حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه مطالعه موردی: جنایت جنگی صدام علیه ایران

نویسندگان

چکیده

حقوق بشردوستانه که پس از تصویب سران کشورهای جهان وارد حقوق بین‌الملل شده، درواقع دستاورد تفکر بشری است که در سطح جهانی، نهادهای مردمی (ملی و بین‌المللی) از آن حمایت کرده و سازمان ملل نیز برای تثبیت آن تلاش می‌نماید. نظر به اینکه در تجاوز عراق به ایران، صدام ضمن جنایت جنگی نسبت به غیرنظامیان، با پایمال نمودن ابعاد مختلفی از حقوق بشردوستانه و قواعد موجود در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، بسیاری از اصول و قواعد بشردوستانه و همچنین اصل حاکمیت و عدم‌مداخله را نقض نمود. بر این اساس، در این تحقیق به بررسی و مطالعه این جنایت جنگی از زاویه اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه پرداخته می‌شود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است که به‌صورت توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای با استفاده از اسناد و قوانین بین‌المللی صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاضر حاکی است که تجاوز صدام به ایران، حملات شیمیایی، کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان و شکنجه اسرای ایرانی برخلاف مفاد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و کنوانسیون جنگ و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه مطالعه موردی: جنایت جنگی صدام علیه ایران

نویسندگان [English]

  • محسن غلامی رزینی
  • مسعود سلطانی
  • احسان غلامی
چکیده [English]

حقوق بشردوستانه که پس از تصویب سران کشورهای جهان وارد حقوق بین‌الملل شده، درواقع دستاورد تفکر بشری است که در سطح جهانی، نهادهای مردمی (ملی و بین‌المللی) از آن حمایت کرده و سازمان ملل نیز برای تثبیت آن تلاش می‌نماید. نظر به اینکه در تجاوز عراق به ایران، صدام ضمن جنایت جنگی نسبت به غیرنظامیان، با پایمال نمودن ابعاد مختلفی از حقوق بشردوستانه و قواعد موجود در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، بسیاری از اصول و قواعد بشردوستانه و همچنین اصل حاکمیت و عدم‌مداخله را نقض نمود. بر این اساس، در این تحقیق به بررسی و مطالعه این جنایت جنگی از زاویه اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه پرداخته می‌شود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است که به‌صورت توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای با استفاده از اسناد و قوانین بین‌المللی صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاضر حاکی است که تجاوز صدام به ایران، حملات شیمیایی، کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان و شکنجه اسرای ایرانی برخلاف مفاد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و کنوانسیون جنگ و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حقوق بین‌الملل بشردوستانه
  • مخاصمات مسلحانه
  • کنوانسیون چهارگانه ژنو
  • جنایت و تجاوز جنگی