تأثیر بازارچه مرزی چیلات بر بهبود وضعیت منطقه دهلران

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران

چکیده

بازارچه‌های مرزی در هر نقطه‌ای باعث رونق و رشد آن منطقه از جنبه‌های مختلف می‌شود. مرز چیلات نیز به دلیل مسافت بسیار کم نسبت به شهرهای عراق و به دلیل امنیت بالای آن می‌تواند موجب پیشرفت منطقه گردد. شهرستان دهلران به‌جز منابع نفتی فراوان دارای منابع غیرنفتی بسیاری ازجمله محصولات کشاورزی، صیفی‌جات، کارخانه‌های سیمان و گچ بوده که ازلحاظ مبادلات بازرگانی نه‌تنها برای شهرستان بلکه برای کشور نیز یک مزیت است. به دلیل نزدیکی به کشور عراق نیز به لحاظ تردد مردم از اقصی نقاط کشور جهت عزیمت به عتبات عالیات یکی از مرزهای بسیار مناسب می‌باشد. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر سنجش اثرات بازارچه مرزی چیلات بر بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و سیاسی منطقه دهلران بوده است. ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات تحلیلی – پیمایشی است. جامعه آماری، ساکنین شهر دهلران به تعداد 65630 نفر بوده است که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه، 382 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری، پرسشنامه با ضریب پایایی 896/0 بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بود. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون T، تحلیل عاملی اکتشافی) با نرم‌افزار spss 24 استفاده شد. نتایج نشان داد بازارچه مرزی چیلات بر بهبود وضعیت اقتصادی با میانگین (03/4)، بر وضعیت اجتماعی- فرهنگی با میانگین (80/3) و وضعیت سیاسی با میانگین (09/4) تأثیرگذار است. نتایج پژوهش نشان داد بازارچه مرزی چیلات بر منطقه دهلران باعث بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و سیاسی می‌شود. ازاین‌رو توسعه بازارچه چیلات و تسریع در بازگشایی بازارچه می‌تواند باعث بهبود وضعیت منطقه دهلران گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Chilat Border Market on the Improvement of Dehloran Area

نویسندگان [English]

  • Hasan Rashidi 1
  • GhulamAbbas Azar 2
1 M.A of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 M.A. of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Border markets at every point cause the region to thrive in different ways. The Chilat border can also improve the region because of its low distance from Iraqi cities and its high security. Dehloran has many non-oil resources, including agricultural products, cement plants, gypsum factories, besides abundant oil resources, which is an advantage not only for the city but also for the country in terms of trade. Because of its proximity to the country of Iraq, it is one of the most appropriate borders in terms of people moving around the country. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effects of Chilat Border Market on economic, socio-cultural and political improvement of Dehloran region. It is practical in terms of purpose and in terms of analytical-survey data collection method. The population consisted of 65630 inhabitants of Dehloran city. Based on Cochran test, the sample size was 382 people. Questionnaire with reliability coefficient of 0.896 was used based on Cronbach's alpha coefficient. Descriptive and inferential statistics (T-test, exploratory factor analysis) with SPSS 24 software were used for data analysis. The results showed that the Chilat Border Market has an impact on improving economic status with average (4.03), socio-cultural status with average (3.80) and political situation with average (4.09).

کلیدواژه‌ها [English]

  • border Market
  • border areas
  • development
  • Dehloran Area
1)    اکبرپور، محمد؛ عبادی نژاد، سید علی؛ کردی، زهرا (1398) تأثیر بازارچه‌های مرزی تمرچین بر توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)، فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صص. 191-163.
2)    حیدری ساربان، وکیل و یاری حصار، ارسطو (1398) تبیین رابطه پایداری اقتصادی با تقویت امنیت مرزی مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان گرمی، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صص. 46-29.
3)    شماعی، علی؛ صالحی، عبدالله؛ حسین پور، مناف (1394) تحلیل فضایی اثرات بازارچه‌های مرزی در توسعه‌یافتگی شهرهای بانه و پیرانشهر، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره پنجم، شماره 18، زمستان 1394، صص. 200-189.
4)    محمدی، حمیدرضا و فخر فاطمی، علی‌اکبر (1384) نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه فضایی مناطق مرزی نمونه موردی: باجگیران، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صص. 76-55.
5)      مراتب، مریم (1384) نگاهی به منطقه آزاد ارس، استانداری آذربایجان غربی.
6)    موسوی، میرنجف (1392) ارزیابی نقش بازارچه‌های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین مورد: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صص.70-55.
7)    میرزایی، حسن و عبده زاده، سیروان (1393) بررسی تأثیر بازارچه‌های مرزی بر کیفیت زندگی روستاییان مرزنشین (موردمطالعه: بازارچه‌های مرزی و روستاهای شهرستان مریوان)، دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صص.278-255.
8)    محمدی یگانه، بهروز؛ مهدیزاده، عصمت؛ مهدیزاده، عفت و چراغی مهدی (1391) ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه مرزی مهران بر توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی؛ دهستان محسن‌آباد، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 12، شماره 25، تابستان 1391، صص. ۹۶-۷۹.
9)      Chandoevwit, W. & Yongyuth, Ch. & Srawooth, P. (2004) Thailland’s Cross border economy, A Case Study of Sa Kaeoand Chiang Rai, Thailand Development Resource Institute (TDRI).
10)  Golub, S. (2012) Government policies, smuggling, and the informal sector, inBenjamin N, Mbaye AA. (eds) The Informal Sector in Francophone Africa. Firm Size, Productivity, and Institutions. Washington, DC, The World Bank: pp.195–218.
11)  Ivo, G. & Zimbrek, T. & Miroslav, t. & jriko, m. & Josip, j. (2009) Quality of life in rural areas of Croatia: to stay or to leave?, African journal of agricultural research, Vol.8, No.5, pp.
12)  Leebouapao, L. & Phonesaly, S. & Phetsamone, S. Souphith, D. & Vanthana, N. (2004) Lao PDR Cross Border Economy, Case Study In Dansavanh, Savannakhet, and Houaysai/ Tonpheung, Lao PDR, National Economic Research Institute, pp.44-59.
13)  Murshid, K.a.s. & Tuot, Sokphally. (2005) the Cross Border Economy of Cambodia" Cambodia Development Resource Institute, Development Analysis Network with the Support of the Rockefeller Foundation Phnom Penh, pp.104-126،
14)  Niebuhr, A. & Silvia, S. (2002) Integration Effects in BorderRegions –A Survey of Economic Theory and Empirical Studies; Hamburgisches Welt-WirtschaftsArchiv (HWWA) Hamburg Institute of International Economics.
15)  Nugent P. (2012) Border towns in comparative perspective, in Wilson TM, Donnan H (eds) A Companion to Border Studies. Chichester, Blackwell, pp. 556−572.
16)  Silvers, R. (2017) The Influence of Cross-Border Cooperation on Equity Market Liquidity (November 19, 2017), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3073831 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3073831
17)  Walther O. (2014) Trade networks in West Africa: A social network approach. Journal of Modern African Studies, Vol.52, No.2, pp.179-203.
18)  Zarghani, S.H. Azami, H. & Alamdar, E. (2015) Analysis of the role of mahirud border markets in the physical – spatial development of the border region with an emphasis on immigration and decrease in deprivation, journal of geography and regional development, Vol.12, No.23, pp.175-195.