بررسی کارایی لباس کار کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا

نویسندگان

چکیده

سازمان های نظامی و انتظامی برای انتخاب لباس فرم کارکنان خود به سه متغیر «جنس و طرح لباس»؛ «تناسب لباس با منطقه جغرافیایی فعالیت»؛ و «تناسب لباس با مأموریت های آنان» توجه می نمایند؛ با عنایت به نقش غیرقابل انکار لباس در موفقیت یا شکست مأموریت های انتظامی و نظامی؛ این پژوهش با هدف بررسی کارایی لباس کار کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که به شیوه پیمایش انجام پذیرفته است. ابزار گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بوده است که در این راستا ابتدا با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه عمیق با برخی صاحب نظران و متخصصان حوزه تحقیق، شاخص ها و متغیرهای این موضوع تدوین و در ادامه پرسشنامه تنظیم که پس از تأیید روایی و پایایی آن، در جامعه نمونه پژوهش شامل کلیهء کارکنان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان (شرق)، آذربایجان غربی (غرب)؛ هرمزگان (جنوب) و مازندران (شمال) توزیع، تکمیل و جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد بر اساس دیدگاه پاسخگویان، لباس کارکنان یگان های مرزی در سه شاخص «تناسب با مأموریت های رزمی»؛ «مطابقت با اصول پدافند غیرعامل» و ««مطابقت با وضعیت جغرافیایی مناطق مرزی» از کاریی مطلوبی برخوردار بوده است؛ همچنین یافته های تحقیق مبین آن بوده است که کارکنان دو استان هرمزگان و مازندران نسبت به مطابقت لباس شان با وضعیت جغرافیایی مناطق مرزی از رضایت کمتری به دیگر دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان برخوردار بوده که این امر بر اثر رطوبت بالای دو استان مزبور و شرجی بودن هوای مناطق ساحلی بوده است. همچنین طیف درجه داران و افسران جز نسبت به دو طیف افسران ارشد و سرتیپی از رضایت کمتری نسبت به کارایی لباسشان برخوردار بوده اند که این امر نیز به دلیل تفاوت جنس پارچه لباس و مرغوبیت لباس تحویلی به افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی کارایی لباس کار کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا

نویسندگان [English]

  • جلال ستاره
  • اصغر آقایی
  • حمید جعفری
  • حمید رضا محمودی
چکیده [English]

سازمان های نظامی و انتظامی برای انتخاب لباس فرم کارکنان خود به سه متغیر «جنس و طرح لباس»؛ «تناسب لباس با منطقه جغرافیایی فعالیت»؛ و «تناسب لباس با مأموریت های آنان» توجه می نمایند؛ با عنایت به نقش غیرقابل انکار لباس در موفقیت یا شکست مأموریت های انتظامی و نظامی؛ این پژوهش با هدف بررسی کارایی لباس کار کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که به شیوه پیمایش انجام پذیرفته است. ابزار گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بوده است که در این راستا ابتدا با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه عمیق با برخی صاحب نظران و متخصصان حوزه تحقیق، شاخص ها و متغیرهای این موضوع تدوین و در ادامه پرسشنامه تنظیم که پس از تأیید روایی و پایایی آن، در جامعه نمونه پژوهش شامل کلیهء کارکنان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان (شرق)، آذربایجان غربی (غرب)؛ هرمزگان (جنوب) و مازندران (شمال) توزیع، تکمیل و جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد بر اساس دیدگاه پاسخگویان، لباس کارکنان یگان های مرزی در سه شاخص «تناسب با مأموریت های رزمی»؛ «مطابقت با اصول پدافند غیرعامل» و ««مطابقت با وضعیت جغرافیایی مناطق مرزی» از کاریی مطلوبی برخوردار بوده است؛ همچنین یافته های تحقیق مبین آن بوده است که کارکنان دو استان هرمزگان و مازندران نسبت به مطابقت لباس شان با وضعیت جغرافیایی مناطق مرزی از رضایت کمتری به دیگر دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان برخوردار بوده که این امر بر اثر رطوبت بالای دو استان مزبور و شرجی بودن هوای مناطق ساحلی بوده است. همچنین طیف درجه داران و افسران جز نسبت به دو طیف افسران ارشد و سرتیپی از رضایت کمتری نسبت به کارایی لباسشان برخوردار بوده اند که این امر نیز به دلیل تفاوت جنس پارچه لباس و مرغوبیت لباس تحویلی به افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء می باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کارایی
  • لباس کار مرزبانی
  • فرماندهی مرزبانی ناجا
  • پدافند غیرعامل
  • نواحی مرزی