چالش‌ها و ظرفیت‌های نواحی مرزی شرق کشور در مقابله با قاچاق مواد مخدر

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نواحی مرزی شرقی ایران با داشتن مرزهای طولانی با افغانستان و پاکستان و نیز به دلیل این‌که کوتاه‌ترین، باصرفه‌ترین و مهم‌ترین مسیر ترانزیت بین‌المللی مواد مخدر از شرق به غرب جهان است، یکی از آسیب‌پذیرترین نواحی در مقابله با قاچاق مواد مخدر است. عوامل ژئوموفولوژیکی همچون اتصال استان‌های شرقی با دشت لوت، شرایط اقتصادی نامناسب نواحی مرزی نظیر بیکاری بالا و فقر و محرومیت شدید، گستردگی و تنوع محیط جغرافیایی مرزهای شرقی، کمبود تجهیزات مراقبت از مرز، غلبه رویکرد امنیتی در مدیریت مرز مهم‌ترین زمینه‌های قاچاق مواد مخدر به داخل کشور را فراهم کرده است. این پژوهش باهدف بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های نواحی مرزی شرق کشور در مبارزه با مواد مخدر با روش پیمایشی به‌صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام‌گرفته است. برای این کار از هفتاد نفر در سه گروه مرزنشینان، قاچاقچیان و متصدیان و کارشناسان امور مرز مصاحبه شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که چالش مرزها و نواحی شرقی کشور در ارتباط با قاچاق مواد مخدر درجه نخست اقتصادی و بیشتر شدن دامنه فقر و بیکاری و درجه بعد، عوامل سیاسی، اجتماعی و طبیعی است. همچنین مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی مرزهای شرقی بازارچه‌های مرزی، تجارت خارجی، ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و معادن است. لذا به‌جای حاکمیت رویکرد امنیتی و انتظامی، جایگزینی رویکرد توسعه‌محور در نواحی مرزی شرق کشور پیشنهاد می‌شود تا ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، از ضریب رشد قاچاق نیز کاسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Culture on the Job Performance of I. R. I. Border Guard Command Staff Considering the Mediating Role of Organizational Innovation

نویسندگان [English]

  • Rasoul Afzali 1
  • Yashar Zaki 2
  • Abbas Tabatabaei 3
1 Associate Professor of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD student of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational culture on job performance of I. R. I. Border Guard Command staff (considering the mediating role of organizational innovation). The statistical population of this study includes all middle and senior managers of the Border Guard Command (n=320). Cochran sampling method was used to determine the sample size at 5% as 174 employees in this section. This study is of an applied research type and in terms of method it is a survey (quantitative) study. Data were collected using Cameron & Quinn Organizational Culture Questionnaires; Organizational Innovation Questionnaire (Jimens-Jimens et al., 2008) and Job Performance Questionnaire (Paterson 1963). Cronbach's alpha was obtained as 0.90, 0.87 and 0.87, respectively. The results show that the direct effect of organizational culture on performance is negligible and not significant, but its indirect effect through innovation mediator variable is significant. Organizational innovation in the I. R. I. Border Guard Command is appropriate and acceptable. Regarding the dimensions of organizational innovation in the I. R. I. Border Guard Command, it can be said that all three dimensions of innovation, including administrative, process and service innovation in the I. R. I. Border Guard Command are appropriate and there is no difference between job performance with innovation and organizational culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Organizational Innovation
  • Job Performance
  • Border Guard Command Staff
1)    افشردی، محمدحسین؛ جان‌پرور، محسن؛ احمدی‌پور، زهرا و قصری، محمد (1393) تبیین شاخص‌های مؤثر در مدیریت مرزها، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 10، شماره 2، صص. 35-1.
2)      ایزدی، حسن و دبیری، علی‌اکبر (1392) ارزیابی جغرافیای تروریسم در جنوب شرقی ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 9، شماره 1، صص. 126-91.
3)    پورمنافی، ابوالفضل (1397) نقش اشراف اطلاعاتی در امنیت پایدار مرزهای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: مرزهای استان خراسان رضوی) علوم و فنون مرزی، دوره 7، شماره 26، صص.193-172.
4)      چوخاجی‌زاده مقدم، محمدباقر (1381) آمایش و دفاع سرزمینی، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
5)      حافظ‌نیا، محمدرضا (1383) تحلیل کارکردی مرزهای بین‌المللی: مرز ایران و افغانستان، فصلنامه مدرس، دوره 8،  شماره 35، صص 78-69.
6)      حافظ‌نیا، محمدرضا (1392) جغرافیای سیاسی ایران، تهران: انتشارات سمت.
7)      حیدری‌فر محمدرئوف (1389) بررسی انتقادی گفتمان جهان بدون مرز، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 6، شماره 2، صص.152 -125.
8)    حیدری، محمد؛ انعامی، سهراب و فتاحی، فرهاد (1391) ژئوپلیتیک مرز و الگوی مدیریت و کنترل مرزهای شرقی ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 8، شماره 3، صص. 153 -118.
9)    دشتی، صالح؛ اسدی‌فرد، محمد و ستاره، جلال (1397) شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر ارتقای توان رزمی (مطالعه موردی کارکنان مرزبانی استان آذربایجان غربی)، علوم و فنون مرزی، دوره 7، شماره 27، صص.62 -35.
10)   دلاور، علی (1383) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: نشر رشد.
11)   زرقانی، سیدهادی (1385) عوامل مؤثر در امنیت مرزی با تأکید بر مرز شرقی ایران و افغانستان، مجله علوم جغرافیایی، شماره 1، صص. 191-166.
12)   زرقانی، سیدهادی (1386) مقدمه‌ای بر شناخت مرزهای بین‌المللی با تأکید بر کارکردهای امنیتی و انتظامی، تهران: نشر دانشگاه علوم انتظامی.
13)   زین‌العابدین یوسف و شیرزاد، زهرا (1388) تحولات ژئوپلیتیکی حاکمیت، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال 1، شماره 4، صص. 103 -95.
14)  سلطانی، ابوالقاسم؛ احمدی، راضیه و سلطانی، محمود (1394) تأثیر شرایط اقتصادی و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی شرق کشور بر قاچاق مواد مخدر، مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مدیریت، تهران، صص. 334 ـ 311.
15)  شعبانی‌اصل، محمدرضا و پاشایی‌هولاسو، امین (1396) شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر شکل‌گیری پدیده تروریسم در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد فازی، علوم و فنون مرزی، دوره 6، شماره 21، صص.30-1.
16)  عبادی‌نژاد، سیدعلی؛ صفاری، امیر؛ پناهی، حمید و پورغلامی، محمدرضا (1389) نقش عوارض ژئومورفولوژیک در قاچاق مواد مخدر از مرزهای جنوب شرق کشور، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، دوره 5، شماره 5، صص. 485-467
17)   عندلیب، علیرضا (1388) نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسلامی، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
18)  قاسمی، محمد و صفی‌پور، محسن (1392) بررسی اقدامات انسدادی مرز استان سیستان و بلوچستان بر امنیت استان از دیدگاه صاحب‌نظران، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال اول، شماره چهارم، صص. 128-105.
19)   کریمی‌پور، یدالله (1379) مقدمه‌ای بر ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
20)   نامی، محمدحسن و اخباری، محمد (1388) جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
21)  Pratt, Martin. (2001) Boundary- Making, Challenges & Opportunities, IBRU. Durham University. UK.
22)  http://alwaght.com/fa/News/