بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ارتباط بین فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان در فرماندهی مرزبانی ناجا (با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سازمانی) می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران رده‌های میانی و ارشد شاغل در فرماندهی مرزبانی به تعداد  320 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه‌گیری کوکران در سطح خطای 5 درصد برابر 174 نفر از کارکنان در این بخش محاسبه‌شده است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و ازلحاظ روش، از نوع پیمایشی (کمی) است، دادها با استفاده از پرسشنامه‌های فرهنگ‌سازمانی کامرون و کوئین؛ پرسشنامه نوآوری سازمانی (جیمنز-جیمنز و همکاران، 2008)، و پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون 1963) جمع آوری شده که پس از توزیع آن‌ها در نمونه آماری (فرماندهی مرزبانی ناجا)، پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 87/0 و 87/0 حاصل شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که اثر مستقیم فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد بسیار ناچیز بوده و معنادار نیست، اما اثر غیرمستقیم آن از طریق متغیر میانجی نوآوری، معنادار است. نوآوری سازمانی در فرماندهی مرزبانی ناجا مناسب و قابل‌قبول است. در خصوص ابعاد نوآوری سازمانی در فرماندهی مرزبانی ناجا می‌توان گفت که هر سه بعد نوآوری مشتمل بر نوآوری اداری، فرآیندی و خدماتی در فرماندهی مرزبانی ناجا مناسب هستند و بین عملکرد شغلی با نوآوری و فرهنگ‌سازمانی هیچ‌گونه تأثیری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Culture on the Job Performance of I. R. I. Border Guard Command Staff Considering the Mediating Role of Organizational Innovation

نویسندگان [English]

  • AYYUB AMIRI 1
  • Ahmad Reza Kasraie 2
1 PhD in Public Administration, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational culture on job performance of I. R. I. Border Guard Command staff (considering the mediating role of organizational innovation). The statistical population of this study includes all middle and senior managers of the Border Guard Command (n=320). Cochran sampling method was used to determine the sample size at 5% as 174 employees in this section. This study is of an applied research type and in terms of method it is a survey (quantitative) study. Data were collected using Cameron & Quinn Organizational Culture Questionnaires; Organizational Innovation Questionnaire (Jimens-Jimens et al., 2008) and Job Performance Questionnaire (Paterson 1963). Cronbach's alpha was obtained as 0.90, 0.87 and 0.87, respectively. The results show that the direct effect of organizational culture on performance is negligible and not significant, but its indirect effect through innovation mediator variable is significant. Organizational innovation in the I. R. I. Border Guard Command is appropriate and acceptable. Regarding the dimensions of organizational innovation in the I. R. I. Border Guard Command, it can be said that all three dimensions of innovation, including administrative, process and service innovation in the I. R. I. Border Guard Command are appropriate and there is no difference between job performance with innovation and organizational culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Organizational Innovation
  • Job Performance
  • Border Guard Command Staff
1)      ابراهیمی میمند، منصور (1392) بررسی تأثیر مدیریت زمان بر عملکرد شغلی کارکنان بخش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.
2)      منتظری، محمد و فردوسی پور، لیلی (1397) تأثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 27، شماره 90، صص. 64-45.
3)      حسینی، قربان (1396) مطالعه تطبیقی مؤلفه‌های جمعیت‌شناسی استان‌های مرزی شرقی و غربی کشور در دو دهه اخیر، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال 8، شماره 4، صص. 29-1.
4)      دشتی، صالح؛ اسدی فرد، محمد؛ ستاره، جلال (1397). شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر ارتقاء توان رزمی (مطالعه موردی کارکنان مرزبانی استان آذربایجان غربی)، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال 9، شماره 4، صص. 61-35.
5)      دهقانی سلطانیف مهدی؛ مصباحی، مریم؛ طالبی، یاسمن (1397). تأثیر ارزش‌های سازمانی و رهبری دانش‌گر بر عملکرد و نوآوری با تبیین نقش تسهیم دانش، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 8، شماره 3، صص. 74-43.
6)        دیویس، استانلی (1376) مدیریت فرهنگ سازمان، ترجمه ناصر میر سپاسی و پریچهر معتمد گرجی، تهران: انتشارات مروارید.
7)        ریجو، رونالد (1386) زمینه روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه حسین زاده، لبادی و صالحی، تهران: انتشارات مازیار.
8)        زمردیان، اصغر (1382) مدیریت تحول، استراتژی‌ها و کاربردهای نوین، تهران: انتشارات مدیریت صنعتی.
9)      زین‌الدینی میمند، حسین (1392) بررسی رابطه بین مدیریت زمان با مدیریت دانش و سلامت سازمانی در مراکز عالی شهرستان شهربابک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.
10)   سجادیان، ناهید؛ زادولی‌خواجه، شاهرخ؛زادولی، فاطمه (1396) شناسایی عوامل مؤثر بر بروز بحران‌های قومی در مناطق مرزی و آسیب‌های ناشی از آن (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال 8، شماره 1، صص .74-51.
11)   شکرکن، حسین؛ نیسی عبدالکاظم؛ نعامی، عبدالزهرا؛ مهرابی زاده هنرمند؛ مهناز (1380) بررسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه‌های اهواز، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، دوره 8 شماره 4، صص.22-1.
12)   منوریان، عباس و احمدی تنکابنی، مهدی (1391) بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر گرایش کارآفرینی سازمانی در بانک کارآفرین، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 25 شماره 2، صص 76-53.
13)   موسوی خطیر، سید جلال؛ نادری، ابوالقاسم؛ ابیلی، خدایار (1395) نقش مکانیزم‌های مدیریت دانش جهت بهبود نوآوری در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 6، شماره 3، صص. 212-179.
14)     یاری، احسان و خالدی، حسین (1391). بررسی و تحلیل منشاء آسیب‌ها و تهدیدهای مرزی ایران، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال 3، شماره 3، صص. 66-37.
15)    Lau, C. & Ngo, H. (2004) The HR system, organizational culture, and product innovation, International Business Review, Vol.13, No.6, pp. 685-703.
16)    Wahlow, w. & Abdul-Rahman, H. & Zakaria, N. (2015) The impact of organizational culture on international bidding decisions: Malaysia context, International Journal of Project Management, Vol.33, No.4, pp.917–931.
17)    Hung, Richard. & Yu-Yuan, Lien. & Bella, Ya-Hui. & Fang, Shih-Chieh. & Gary, McLean. (2010) Knowledge as a facilitator for enhancing innovation performance Through total quality management, Total Quality Management, Vol.21, No.4, pp.111-125.
18)    Brockman, Beverly. & Morgan, K. & Robert, M. (2003) the Role of Existing Knowledge in New Product Innovativeness and Performance, Decision Sciences, Vol.34, No.2, pp.381-390.
19)    Hassani, M. (2015) The role of organizational learning on accountability and job performance among medical staff, Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol.12, No.11, pp. 996-988.
20)    Borman, W.C. (2004) The concept of organizational citizenship, Current Directions in Psycho-logical Science, Vol.13, No.6, pp.238–241.
21)    Cameron, K. & Quinn, R. (1999) Diagnosing and changing organizational culture. Based on the competing values framework. Reading, MA: Addison-Wesley.
22)    Chan, L. & Shaffer, M. & Snape, E. (2004) In search of sustained competitive advantage: The impact of organizational culture, competitive strategy, and human resource management practices on firm performance. International Journal of Human Resource Management, Vol.15, No.1, pp.17–35.
23)     Crossan, M. & Apaydin, M. (2010) A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature, Journal of Management Studies, Vol.47, No.6, pp.1154–1191.  
24)     Damanpour. F. & Wischnevsky, J. (2006) Research on organizational innovation: Distinguishing innovation-generating from innovation-adopting organizations. Journal of Engineering and Technology Management, Vol.23, pp.269–291.
25)    Denison, D. & Mishra, A (1995) Toward a theory of organizational culture and effectiveness, Organization Science, Vol.6, No.2, pp.204–223.
26)    Fey, C. & Denison, D. (2003) Organizational culture and effectiveness: Can American theory be applied in Russia?, Organization Science, Vol.14, No.6, pp.686–706.
27)    Galves, E. & García, D. (2011) Cultura organizational y rendimiento de las Mipymes de mediana y alta technology: un estudio empírico en Cali, Colombia, Cuadernos de Administration, Vol.24, No.42, pp.125–145.
28)    Hartmann, A. (2006) The role of organizational culture in motivating innovative behavior in construction firms. Construction Innovation, Vol.6, No.3, pp.159–172.
29)     Montoya, M. & Workman, J. (2012) Antecedents and consequences of creativity in product innovation teams, Journal of Product Innovation Management, Vol.30, No.1, pp.170–185.
30)    Jimenez-Jimenez, Daniel. & Sanz, Valle Raquel. & Espallardo, Miguel Hernandez. (2008) Fostering innovation: The role of market orientation and organizational learning, European Journal of Innovation Management, Vol.11, No.3, pp.389-412.
31)    Lin, H.-E. & McDonough, E, & Lin, S.-J. & Lin, C. (2013) Managing the exploitation/exploration paradox: The role of a learning capability and innovation ambidexterity, Journal of Product Innovation Management, Vol.30, No.2, pp.262–278.
32)    Martin, E. & Terblanche, F. (2003) Building organizational culture that stimulates creativity and innovation, European Journal of Innovation Management, Vol.6, No.1, pp.64–74.
33)    Miron, E. & Erez, M. & Naveh, E. (2004). Do personal characteristics and cultural values that promote innovation, quality, and efficiency compete or complement each other?, Journal of Organizational Behavior, Vol.25, pp.175–199.
34)    Mohyeldin, Abubakr. & Suliman, Tahir. (2007) "Links between Justice, Satisfaction and Performance in the Workplace: A Survey in the UAE and Arabic Context", Journal of Management Development, Vol.26, pp.294-311.
35)    Motowidlo, J. S. (2003),"Job Performance", Handbook of Psychology". Industrial and Organizational Psychology, Vol.12, pp.39-55.
36)    Mumford, M. (2000) Managing creative people: Strategies and tactics for innovation, Human Resource Management Review, Vol.10, No.3, pp.313–351.
37)    Ortt, R. Ronald & Duin, Patrich. & vander, A. (2008) The evolution of innovation management towards contextual innovation, European Journal of Innovation Management, Vol.11, No.4, pp.522-538.
38)    Sanz-Valle, R. & Naranjo-Valencia, J. & Jiménez-Jiménez, D. & Perez-Caballero, L. (2011) Linking organizational learning with technical innovation and organizational culture, Journal of Knowledge Management, Vol.15, No.6, pp.997–1015.
39)    Wanga, Z. & Wang, N. (2012) Knowledge sharing, innovation and firm performance, Expert Systems with Applications, Vol.39, pp.899-908.