تأثیر رسانه‌های خارجی در بروز جرائم تروریستی در مرزهای استان کردستان (با رویکرد پیشگیری محیطی و اجتماعی از جرم)

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، نراق، ایران

2 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد بین المللی کیش، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

چکیده

با توجه به نقش تأثیرگذار رسانه‌های خارجی در افکار عمومی جامعه به‌خصوص مردم مرزنشین، تبلیغات آنان می‌تواند متخلفین و قانون‌شکنان را در شناخت شگردهای جرائم به‌ویژه جرائم تروریستی کمک نماید. به همین منظور در این پژوهش با تأکید بر مؤلفه‌هایی نظیر «برجسته‌سازی جرائم تروریستی»، «بزرگ‌نمایی شگردهای جرائم تروریستی»، «انتشار محتوای جرائم تروریستی در رسانه‌ها به سبک‌های مختلف» و «درج محتوای جرائم تروریستی در مجلات و روزنامه‌ها» در تلاش جهت پاسخ‌گویی به این پرسش بوده­ایم که تبلیغات رسانه‌های خارجی تا چه اندازه می‌تواند در بروز جرائم تروریستی در استان کردستان تأثیرگذار باشند؟
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، جزء تحقیقات تحلیلی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل دو گروه: 1-مدیران و کارشناسان مطلع در حوزه جرائم تروریستی در استان کردستان؛ 2-مرزنشینان ساکن در این خطه که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای اقدام به انتخاب نمونه‌ها به تعداد 304 نفر شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که شاخص‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تبلیغات رسانه‌های خارجی در بروز جرائم تروریستی در استان کردستان تأثیر مستقیم دارد. درنتیجه می‌توان گفت که هر اندازه تبلیغات سوء رسانه‌های خارجی در بین مرزنشینان این منطقه گسترش یابد، به همان اندازه آثار زیانبار و مخرب آن به‌خصوص در حوزه اقدامات تروریستی تأثیرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأثیر رسانه‌های خارجی در بروز جرائم تروریستی در مرزهای استان کردستان (با رویکرد پیشگیری محیطی و اجتماعی از جرم)

نویسندگان [English]

  • mohsen gholami razini 1
  • mahdi hojatiniya 2
  • Allah Gholi Esmaeilipour 3
  • Hamid reza mohammadzadeh 4
1 PhD in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University of Narag Branch, Narag, Iran
2 M.Sc. in Criminal Law and Criminology, Kish International Branch, Tehran, Iran
3 MSc in Police Command and Management, Amin University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

با توجه به نقش تأثیرگذار رسانه‌های خارجی در افکار عمومی جامعه به‌خصوص مردم مرزنشین، تبلیغات آنان می‌تواند متخلفین و قانون‌شکنان را در شناخت شگردهای جرائم به‌ویژه جرائم تروریستی کمک نماید. به همین منظور در این پژوهش با تأکید بر مؤلفه‌هایی نظیر «برجسته‌سازی جرائم تروریستی»، «بزرگ‌نمایی شگردهای جرائم تروریستی»، «انتشار محتوای جرائم تروریستی در رسانه‌ها به سبک‌های مختلف» و «درج محتوای جرائم تروریستی در مجلات و روزنامه‌ها» در تلاش جهت پاسخ‌گویی به این پرسش بوده­ایم که تبلیغات رسانه‌های خارجی تا چه اندازه می‌تواند در بروز جرائم تروریستی در استان کردستان تأثیرگذار باشند؟
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، جزء تحقیقات تحلیلی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل دو گروه: 1-مدیران و کارشناسان مطلع در حوزه جرائم تروریستی در استان کردستان؛ 2-مرزنشینان ساکن در این خطه که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای اقدام به انتخاب نمونه‌ها به تعداد 304 نفر شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که شاخص‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تبلیغات رسانه‌های خارجی در بروز جرائم تروریستی در استان کردستان تأثیر مستقیم دارد. درنتیجه می‌توان گفت که هر اندازه تبلیغات سوء رسانه‌های خارجی در بین مرزنشینان این منطقه گسترش یابد، به همان اندازه آثار زیانبار و مخرب آن به‌خصوص در حوزه اقدامات تروریستی تأثیرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • رسانه‌های خارجی
  • جرائم تروریستی
  • تبلیغات
  • استان مرزی کردستان
1)      افتخاری، اصغر (1377) ظرفیت طبیعی امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره دوم،  پیش‌شماره 2، صص 68-31.
2)    انصاری، ابراهیم؛ هاشمیان فر، سید علی؛ رضایی امین لوئی، حسین (1393) تحلیل بحران هویت قومی در ایران در بستر جهانی‌شدن و فضای مجازی با رویکرد علم پایداری، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره2، شماره 25، تابستان 1393 صص. 241-201.
3)    بختیاری، حسن و فرخی، حسن (1391) بررسی رابطه برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای تلویزیونی و هویت دینی جوانان، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، دوره اول، شماره 15، صص. 39-21.
4)      بهارلو نژاد، عبدالاحد (1390) فقدان نظام هویت ملی؛ آثار و پیامدهای آن، تهران: موسسه مطالعات ملی.
5)    حسن بیگی، ابراهیم و حبیبیان، محمدحسن (1388) راهبرد کنترل تهدیدات رسانه‌ای فارسی‌زبان ماهواره، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، دوره ششم، شماره 37، صص. 93-77.
6)    خوش‌نیت، امین (1389) بررسی نقش مطبوعات محلی در تحریک مردم نسبت به توهین روزنامه ایران در سال 1385، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روزنامه نگاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
7)      دادگران، سید محمد (1384) مبانی ارتباط‌جمعی، چاپ هشتم، تهران: نشر مروارید و فیروزه.
8)    دعاگویان، داود و عبدالرحمانی، رضا، (1396) نقش رسانه‌ها در گسترش درگیری‌های قومی مناطق مرزی ف.ا.استان آذربایجان غربی (1393)، پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال 5، شماره 5، صص.56-27.
9)    دوران، بهزاد (1386) اینترنت و هراس‌های اخلاقی آن در ایران؛ در موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی. فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
10)   دهشیری، محمدرضا (1389) جهانی‌شدن و هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی، سال 12، شماره 45، صص. 54-21.
11)  رستمی‌مقدم، حسین (1390) بررسی تأثیر شبکه‌های تلویزیونی جمهوری آذربایجان بر ناآرامی‌های قومی شهرستان‌های اردبیل و مشکین‌شهر در سال 1385، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی.
12)   رضایی، محمد و کاظمی، عباس (1387) بازنمایی اقلیت‌های قومی در سریال‌های تلویزیونی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ، دوره2، شماره 4، زمستان 1387، صص. 118- 91.
13)   ریموند، گسن، (1370) جرم‌شناسی کاربردی، ترجمه: مهدی کی نیا، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
14)   ریموند، گسن، (1392) جرم‌شناسی نظری، ترجمه: مهدی کی نیا، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
15)   ژرژ پیکا، (1386) جرم‌شناسی، ترجمه: دکتر علی نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
16)   ستوده، هدایت الله (1384) آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران: آوای نور.
17)   سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (1381) نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
18)  عبدی، گرشاسب (1385) بررسی نقش شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر حوادث بهار 1385 آذربایجان)، تهران، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
19)  عصاریان نژاد، حسین (1383) امنیت و قومیت در جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملی، دوره سوم، شماره 48 و 49. صص 21-45.
20)  فکوهی، ناصر و عیاری، آذر نوش (1388) اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی، مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی، دوره دوم،  شماره 7، صص146-124.
21)   محسنیان راد، مهدی (1374) ارتباط شناسی، تهران: سروش.
22)  محمودی، رضا (1392) بررسی رابطه بین ویژگی‌های دانشجویان و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
23)   مک کوایل، دنیس (1380) مخاطب شناسی. مهدی منتظر قائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
24)   مک کوایل، دنیس (1382) مخاطب شناسی، ترجمه: مهدی منتظر قائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
25)   مک کوایل، دنیس (1385) درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات رسانه‌ها.
26)  موسوی، میر ناصر (1387) نقش قومیت‌گرایی در حوادث خرداد سال 1385، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی، تهران.
27)  نصراللهی، اکبر و حاجی‌زاده، معظمه (1293) پوشش خبری اقوام در سیمای استان آذربایجان غربی، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، دوره21، شماره 77، صص122-97.
28)  ویندال، سون؛ سیگنایتزر، بنو؛ اولسون، جین (1376) کاربرد نظریه‌های ارتباطات (مقدمه‌ای بر ارتباطات برنامه‌ریزی‌شده)، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.