نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه اقتصادی مناطق مرزی (مطالعه موردی: بازارچه مرزی قاسم رش در شهرستان سردشت)

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

استادیار جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی تأثیرگذار بر امنیت عمومی شهرستان مرزی سردشت ایجاد بازارچه‌های مرزی در طی سال‌های اخیر بوده است، اساس ایجاد بازارچه‌های مرزی آن است که دست آورده‌ای آن به مرزنشینان تعلق گیرد و علاوه بر تأمین سطح مطلوب اشتغال در مناطق مرزی، ایجاد مزیت‌های نسبی در تولید فعالیت‌های بازرگانی در دو سوی مرزها را در پی داشته باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش و ماهیت توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل مسئولان و خبرگان سیاسی، امنیتی، نظامی، انتظامی، قضایی، مرزی و مرزبانان سردشت به تعداد 85 نفر که کلیه آن‌ها نیز به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند با توجه به آمار جمعیتی شهرستان سردشت که بالغ‌بر 118845 بر اساس آمارنامه سال 1395 می‌باشد با استفاده از روش کوکران حدود 78/321 پرسشنامه موردنیاز بود که برای نتیجه‌گیری بهتر، تعداد پرسشنامه‌ها به تعداد 340 عدد پرسشنامه افزایش یافت. همچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 786/0 درصد است که گویای پایایی بالای ابزار پژوهش می‌باشد. یافته‌ها نشان داد که بین توسعه بازارچه مرزی قاسم رش و معیارهای توسعه اقتصادی منطقه رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که میان مؤلفه‌های توسعه اقتصادی منطقه مرزی سردشت و توسعه بازارچه مرزی قاسم رش رابطه مستقیمی وجود دارد و بیشترین همبستگی بازارچه مرزی قاسم رش با توسعه اقتصادی به ترتیب اولویت سه رتبه‌ای شامل اشتغال، افزایش امنیت و رفاه منطقه‌ای می‌باشد. بازارچه‌های مرزی بر توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در منطقه، افزایش سطح رفاه عمومی و بالا رفتن درآمد، کاهش مهاجرت از روستاهای مرزی به شهر سردشت و جلوگیری از تخلیه روستاها، کاهش تجارت غیرقانونی و قاچاق کالا و در نهایت افزایش تولیدات در سطح استان و شهرستان جهت صادرات به آن‌طرف مرز در شهرستان سردشت تأثیر دارند. سه اولویت اول طبق بررسی‌های میدانی شامل اشتغال‌زایی، افزایش امنیت و توسعه رفاه منطقه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Border Markets in the Economic Development of the Border Regions (Case Study: Qasem Rash Border Market in Sardasht City)

نویسندگان [English]

  • Yahya Mirshekaran
  • Mohammad-Reza Pourgholami
  • Vahid Barani Pesyan
چکیده [English]

One of the most important factors of economic development affecting public security in the border town of Sardasht has been the creation of border markets in recent years. The basis of creating border markets is its achievements for the border residents and in addition to providing the desired level of employment in the border areas, creating the advantages related in the production of business activities on both sides of the border. In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of its methodology it is considered as a descriptive-survey study. The statistical population consisted of 85 officials and experts in political, security, military, law enforcement, judicial, border and border guards of Sardasht, all of whom were considered as a statistical sample. According to the census of 2016, the population of Sardasht city was 118,845 individuals. Using Cochran method, 321.78 questionnaires were needed. For better conclusions, the number of questionnaires was increased to 340 questionnaires. Also, reliability of the questionnaire was obtained as 0.786 using Cronbach's alpha method, which indicates that the reliability of the research tool is high. The findings showed that there is a significant relationship between the development of Qasem Rash border market and the economic development criteria of the region. Also, the findings showed that there is a direct relationship between the components of economic development of Sardasht border region and the development of Qasem Rash border market. The highest correlation of the Qasem Rash border with the economic development is the three-level priority of employment, security and regional welfare, respectively. Border markets affect economic development, the direct and indirect job creation in the region, increasing general welfare and rising incomes, decreasing migration from border villages to Sardasht city and preventing drainage of villages, decreasing illegal trade and goods smuggling and finally increasing the production in the province and the city in order to export to the other side of the border in the city of Sardasht. The first three priorities according to fieldwork include job creation, increasing security and regional welfare development.

1)    ابراهیم‌زاده، عیسی و مریم رضایی (۱۳۹۱). نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه امنیت نمونه موردی: بازارچه مرزی مهران، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
2)    ارمغان، سیمین (1391) بررسی چالش‌های اقتصادی قاچاق کالا و ارز در مناطق مرزی، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها. زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
3)      پاپلی یزدی، محمدحسین و محمد امیرابراهیمی (1386). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی. تهران: نشر نی
4)    پاشا زاده، اصغر و زهرا خداکرمی (۱۳۹۱) نقش بازارچه‌های مرزی در امنیت اقتصادی مناطق مرزی (مطالعه موردی: بازارچه مرزی شهرستان بیله سوار)، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
5)      پژویان، جمشید و مداح، مجید (1385) بررسی اقتصادی قاچاق در ایران، فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی، سال 6، شماره 20، صص. 45-32
6)    حافظ نیا، محمدرضا (1381) طرح تحقیقاتی ارزیابی وضعیت بازارچه‌های مشترک مرزی سیستان و بلوچستان در قالب برنامه‌های توسعه کشور حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
7)    رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و پاپلی یزدی،محمدحسین و عبدی،عرفان (1387) تحلیلی بر نقش و عملکرد بازارچه‌های مرزی، گزارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی گروه تجارت خارجی.
8)      سازمان بازرگانی استان کردستان (1387) وضعیت بازارچه‌های مرزی استان. معاونت بازرگانی خارجی.
9)      شایان، حمید (1383) تنگناهای توسعه در استان‌های مرزی. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، سال 36، شماره 1، صص.80-71
10)   طالب، مهدی (1384) مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، تهران: انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه.
11)   عندلیب، علیرضا (1380) جامعه‌شناسی روستایی: ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی ایران، چاپ اول. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
12)   عندلیب، محمدرضا (1380) نظریه پایه و اصول آمایش مرزی ج.ا.ایران، تهران: انتشارات دوره عالی جنگ
13)  قادری، رضا (1391). نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه فضایی کالبدی مناطق مرزی، پژوهش موردی: بازارچه‌های مرزی تمرچین پیرانشهر (پایان‌نامه کارشناسی)، دانشگاه علوم انتظامی امین.
14)  قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرایی آن (1371). اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی کشور. انتشارات چاپ و نشر بازرگانی.تهران
15)  قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرایی آن (1389). اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی کشور. انتشارات چاپ و نشر بازرگانی.. تهران
16)   قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرایی آن (1390). اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی کشور،تهران: انتشارات چاپ و نشر بازرگانی.
17)  کهنه پوشی، سید هادی (۱۳۹۱). بررسی اثرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مطالعه موردی؛ شهر مریوان، استان کردستان. همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
18)   مرکز آمار ایران (1389). واحد داده‌ها و اطلاعات. واحد آمار و اطلاعات گمرک استان آذربایجان غربی
19)   وزارت بازرگانی (1380). بررسی روند تشکیل بازارچه‌های مشترک مرزی و تحلیل وضعیت فعلی آن‌ها، گزارش منتشرنشده کمیته فنی ستاد تنظیم اقتصادی، تهران.
20)  Chandoevwit, W. (2004) Thailands Cross Border Economy A case study of Kaeoand Chiangrai, Thailand Development Resource Institute.
21)  Figueroa, Adolfo (2007) Social exclusion and rural under development. Department of Economics Catholic. University of Peru. Lima.
22)  Neibuhr, Annekatrin. & Silvia, Stiller. (2004) International Effects in Border Regions, Hamburg Institute of International Economics.
23)  Phangaphanga, Clement. (2007) Integrating Rural Development and Export Trade. Government of Malawi. Ministry of Industry. Trade and Private Sector development.