شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر ارتقاء توان رزمی (مطالعه موردی کارکنان مرزبانی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : پژوهشی مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء توان رزمی نیروهای مرزبانی برای مقابله با تهدیدات امنیتی یک نیاز اساسی جهت انجام مأموریت‌های یگان‌های مرزی است. در این پژوهش به شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر ارتقاء توان رزمی نیروهای مرزبانی استان آذربایجان غربی پرداخته ‌شده است. هدف پژوهش شناسایی عوامل مدیریتی (فردی، درون و برون‌سازمانی) مؤثر بر ارتقاء توان رزمی کارکنان مرزبانی استان آذربایجان غربی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل 70 نفر از نیروهای مرزبانی استان آذربایجان غربی و مسئولین آن‌ها هستند حجم نمونه آماری تمام شمار می­باشد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS استفاده ‌شده و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان آن 78/0 می‌باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در ارتقاء توان رزم نیروهای مرزبانی؛ عوامل مرتبط با مؤلفه درون‌سازمانی مؤثرترین پارامتر می‌باشد و مؤلفه‌های فردی و برون‌سازمانی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. به ‌عبارت‌ دیگر هرچه مؤلفه‌های درون‌سازمانی، فردی و برون‌سازمانی افزایش یابد، مدیریت به سمت ارتقاء توان رزم پیش می‌رود و بر اساس آن توان رزم کارکنان مرزبانی استان آذربایجان غربی افزایش پیدا می‌کند. در این راستا فرماندهان باید ضمن تقویت دانش و اطلاعات تخصصی و به‌کارگیری تجهیزات نوین کنترل مرز، نحوه تعامل و ارتباطات خود با کارکنان توسعه داده و جو دوستانه‌ای را بر مجموعه تحت امر خود ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Management Factors on the Promotion of Combat Capability (Case Study: Border Guard Personnel of West Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • SALEH DASHTI
  • Mohammad Asadifard
  • Jalal Setareh
MA Student in Command and Headquarters, Amin Police University
چکیده [English]

Identifying the factors contributing to the enhancement of the combat capability of the border troops to address security threats is an essential requirement for border guards' missions. In this research, we have identified the effective management factors on the promotion of combat capability of the border troops of West Azerbaijan province. The purpose of the research is to identify the management factors (individual, inter-organizational and intra-organizational) that affect the promotion of combat capability of border guard personnel in West Azerbaijan province. In terms of its objectives this study is of an applied research type and in terms of its methodology it is considered as a descriptive-analytical type. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The statistical population includes 70 border guards of West Azerbaijan province and their authorities. The sample size includes all members. SPSS software was employed to analyze the data. To determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha test was used, which was 0.78. The results of the present research show that in promoting the combat capability of border guard personnel, the factors related to the intra-organizational component are the most effective parameters, and the individual and inter-organizational components are in the next positions. In other words, the more intra-organizational, individual and inter-organizational components are increased, the management is progressing toward the promotion of combat capability, and on the basis of which the combat capability of the border guard personnel of the West Azerbaijan province is increased. In this regard, commanders must enhance their knowledge and expertise and use modern border control equipment, develop their interaction and communication with employees, and create a climate of friendship for their subordinates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combat capability
  • Border troops
  • west Azerbaijan
  • Individual components
  • Intra-organizational components
  • External-organizational components
1)      قرآن کریم
2)      ابی داود، سلیمان بن اشعث السجستانی الازدی (1371) السنن بیروت، دارالجلیل.
3)    اسلامی، روح اله و ذوالفقاریان، فاطمه (1390). پدیدار شناسی الزامات دیپلماسی اسلامی فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و پنجم،شماره 4: صص974-952.
4)    پارسامنش، غلامرضا (1379) بررسی برخی از عوامل مؤثر در بالا بردن روحیه کارکنان پایور نزاجا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دافوس ، دانشگاه امام حسین (ع).
5)    پورطهماسبی، سیاوش؛ تاجور آذر و سید کلان سید محمد (1389). رابطة بین عوامل فردی و سازمانی با خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانى، سال اول شماره 1، صص 21-40
6)      جزینی، علیرضا(1385) عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسران ستاد ناجا، فصلنامه دانش انتظامی، سال 8، شماره 4، صص9-25.
7)      حجازی، یوسف و شمس، علی (1381). عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی کرج.
8)    خرسندی نیا، علی و ابراهیمی، قوام (1391) بررسی عوامل مؤثر بر روحیه کارکنان پلیس ضد اغتشاش، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال 7، شماره 23، صص 169-195.
9)    دادفر، محمود (1383) بررسی راه‌های عملی بالا بردن روحیه خدمتی کارکنان پایور رزمی نزاجا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دافوس تهران: ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، آجا.
10)  دانشفرد کرم الله و صفری پروانه (1394) بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد ذی‌حسابان دستگاه‌های دولتی استان آذربایجان غربی، فصلنامه مدیریت بهره وری، سال نهم، شماره 35، صص 173-194.
11)   رحمتی راد، محمدحسین (1372). اصول و مبانی مرزبانی تهران، مرزبانی ناجا، جلد 2.
12)  طالقانی، غلامرضا؛ طباطبایی، زهرا؛ غفاری، علی (1393). بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 2، صص 235-353 .
13)   عابدی، لطف علی و مزروعی، حسین  (1389). عوامل فردی مؤثر بر رضایت شغلی نیروهای نظامی، مجله طب نظامی، دوره 12، شماره 1، صص 45-49.
14)   غضنفری، احمد (1390) تأثیر آموزش تکاوری بر روحیه فراگیران یک واحد نظامی، فصلنامه روانشناسی نظامی، سال 2، شماره 8، صص 33-48.
15)  فایضی، حسن (1391) ایجاد انگیزه و افزایش کارایی در کارکنان، تهران: روزنامه سرمایه، بازنمایی از: http://www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat، تاریخ دسترسی 15/10/1397  .
16)   ناصر زاده، هوشنگ (1380). مجموعه قوانین نیروهای مسلح، تهران، انتشارات خورشید.
17)  نایب پور، محمد و علی نوری. (1391)، بررسی نقش مرزنشینان در مقابله با تحرکات ضد انقلاب، فصلنامه علمی تخصصی دانشکدة علوم و فنون مرز سال سوم پیش شماره 6 : 72-49.
18)  یاراحمدی، بهروز (1388) بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در کشف قتل، پژوهش های مدیریت انتظامی، دوره  4 ، شماره  3 ، صص 363 -383.
19)  Imran, J. & Prince, M.J. & LLarpham, T. (2008) Rural to urban migration childhood abuse and risk for mental bealth problems across seetional population – based survey in pathumthani, Thailand international Population Conference Tours France.
20)  Lee, G.B. (2011) Theoretical criminology New York Oxford University Press.6- 25.
21)  Licole A.C. & Verdier, T. &Yzenou, alfred(2008) Strong and woak ties in omployment and crime Journal of public Economics. In press. Corrcctcd proof available.
22)  Mostafa, kamal (2004)Juvcnile dclinqucncy in the lawarea rogion Australia university of Wollongong.
23)  Orichack, T. (2009) Separat but uncqual is botter, Journal of Rosearch in crime and Delinqucncy, No.16, pp. 34-38.
24)  Soloman, brayan( 2001), Power and Interdependence in the Information Age, Foreign affair,Vol.77, No.5, pp. 81-94.
25)  Spritzer, Smith ( 1995) Jurgen Habermas, in Jenny Edkins and Nick Vaughan-williams (Eds.), Critical Theorists and International Relations. London and New York: Routledge.
26)  Winson, Coborg. & Bass, Goodman. (1999), Marxist Theories of International Relations.in John Baylis and Steve Smith (Eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. Oxford University Press.
27)  Yang, J.M.L. (2009) The light solution to crime: lighting makes life secure. Lighting Desing and Application.