تحلیل ملاحظات دفاعی-امنیتی شهرهای سواحل دریای خزر با استفاده از شاخص‌های اقلیمی

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیای دفاع مقدس دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

دفاع یکی از دغدغه‌های مهم تمامی کشورها تلقی می‌شود. به عبارتی، کشورها در قبال تهدیداتی که متوجه شاخص‌های قدرت و امنیت آن‌ها می‌گردد، درصدد دستیابی به سازوکارهایی هستند که بر مبنای آن‌ها بتوانند توان دفاعی خود را افزایش داده و قادر به دفع تهدیدات شوند. ازجمله مواردی که برای تقویت سیستم دفاعی یک کشور باید موردتوجه قرار گیرد، بررسی تنگناهای سرزمینی در منطقه موردنظر می‌باشد. تحقیق حاضر که به لحاظ هدف کاربردی و برای انجام آن از مطالعات میدانی و روش‌های کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده‌شده است، بر آن است که با بررسی وضعیت نظامیگری در حوزه دریای خزر و همچنین محدودیت‌های سرزمینی که در این منطقه جهت توسعه سیستم‌های دفاعی وجود دارد را شناسایی و ارزیابی کند. بدین منظور 7 ایستگاه سینوپتیک از سه استان سواحل جنوبی خزر انتخاب گردیده و داده‌های مربوط به پارامترهای اقلیمی ازجمله دما، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، ابرناکی، میدان دید، بارش باران و برف در طول دوره ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید. سپس آستانه‌های عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نظامی تعیین و احتمالات وقوع پارامترهای تأثیرگذار بر عملیات نظامی محاسبه شد و در نهایت با استفاده از روش AHP وزن دهی و رتبه‌بندی پارامترها صورت گرفته و شاخص اقلیم دفاعی به دست آمد و سپس با استفاده از نرم‌افزار Arc GIS نقشه‌های پهنه‌بندی متناسب با داده‌های به‌دست‌آمده، فراهم شد. نتایج به‌دست‌آمده از سه استان شمالی کشور حاکی از آن است که به‌جز در فصل بهار و تا پایان ماه تیر، شرایط اقلیمی در نوار ساحلی خزر دارای وضعیت نامطلوبی در تمام طول سال می‌باشد. ازاین‌رو شدت این عوامل در هر منطقه با توجه به جنس زمین منطقه موردمطالعه، موجب اختلال در روند و توسعه هرگونه سیستم دفاعی در منطقه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Defense-Security Considerations of Caspian Sea Coast Cities using Climate Indicators

نویسندگان [English]

  • Houra Safargar 1
  • Edalat Zibandeh Kopteh 2
1 MA in Sacred Defense Geography, Urmia University
2 PhD Candidate in Political Geography, Islamic Azad University (Science and Research Branch)
چکیده [English]

Defense is considered as one of the main concerns of all countries. In other words, countries are looking for mechanisms, which will increase their ability to defeat and be able to repulse threats against their security and strength indicators. Among the issues that need to be addressed in order to strengthen the defense system of a country is the examination of territorial constraints and bottlenecks in the region concerned. In terms of its objectives the present study is of an applied research type which has been conducted using library studies and documentary methods. This study aims to identify and evaluate the status of the military situation in the Caspian Sea region as well as the territorial constraints that exist in this area to develop defense systems. For this purpose, 7 synoptic stations were selected from three provinces of the southern coast of the Caspian Sea. Data related to climate parameters, including temperature, relative humidity, wind speed, wind direction, cloudiness, scope of sight, rain and snow during the monthly period were obtained from the Meteorological Organization. Then, the thresholds for the climatic elements affecting military operations were determined and the probability of occurrence of the parameters affecting the military operation was calculated. Finally, using the AHP method, the weighting and ranking of the parameters were done and the defense climate index was obtained and, then, using ArcGIS software, the zoning maps proportional to the obtained data were provided. The results of the three northern provinces of the country indicate that, except in the spring and until the end of July, the climatic conditions in the Caspian coastline have an unfavorable situation throughout the year. Therefore, the severity of these factors in each region, due to the geography of the area under study, will disrupt the development of any defense system in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Territorial bottlenecks
  • Defense system
  • Defense climate index
  • Caspian Sea