بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی مقطع کارشناسی مصوب رسته مرزبانی از دیدگاه دانش آموختگان این رسته در سال های 90تا 95

نوع مقاله : علمی پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

ضرورت آموزش به یک امر طبیعی تبدیل شده است. پیشرفت و توسعه سازمانها و مؤسسات نیز درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است.تحقیق حاضر با هدف بررسی تحقق اهداف آموزشی رسته مرزبانی از دیدگاه دانش آموختگان این رسته اجرا گردیده است. این پژوهش که با رویکرد کاربردی صورت می گیرد، با هدف تبیین و توصیف میزان اثر بخشی برنامه های طولی در دانشگاه علوم انتظامی صورت می گیرد واز نظر داده ها کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه پیمایشی مقطعی است.جامعه مورد مطالعه را کلیه  فارغ التحصیلان دانشجویان  دانشگاه علوم انتظامی دررسته مرزبانی درسال های90تا 95 تشکیل می دهد.براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده  وفرمول نعیین حجم نمونه، نمونه مطالعه حاضر را 110نفرتشکیل می دهدکه برروی گروه نمونه1ابزارپرسشنامه محقق ساخته 21سئوالی  اجرا و به کمک روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون t تک نمونه ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که نتایج پژوهش حاضر بیانگرآنست که  دررسته مرزبانی از دیدگاه دانش آموختگان این رسته ، دروس عمومی و دروس پایه با ماموریت های محوله ناجا انطباق ندارد اما دروس اصلی ودروس تخصصی با ماموریت های محوله ناجا منطبق است .

کلیدواژه‌ها


1)      ابطحی، حسین (1383) آموزش و بهسازی سرمایه‌های انسانی، ویرایش 3، تهران: پویند.
2)      اسلومن، مارتین (1382) استراتژی آموزش حرفه‌ای، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران: سارگل.
3)    امیریفر، علی؛ علیمردانی، اکرم، رضایی، صادق(1397)، اثر بخشی دروس رسته عملیات ویژه دانشگاه علوم انتظامی، پایان نامه کارشناسی ارشد. انتشارات دانشگاه علوم انتظامی
4)    سیاوشی، یحیی(1379)، برسی میزان انطباق محتوایی آموزشی دافوس انتظامی با کاربردی بودن آن در جهت اجرای ماموریتهای ناجا، پایان نامه کارشناسی ارشد، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
5)      رضایی، صادق (1391) اثربخشی برنامه درسی رسته انتظامی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
6)    رضایی، صادق؛ خورشیدی، عباس؛ رستگار، علی (1390)میزان انطباق دروس رسته های اطلاعات ، جنایی، مرزی و راهور با ماموریت های محوله ناجا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
7)    زمانی، علی(1377)، نقش برنامه های آموزشی دانشکده افسری در کارایی افسران فارغ التحصیل، پایان نامه کارشناسی ارشد، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
8)      فتحی واجارگاه، کوروش (1387) نیازسنجی در آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان‌ها، تهران: انتشارات ایران‌زمین،
9)      فتحی واجارگاه، کورش (1383) برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، تهران: سمت.
10)   فردانش، هاشم (1374) مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تهران: انتشارات سمت.
11)   فتح الهی، سعید (1381) بررسی موانع اساسی اجرای موفق برنامه‌های آموزشی دوره کاردانی دانشگاه علوم انتظامی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
12)   قاسمی، بهروز (1382) تئوری‌های رفتار سازمانی، تهران: هیات.
13)   قرقانی، علی(1382) بررسی وضعیت آموزشی دانشکده پلیس ، پایان نامه کارشناسی ارشد، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
14)   عیدی، اکبر؛ علی پور، محمدرضا؛ عبدالهی، جواد (1387) مقاله سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی، نشریه تدبیر، دوره4، شماره 200، صص32-25.
15)   -مشایخ، فریده (1385). برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی ، چاپ دوم ، تهران، انتشارات مدرسه.
16)   موسوی، علی(1385)، مؤلفه‌های بهره‌وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
17)   یار محمدیان، محمدحسین (1379) نقش و جایگاه وسایل کمک‌آموزشی، اصفهان: دانشگاه آزاد واحد خوارسگان.
18)   گروه مشاوران یونسکو، (1369) فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی، ترجمه فریده مشایخ، تهران: مدرسه.
19)  -Anderson, Geoff. (1994) A Proactive Model For Training Needs Analysis, 1994, ERIC.
20)  -Brown, S. M. (1988) An assessment of ethical dilemmas experienced by university or college counseling.
21)  Care,A. Heni,N (2008)-.Employ­ tranning&Development.fourth Edition.McGrow Hill.
22)  Raymond, A. Neo. (2008) Employ tranning&Development.fourth Edition.McGrow Hill.
23)  Singer, Marc G. (1990). Human Resource ement, Pws-Kent Spector (1997) Organization Psychology, York New: Prentic Hall.

تحت نظارت وف ایرانی