شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز مرتبط با جرائم مواد مخدر در شهر مرزی ارومیه

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 مدرس گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور مرکز اورمیه

4 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

جرائم مرتبط با مواد مخدر ازجمله جرائمی هستند که با سرعت چشم‌گیری در حال رشد می‌باشند و تبدیل به یکی از پیچیده‌ترین معضلات جوامع بشری شده‌اند. شهرستان ارومیه یکی از شهرهای مرزی کشور بوده که به لحاظ هم‌جواری با کشورهای عراق و ترکیه در معرض بسیاری از تهدیدات ناشی از جرائم مواد مخدر بوده است. در این میان دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری منجر به افزایش جمعیت معتادین و به‌تبع آن افزایش تقاضای مواد و آثار شوم آن‌که سبب متلاشی شدن خانواده‌ها، گسترش فحشا، سرقت و جرائم مرتبط با مواد مخدر می‌گردد، شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز مرتبط با جرائم مواد مخدر در شهر مرزی ارومیه بوده است و با بهره‌گیری از قابلیت‌های سامانه GIS الگوهای فضایی شکل‌گیری کانون‌های جرم خیز مرتبط با جرائم مواد مخدر در شهرستان مرزی ارومیه را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده است. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی بوده و برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرائم از آزمون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه‌بندی، شاخص‌های نزدیک‌ترین همسایه، تخمین تراکم کرنل و تحلیل شبکه استفاده‌شده است. برای بررسی رابطه تراکم نسبی جمعیت و جرائم مواد مخدر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان می­دهد که توزیع فضایی جرائم موردبررسی در شهرستان مرزی ارومیه از الگوی خوشه‌ای و متمرکز پیروی کرده و به‌طور عمده در سطح مناطق 2 و 4 شهرستان ارومیه است. نتایج بیانگر آن است که یکی از مهم‌ترین کانون‌های جرم خیز مواد مخدر در شهر مرزی ارومیه در منطقه 4 و در امتداد اتوبان خاتم‌الانبیا، محله اسلام‌آباد 1، جاده ریحان‌آباد، وکیل‌آباد، حاجی پیرلو و کانون دومی که به همین روش شناسایی‌شده است در منطقه 2 ارومیه محدوده بین بادکی و محله کشتارگاه، باغ رضوان و اسلام‌آباد 2 می‌باشد. نتایج نهایی نشان داد بین تراکم جمعیت در این محدوده‌ها و نرخ وقوع بزهکاری در آن‌ها رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification and Spatial Analysis of Crime Hotspots Associated with Drug Offenses in the Urmia Border Town

نویسندگان [English]

  • Ibrahim Ghorbani 1
  • Majid Karimi 2
  • Farzin Gholizadegan 3
  • Hamid Panahi 4
2 Faculty member of Amin Police University
3 Instructor, Department of Geography, Payam-e Nour University, Urmia Branch
4 Faculty Member, Amin Police University
چکیده [English]

Drug-related offenses are among the most rapidly evolving offenses and have become one of the most complex problems of human societies. Urmia city is one of the border towns of the country that has been exposed to many threats from drug crimes in neighboring countries with Iraq and Turkey. In the meantime, many social, political, economic, and cultural reasons have led to an increase in the population of addicts and, consequently, an increase in the demand for drugs and substances that cause families disintegration, expanding prostitution, and robberies and crimes related to narcotics. The purpose of the present study was to identify and analyze the spatial aspects of crime-related hotspots in the border town of Urmia. Using the capabilities of the GIS system, the spatial patterns of the formation of crime hotspots in the Urmia border region have been identified and analyzed. The research method is analytical-comparative. To determine the spatial distribution patterns of crimes, the average center test, standard deviation oval, clustering test, nearest neighbor indices, kernel density estimation and network analysis have been used. Pearson correlation test was used to study the relationship between population density and drug offenses. The findings show that spatial distribution of crimes committed in the Urmia border region follows a cluster and central pattern and is mainly in the districts 2 and 4 of Urmia. The results indicate that one of the most important of drug crime hotspots in the Urmia border town in district 4 and along the Khatam-el-Anbia, Eslamabad neighborhood 1, Reyhanabad, Vakilabad and Haji Pirlo roads and the second one identified by this method in Urmia district 2 is the area between the Badaki and Koshtargah neighborhoods, Baghe Rezvan and Islamabad 2. The final results showed that there is a direct relationship between population density in these areas and the rate of crime occurrence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcotics
  • Border
  • Urmia
  • Spatial-chronic analysis
1)    پرهیز، فریاد؛ پیشگاهی فرد، زهرا؛ کلانتری، محسن (1390) تحلیل جغرافیایی کانون‌های جرم خیز جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر کرمانشاه، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال 3، شماره 11، صص. 99 - 75.
2)    سیاهی، زینب (1393) بررسی آماری جرائم مواد مخدر در استان آذربایجان غربی کلان‌شهر ارومیه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، به راهنمایی علی‌رضا میلانی، دانشگاه پیام نور ارومیه.
3)    شماعی، علی، موحد، علی، ویسی، رضا (1394) بررسی و تحلیل فضایی جرائم مواد مخدر در کلان‌شهر تهران (موردمطالعه: منطقه 2 شهرداری تهران)، بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال 5، شماره 2، صص. 243- 227.
4)    جلیل وند، داود (1392) الزامات پدافند غیرعامل ناجا در استقرار رده‌های پلیس پیشگیری، پروژه تحقیقاتی، دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان آذربایجان غربی.
5)    فتح‌تبار، فیروز، سمیه، اسداللهی (1394) بررسی ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی مجرمین مواد مخدر در مناطق شهرداری اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS، فصل‌نامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال 9، شماره 36، صص. 140- 125.
6)    قربانی، ابراهیم (1394) سهم فضای سایبر در گرایش به مصرف مواد مخدر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، نخستین همایش ملی پنجره مهر، فرماندهی انتظامی شرق تهران، معاونت اجتماعی.
7)    قلی زادگان، فرزین؛ حسین، صمدپور (1397) گزارش راه‌اندازی سامانه تحلیل جغرافیای جرم و GIS، پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی.
8)    کلانتری، محسن، قزلباش، سمیه، یغمایی، بامشاد (1389) بررسی جغرافیایی کانون‌های جرم خیز شهر زنجان. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال 5، شماره 74، صص 59- 41.
9)    کلانتری، محسن، قصری، محمد (1392) بررسی جغرافیایی جرائم در بخش مرکزی شهرها موردمطالعه: بزه قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 28 شماره 2، صص 32- 13.
10)  کلانتری، محسن؛ هندیانی، عبدالله؛ سرمد، محمدرضا (1389) نقش ابر کانون‌های جرم خیز در شکل‌گیری الگوهای فضایی بزهکاری (موردمطالعه ایستگاه بازرسی علی‌آباد شهر بیرجند)، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،، سال 5، شماره 4، صص 584- 563.
11)  محمدی، حمیدرضا؛ غنجی، علی (1385) چالش‌های ژئوپلیتیکی مواد مخدر در جنوب غرب آسیا (با تأکید بر ایران، پاکستان و افغانستان)، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 2، شماره 1، صص 121-90.
12)  موسوی، میر نجف (1392) بررسی تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز در سطح محله‌های شهر یزد با تأکید بر برنامه‌ریزی فرهنگی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال 11، شماره 47، صص. 248- 233.
13) Bratton,W.& Knobler,P.(1998) Turn around: How Americans Top Cop,Reversed the Crime Epidemic,NewYork,NY,Random House.
14) Brunsdon,Chris & Corcoran,Jonathan & Higgs,Gary.(2007) Visualising space and time in crime patterns: A comparison of methodsComputers, Environment and Urban Systems, Vol.31, No.1, pp. 52–75.
15) Chi pun Chung, E. (2005) use of GIS in campus crime analysis: A case study of the University of Hong Kong, For the degree of master of geographic information systems at the university of Hong Kong.
16) Clarke, R.V. (1995) Situational Crime Prevention, In Building a Safer Society,Strategic Approaches to Crime Prevention, ed.Tonry and D. Farrington.
17) Hirschfield, A. & Bowers, K. (2001) Mapping and analysing crime data. London and New York: Taylor & Francis.
18) . Kalantari, M. (2001) Geographical Investigating of Crime in Tehran City Districts, Thesis for receiving Ph.­D degree in the course of Geography and Urban Planning, Supervising Professor Mohamad Taghi Rahnemaie,Dep.of Geography,Tehran University.
19) Taylor, B. R. (1998) Crime and place. National in statue of Justice (NIJ) from the word: wid web. 1-25.
20) Ratcliff, j, H. (2004) The Hot Spots Matrix: A framework for the spatio tempotal Targeting of crime reductionm Police Practice and Research, Vol.5, No.1, pp.5-23.