تبیین رابطه پایداری اقتصادی با تقویت امنیت مرزی مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان گرمی

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف این مقاله تبیین رابطه پایداری اقتصادی با تقویت امنیت مرزی در مناطق روستایی شهرستان گرمی است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن تحلیلی-توصیفی است. برای جمع آوری داده‌ها به دو صورت (اسنادی) و پیمایشی (داده‌های اولیه) و ابزار مورداستفاده پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری موردمطالعه شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن  با جمعیت 9785 نفر در مناطق روستایی بخش مرزی موران شهرستان گرمی می‌باشد  که از این بین تعداد 370 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تائید قرار گرفت. با استفاده از آلفای کرونباخ در نرم‌افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 71/0 الی 88/0 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که به‌جز متغیرهای تنوع‌بخشی و کارایی، بین تمامی متغیرهای پایداری اقتصادی (رفع فقر، سازگاری با محیط، کاهش آسیب‌پذیری و میزان بهره‌وری) با تقویت امنیت مرز رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship between Economic Sustainability by Strengthening the Border Security of Rural Areas (Case Study: Garmi City)

نویسندگان [English]

  • Vakil Heidari Sareban 1
  • Arastou Yari Hesar 2
2 Associate Professor in Geography and Rural Planning, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

The purpose of this paper is to explain the relationship of economic sustainability with the strengthening of border security in the rural areas of the city of Germi. This research is of an applied research type that has been conducted using analytical-descriptive method. The data were collected using two documentary and survey (primary data) methods and the research tool was the questionnaire. The statistical population of the study consisted of the total number of villagers over 15 years old with a population of 9,785 in rural areas of Moran border district of Germi City, of which 370 people were selected using the Cochran formula as the statistical sample. The face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Using SPSS software, Cronbach's alpha, the reliability of the various parts of the questionnaire was obtained as 0.71 - 0.88. The results of the research show that, with the exception of variability and efficiency variables, there is a significant relationship between all economic sustainability variables (elimination of poverty, environmental compatibility, reduction of vulnerability and productivity) with strengthening border security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • border security
  • Economic sustainability
  • Economic Development
  • Rural development management
  • Germi city
1)    باقری، فریده و کاوند، حسین (1387) اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران 1384- 1375، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره، شماره 28، صص. 190- 173.
2)      حافظ نیا، محمدرضا (1381) جغرافیای سیاسی ایران، تهران: انتشارات سمت.
3)    حیدری ساربان، وکیل (1396) مطالعه و تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر بهبود احساس امنیت اجتماعی روستاییان، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای، دوره 5، شماره 6، صص. 63-51.
4)    حیدری ساربان، وکیل و شراره، صائب (1395) عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی، مطالعه موردی: شهرستان گرمی، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال 7، شماره 4، صص. 25-1.
5)      حیدری ساربان، وکیل (1398) سرمایه اجتماعی به‌مثابه توسعه روستایی، اردبیل: انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.
6)    عبدلی، قهرمان و ورهرامی، ویدا (1388) تأثیر بهبود تولیدات کشاورزی بر فقر در بخش روستایی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، جلد 5، شماره 3، صص. 62- 42.
7)    قالیباف، محمدباقر؛ یاری شگفتی، اسلام؛ رمضان زاده لسبویی، مهدی (1387) تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر امنیت مرزها، مطالعه موردی: بخش مرزی نوسود شهرستان پاوه استان کرمانشاه، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره، شماره 3، صص. 50-25.
8)    کمیته برنامه‌ریزی صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه روستایی (1382) گزارش محوری توسعه روستایی، تدوین برنامه چهارم، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه روستایی.
9)      میرحیدر، دره (1375) مبانی جغرافیای سیاسی، تهران: انتشارات سمت.
10)  میرحیدر، دره و حیدری فر، محمد رئوف (1386) مفهوم تحول سرزمین در عصر جهانی‌شدن، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره، شماره 2. صص. 35- 15.
11) Agnew, J (2008) A world that knows no boundaries? The geopolitics of globalization and the myth of a borderless world». Working papers in border studies. CIBR/WP03-2. Belfast: Queen’s University.
12) Barrett, C. B.  & Reardon, T. & Webb, P. (2001) Nonfarm income diversification and household livelihood strategies in rural Africa: Concepts, dynamics, and policy implications, Food Policy Journal, Vol.26, No.4, pp.315–331.
13) Galasso, V. & Profeta, P. (2010) The political economy of social security: a survey, European Journal of Political Economy, Vol.1, No.8, pp.1-29.
14) Glassner, M. (1993) Political geography, USA: John Wiley and Son.
15) Laine, J. (2007) Incommodious border? Rethinking the function of the Finnish-Russian border, Fennia, Vol.185, No.1, pp.49–62.
16) Minten, B. & Barrett, Ch. (2011) "Agricultural technology, productivity and poverty in madagascar", World Development Journal, Vol.36, No.5, pp.797-822.
17) Taylor, P.j. (1991) Political geography. Second edition. UK: Longman Scientific and Technical.
18) Wasti-Walter, D. (2009) Borderlands. International encyclopedia of human geography, editors-in-chief: Kitchin, R and Thrift, Vol.2, pp. 332-339.
19) Weber, E (2012), boundaries with ussues soft border management as a solution? "at: library.