تأثیر برنامه‌های رسانه‌ای ناجا بر امنیت شهروندان مناطق مرزی غرب کشور مطالعه موردی: شهرستان ارومیه

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه‌های رسانه‌ای ناجا بر امنیت شهروندان شهرستان مناطق مرزی غرب کشور با محوریت شهرستان ارومیه به‌عنوان مرکز استان آذربایجان‌غربی می‌باشد. لذا با توجه به اینکه در طول سال‌های اخیر ناجا با تولید فیلم و سریال‌های پلیسی در جهت آگاهی سازی شهروندان از ناهنجاری‌ها و موضوعات امنیتی گام برداشته است این سؤال مطرح است که این برنامه‌ها ازنظر کیفی، کمی و شناختی تا چه میزان بر امنیت شهروندان ارومیه‌ای تأثیر داشته است. تحقیق حاضر ازنظر نوع تحقیق کاربردی و ازنظر شیوه اجرا، توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری کارشناسان و کارکنان دو بخش ناجایی و رسانه‌ای استان آ.غ (به تعداد 340 نفر متشکل از 85 نفر ناجایی و 255 نفر رسانه‌ای) است که بر پایه جدول مورگان تعداد 181 نفر به‌عنوان حجم نمونه محاسبه و با شیوه نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که استفاده از برنامه‌های رسانه‌ای ناجا و امنیت شهروندان شهرستان ارومیه رابطه معناداری وجود دارد. در این میان رابطه بین برنامه‌های رسانه‌ای ناجا و امنیت شهروندان مثبت (749/0) و رابطه بین شاخص‌های کیفی برنامه‌های رسانه‌ای ناجا و امنیت شهروندان (676/0)، رابطه بین شاخص‌های کمی برنامه‌های رسانه‌ای ناجا و امنیت شهروندان (685/0) و رابطه بین شاخص‌های معرفت‌شناختی برنامه‌های رسانه‌ای ناجا و امنیت شهروندان (748/0) می‌باشد. به‌طورکلی بر پایه یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که تماشای برنامه‌های پلیسی همچنین توجه به اخبار امنیتی ناجا که از تلویزیون پخش می‌گردد یکی از عوامل مؤثر در امنیت مخاطبان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of I. R. I. Police Media Programs on Citizens' Security in the West Border Regions (Case Study: Urmia City)

نویسنده [English]

  • Davood Dagavian
Associate Professor of Social Sciences, Amin Police Science University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of I. R. I. Police media programs on the security of the citizens of the western border regions of the country with the focus of Urmia city as the center of West Azerbaijan province. Therefore, given that in the recent years I. R. I. Police has been making public awareness of security breaches and security issues by producing police film and serials, the following question arises: to what extent these programs have a qualitative, quantitative and cognitive impact on the security of Urmia citizens? In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of methodology it is considered as a descriptive-survey study. The statistical population of the study included the experts and staff members in two parts of police and media in West Azerbaijan province (340 people consisting of 85 police individuals and 255 media individuals). Based on Morgan table, 181 individuals were selected as sample size using stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire was used for data collection. Its validity was confirmed using content validity and its reliability through Cronbach's alpha. The findings indicate that there is a significant relationship between the use of I. R. I. Police media programs and the security of the citizens of Urmia. The relationships are positive between I. R. I. Police media programs and citizen security (0.749), I. R. I. Police media quality indicators and citizens 'security (0.676), I. R. I. Police media programs and citizens' security (0.685) and the epistemological indicators of I. R. I. Police media programs and citizen security (0.748). Overall, based on the findings of the study, it can be concluded that watching police programs as well as paying attention to I. R. I. Police security news broadcast on television are one of the factors affecting audience security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Quantity and Quality of TV Programs
  • I. R. I. Police
  • Security
  • Urmia City
1)      شاه‌محمدی، عبدالرضا (1390) نقش رسانه‌ها در امنیت ملی، مطالعات رسانه‌ای، دوره6، شماره14، صص.56-43.
2)    نجفی خواجه بلاغ، عسگر؛عبدی، رمضان علی؛ رجبی، امین؛ (1395) تأثیر تماشای فیلم و سریال‌های پلیسی برافزایش آگاهی و احساس امنیت شهروندان، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، دوره 7، شماره45، صص98-75.
3)    اسماعیل‌زاده، علی (1392) بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی افراد 20 سال و بالاتر شهر بابل(، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره6، شماره21، صص.77-96.
4)    خواجه‌نوری و همکاران (1392) مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و احساس امنیت اجتماعی، پژوهش‌های راهبردی، دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صص. 57-78.
5)    دعاگویان، داود (1397)آسیب‌شناسی انتظامی و امنیتی تنوع قومی پان‌ترکیسم و پان‌کردیسم در استان آذربایجان‌غربی (شهر ارومیه)، فصلنامه جغرافیای انتظامی، دوره 6، شماره 23، ص 74-51.
6)    رستگار، امیر و محمدیان، فاطمه (1392) استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی (موردمطالعه دانشگاه باهنر کرمان) فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، دوره14، شماره 22، صص. 89-53.
7)      سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (1384) نظریه‌های ارتباط‌جمعی، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
8)    فرهنگی، علی‌اکبر (1397) تعیین شاخص‌های سواد تبلیغاتی مدیران رسانه‌های دیداری ایران، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی سال 25، شماره 1، صص.128- 105.
9)      گونتر، بری (2010) روش‌های تحقیق رسانه‌ای، ترجمه مینو نیکو، چاپ اول، تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.
10)  مرکز افکار سنجی معاونت اجتماعی ناجا (1387) بررسی میزان احساس امنیت در بین شهروندان کشور. پیمایش سوم، تهران، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا.
11)   مک کوایل و ویندال. (1388) نظریه ارتباط‌جمعی. ترجمه: پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه.
12)  Anastasio, A. & Karen, C. Rose. & Judith, Chapman. (1999) Current Direction in Psychological Science, Vol.8, No. 5, pp 152 -155.
13)  Catford, J. (1995) The Massmedia Is Dead: Long Live, Multimedia, Health Promotion International, Vol.10, No4. , pp247-251.
14)  Frenkel, M. (2005) Communicating Management: The Role of the Mass Media in the Institutionalization of Professional Management and Productivity Discourse in Israel, Scandinavian Journal of Management, Vol 21, pp.137.
15)  Ghodrati, H (2009) Social Security Feeling, Social Networks & Institutions of Law & Order. Journal of Social Research, Vol.1, No. 4, pp.7-26.
16)  Lasswell, H. (1951) The policy orientation, Stanford University Press