تبیین نقش مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان کردستان)

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله تبیین نقش مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان و ارائه راهبردهایی در باب ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در جهت کاهش نابرابری‌ها، ناپایداری‌ها و عدم تعادل‌های منطقه‌ای در قالب امنیت پایدار مناطق مرزی است. این پژوهش ازلحاظ روش‌شناسی از تحقیقات توصیفی- تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی می‌باشد. در این تحقیق اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و آمارنامه‌ها گردآوری‌شده است و در بخش میدانی، اطلاعات از طریق پرسشنامه (محقق ساخته) در قالب 100 پرسشنامه (حجم نمونه) و به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی بین دانشجویان، اساتید، کارمندان بخش دولتی، مردم صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مناطق مرزی استان کردستان است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری (LISREL) استفاده‌شده است. نتایج حاصل از مطالعه و تجزیه‌وتحلیل وضع موجود بر اساس مؤلفه‌های موردمطالعه در این تحقیق بیانگر این مطلب است که مؤلفه‌های اجتماعی با ضریب مستقیم و مثبت (0/92 صدم درصد) و همچنین مؤلفه‌های انسانی در دنباله آن با ضریب مستقیم و مثبت (0/92 صدم درصد) مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بخش اقتصاد مقاومتی هستند که در تحقق هر چه‌بهتر امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان باید به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی و غیر جایگزین مدنظر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تبیین نقش مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان کردستان)

نویسندگان [English]

  • میر نجف موسوی
  • ساسان پروندی
  • صادق قاسملو
چکیده [English]

هدف از این مقاله تبیین نقش مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان و ارائه راهبردهایی در باب ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در جهت کاهش نابرابری‌ها، ناپایداری‌ها و عدم تعادل‌های منطقه‌ای در قالب امنیت پایدار مناطق مرزی است. این پژوهش ازلحاظ روش‌شناسی از تحقیقات توصیفی- تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی می‌باشد. در این تحقیق اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و آمارنامه‌ها گردآوری‌شده است و در بخش میدانی، اطلاعات از طریق پرسشنامه (محقق ساخته) در قالب 100 پرسشنامه (حجم نمونه) و به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی بین دانشجویان، اساتید، کارمندان بخش دولتی، مردم صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مناطق مرزی استان کردستان است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری (LISREL) استفاده‌شده است. نتایج حاصل از مطالعه و تجزیه‌وتحلیل وضع موجود بر اساس مؤلفه‌های موردمطالعه در این تحقیق بیانگر این مطلب است که مؤلفه‌های اجتماعی با ضریب مستقیم و مثبت (0/92 صدم درصد) و همچنین مؤلفه‌های انسانی در دنباله آن با ضریب مستقیم و مثبت (0/92 صدم درصد) مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بخش اقتصاد مقاومتی هستند که در تحقق هر چه‌بهتر امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان باید به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی و غیر جایگزین مدنظر باشند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مؤلفه‌های اقتصاد
  • اقتصاد مقاومتی
  • امنیت و امنیت پایدار
  • مناطق مرزی
  • استان کردستان