سنجش میزان اثرگذاری عوامل استرس‌زا بر عملکرد کارکنان فرماندهی مرزبانی استان ایلام

نویسندگان

چکیده

فشار عصبی یا استرس یکی از مشکلات روانی قرن جدید می‌باشد که همواره و در همه شرایط انسان مدرن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که فرد مدت‌زمان قابل‌توجهی از زمان زندگی خویش را در محیط کار سپری می‌کند لذا بررسی و شناخت عوامل استرس‌زا در محیط کار و رفع آن‌ها می‌تواند نقش بسزایی در آرامش خاطر فرد داشته باشد.
هدف این پژوهش بررسی عوامل استرس‌زا و همچنین میزان اثرگذاری این عوامل بر عملکرد کارکنان فرماندهی مرزبانی استان ایلام می‌باشد. روش پژوهش تحلیل – توصیفی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش بخشی از کارکنان فرماندهی مرزبانی استان ایلام می‌باشند. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 262 تعیین‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر استرس در محیط کاری، دو دسته عوامل برون‌سازمانی و درون‌سازمانی را شامل می‌شود. بر اساس نتایج آزمون T-TEST در نرم‌افزار SPSS بیشترین تأثیر را بر عملکرد کارکنان عامل شرایط فردی و خانوادگی با ضریب تأثیر 65/4 داراست و پس از آن عوامل اقتصادی (4/4)، شرایط و ویژگی‌های محیط کار (07/4) و تعارضات شغلی (43/3) مهم‌ترین عوامل استرس‌زای تأثیرگذار بر عملکرد کارکنان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سنجش میزان اثرگذاری عوامل استرس‌زا بر عملکرد کارکنان فرماندهی مرزبانی استان ایلام

نویسندگان [English]

  • احمد معصومی
  • مصطفی توانا
چکیده [English]

فشار عصبی یا استرس یکی از مشکلات روانی قرن جدید می‌باشد که همواره و در همه شرایط انسان مدرن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که فرد مدت‌زمان قابل‌توجهی از زمان زندگی خویش را در محیط کار سپری می‌کند لذا بررسی و شناخت عوامل استرس‌زا در محیط کار و رفع آن‌ها می‌تواند نقش بسزایی در آرامش خاطر فرد داشته باشد.
هدف این پژوهش بررسی عوامل استرس‌زا و همچنین میزان اثرگذاری این عوامل بر عملکرد کارکنان فرماندهی مرزبانی استان ایلام می‌باشد. روش پژوهش تحلیل – توصیفی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی 830 نفر کارکنان فرماندهی مرزبانی استان ایلام می‌باشند. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 262 تعیین‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر استرس در محیط کاری، دو دسته عوامل برون‌سازمانی و درون‌سازمانی را شامل می‌شود. بر اساس نتایج آزمون T-TEST در نرم‌افزار SPSS بیشترین تأثیر را بر عملکرد کارکنان عامل شرایط فردی و خانوادگی با ضریب تأثیر 65/4 داراست و پس از آن عوامل اقتصادی (4/4)، شرایط و ویژگی‌های محیط کار (07/4) و تعارضات شغلی (43/3) مهم‌ترین عوامل استرس‌زای تأثیرگذار بر عملکرد کارکنان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • استرس
  • استرس شغلی
  • عملکرد کارکنان
  • مرزبانی
  • ایلام