بررسی و تحلیل مؤثرترین موانع موجود در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان (موردمطالعه: مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر)

نویسندگان

چکیده

پیرانشهر یکی از شهرهای مرزنشین استان آذربایجان غربی به شمار می‌آید که به جهت همسایگی با کشور عراق و قرار گرفتن در شاهراه اصلی ورود به کشورهای حاشیه دریای مدیترانه به‌عنوان مهم‌ترین منطقه نه‌تنها در سطح استان آذربایجان غربی، بلکه در سطح کشور محسوب می شود که حالا مورد طمع مافیای قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها قرارگرفته است. تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل موانع مؤثر در مبارزه با پدیده قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر پرداخته است. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از افسران ارشد ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی، پیرانشهر و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی می باشد که برابر جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و رعایت نسبت نمونه انتخابی، تعداد 93 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته موانع مبارزه با قاچاق با ضریب پایایی 88/0، مشتمل بر 14 گویه و 3 فرضیه تحقیق را تکمیل نمودند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری کااسکور و فریدمن استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد ضعف در تجهیزات اداری و گمرکی، عدم نظارت دقیق در فرایند کنترل و بازرسی و ضعف در آموزش نیروی انسانی به ترتیب مؤثرترین موانع در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی و تحلیل مؤثرترین موانع موجود در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان (موردمطالعه: مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر)

نویسندگان [English]

  • ابراهیم قربانی
  • ابوالفضل پورمنافی
  • میر سعید موسوی
چکیده [English]

پیرانشهر یکی از شهرهای مرزنشین استان آذربایجان غربی به شمار می‌آید که به جهت همسایگی با کشور عراق و قرار گرفتن در شاهراه اصلی ورود به کشورهای حاشیه دریای مدیترانه به‌عنوان مهم‌ترین منطقه نه‌تنها در سطح استان آذربایجان غربی، بلکه در سطح کشور محسوب می شود که حالا مورد طمع مافیای قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها قرارگرفته است. تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل موانع مؤثر در مبارزه با پدیده قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر پرداخته است. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از افسران ارشد ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی، پیرانشهر و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی می باشد که برابر جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و رعایت نسبت نمونه انتخابی، تعداد 93 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته موانع مبارزه با قاچاق با ضریب پایایی 88/0، مشتمل بر 14 گویه و 3 فرضیه تحقیق را تکمیل نمودند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری کااسکور و فریدمن استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد ضعف در تجهیزات اداری و گمرکی، عدم نظارت دقیق در فرایند کنترل و بازرسی و ضعف در آموزش نیروی انسانی به ترتیب مؤثرترین موانع در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • قاچاق
  • مواد مخدر
  • روان‌گردان‌ها
  • مرز
  • پیرانشهر
  • تمرچین