بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (مطالعه موردی: شهر مرزی مراوه‌تپه استان گلستان)

نویسنده

چکیده

احساس امنیت یکی از اصلی‌ترین عوامل پایداری فضاهای شهری به شمار می‌آید و بدون احساس امنیت هیچ فضای شهری، عرصه حضور و تعاملات اجتماعی شهروندان نخواهد بود. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر مرزی مراوه‌تپه استان گلستان است. این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه زنان بالای 18 سال ساکن در شهر مراوه‌تپه می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. شیوه نمونه‌گیری تحقیق، تصادفی ساده و ابزار سنجش، پرسشنامه توأم با مصاحبه بوده است. سطح پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و برای آزمون فرضیات از آزمون T تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد پلیس، اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان، حمایت اجتماعی، پایبندی مذهبی درافزایش احساس امنیت زنان شهر مراوه‌تپه تأثیر مثبت دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (مطالعه موردی: شهر مرزی مراوه‌تپه استان گلستان)

نویسنده [English]

  • اکبر شربتی
چکیده [English]

احساس امنیت یکی از اصلی‌ترین عوامل پایداری فضاهای شهری به شمار می‌آید و بدون احساس امنیت هیچ فضای شهری، عرصه حضور و تعاملات اجتماعی شهروندان نخواهد بود. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر مرزی مراوه‌تپه استان گلستان است. این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه زنان بالای 18 سال ساکن در شهر مراوه‌تپه می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. شیوه نمونه‌گیری تحقیق، تصادفی ساده و ابزار سنجش، پرسشنامه توأم با مصاحبه بوده است. سطح پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و برای آزمون فرضیات از آزمون T تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد پلیس، اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان، حمایت اجتماعی، پایبندی مذهبی درافزایش احساس امنیت زنان شهر مراوه‌تپه تأثیر مثبت دارد

کلیدواژه‌ها [English]

  • امنیت
  • احساس امنیت
  • زنان
  • عملکرد پلیس
  • شهر مراوه‌تپه