرهای اجتماعی- فرهنگی 000/0 P= و F.(13/627)، اقتصادی با ضرایب متغیرهای 009/0 P= و F(14/621)، عوامل جغرافیایی و محیطی (001/0P= و F(13/145، ضرایب متغیرهای اداری-انتظامی 000/0P= و F.(14/651) و ضرایب عوامل سیاسی001/0 P= و F.(15/154) متغیرهای پیش‌بین معنی‌دار است. بر اساس آزمون فریدمن عوامل اجتماعی- فرهنگی با شدت تأثیر 54/2 در رتبه اول قرار داشته و عوامل اقتصادی با شدت تأثیر 43/2، عوامل جغرافیایی با شدت تأثیر 38/2، عوامل اداری- انتظامی با شدت تأثیر 32/2 و عوامل سیاسی با شدت تأثیر 12/2 در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. بر مبنای تبیین صورت گرفته از طریق رگرسیون و همچنین فریدمن، بیشترین تأثیر را به ترتیب متغیرهای اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، اداری- انتظامی و سیاسی در نزاع و درگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Factors Affecting the Battle of the Frontier Ardebil province and its effect on order and security

نویسندگان [English]

  • Alireza Heydarnejad
  • Abdullah Asad Pour
چکیده [English]

A collective conflict is one of social harm, which, in the event of occurrence, causes a great deal of material and spiritual harm to a community. The purpose of this paper is to investigate and identify the factors affecting conflict and conflict among the border residents of Ardebil province. This study was a descriptive survey based on the objective, applied and methodology of the survey. Data was collected using a questionnaire. The statistical population of this research is all individuals aged 45-49 in the province of Ardebil. The samples were selected using stratified random sampling method. Results were analyzed using SPSS software. The results of this study show that there is a significant relationship between social and cultural factors, economic, military and police, administrative and political, and tendency to conflict and conflict. The results show that the coefficients of social-cultural variables (P = 0.00) and F. (627.13), economic variables with coefficients of P = 0.009 and F (0/142) are significant in predicting the total score of the total conflict. ), Geographical and environmental factors (P = 0.001 and F (45.16), coefficients of administrative-police variables (P = 0.0000) and F. (651.14) and coefficients of political factors (P = 0.001) and F. (15.15 ) Predictive variables are significant. According to Friedman test, socio-cultural factors with an impact intensity of 54.2 are ranked first, and economic factors with an intensity of 2.43, geographic factors with severity of effect 2.38, administrative-law-enforcement factors with severity Effect 2.32 and political factors with an impact intensity of 2.12 on the next rank Based on the explanation made by regression as well as Friedman, have the greatest impact in terms of social and cultural, economic, geographical, administrative, law and political variables in conflict and conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed conflict and conflict
  • Border Guards
  • Order and Security
  • Ardebil province