نقش رسانه مجازی در توسعه بازارچه‌های مرزی

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران

چکیده

قدرت رسانه‌ها در ساماندهی و کنترل افکار عمومی جهان و تأثیرگذاری بر سیاست، فرهنگ و افکار ملت‌ها آن‌چنان اهمیت یافته که گفته می‌شود در حال حاضر، هیچ قدرتی در دنیای امروز بالاتر از قدرت رسانه که شکل‌دهنده افکار عمومی می­باشد، نیست. پژوهشحاضرباهدف بررسی نقش رسانه مجازی در توسعه بازارچه‌های مرزی استان آذربایجان غربی به انجام رسید. پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازلحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. گردآوری آمار و اطلاعات به‌صورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمع­آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان آگاه به موضوع تحقیق در پلیس فتا، مرزبانی، گمرک و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان غربی و به تعداد 94 نفر بوده که 75 نفر از کارشناسان متخصص در موضوع، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم‌افزار SPSSویرایش 22 و آزمون آماری تی- تک نمونه‌ای استفاده شد. یافته‌ها نشان می­دهد که هر چهار مؤلفه تحقیق 1- آگاه‌سازی از طریق رسانه مجازی،2- رونق گردشگری در مناطق مرزی از طریق رسانه مجازی، 3- مشارکت اجتماعی از طریق رسانه مجازی، 4- اعتمادسازی از طریق رسانه مجازی با اطمینان 99 درصد در توسعه بازارچه‌های مرزی در استان آذربایجان غربی نقش دارند. نتایج نشان می­دهد که آگاه‌سازی از طریق رسانه مجازی دارای بیشترین و اعتمادسازی از طریق رسانه مجازی دارای کمترین نقش در توسعه و رونق بازارچه‌های مرزی می‌باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش رسانه مجازی در توسعه بازارچه‌های مرزی

نویسندگان [English]

  • Ibrahim Ghorbani 1
  • abolfazl pourmanafi 1
  • Hamid panahi 1
  • Farzin Gholizadegan 2
1 Payame Noor University, Orumieh, Iran
2 Payame Noor University, Orumieh, Iran
چکیده [English]

قدرت رسانه‌ها در ساماندهی و کنترل افکار عمومی جهان و تأثیرگذاری بر سیاست، فرهنگ و افکار ملت‌ها آن‌چنان اهمیت یافته که گفته می‌شود در حال حاضر، هیچ قدرتی در دنیای امروز بالاتر از قدرت رسانه که شکل‌دهنده افکار عمومی می­باشد، نیست. پژوهشحاضرباهدف بررسی نقش رسانه مجازی در توسعه بازارچه‌های مرزی استان آذربایجان غربی به انجام رسید. پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازلحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. گردآوری آمار و اطلاعات به‌صورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمع­آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان آگاه به موضوع تحقیق در پلیس فتا، مرزبانی، گمرک و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان غربی و به تعداد 94 نفر بوده که 75 نفر از کارشناسان متخصص در موضوع، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم‌افزار SPSSویرایش 22 و آزمون آماری تی- تک نمونه‌ای استفاده شد. یافته‌ها نشان می­دهد که هر چهار مؤلفه تحقیق 1- آگاه‌سازی از طریق رسانه مجازی،2- رونق گردشگری در مناطق مرزی از طریق رسانه مجازی، 3- مشارکت اجتماعی از طریق رسانه مجازی، 4- اعتمادسازی از طریق رسانه مجازی با اطمینان 99 درصد در توسعه بازارچه‌های مرزی در استان آذربایجان غربی نقش دارند. نتایج نشان می­دهد که آگاه‌سازی از طریق رسانه مجازی دارای بیشترین و اعتمادسازی از طریق رسانه مجازی دارای کمترین نقش در توسعه و رونق بازارچه‌های مرزی می‌باشند

کلیدواژه‌ها [English]

  • رسانه مجازی
  • توسعه بازارچه‌های مرزی
  • اعتمادسازی
  • آگاه‌سازی
  • مشارکت اجتماعی
1)    اخوان، امیر ناصر (1396) تأثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه حوزه کسب‌وکار، نشریه علمی تخصصی رهیافت پیشگیری، سال 1، شماره 4، صص.54-45.
2)    اسدی، علی و شمسی، محمد (1396) فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری، کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، رشت، دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران.
3)    اصولی، شیرین؛ صنایعی، علی؛ سعیدآبادی، محمدرضا (1395) ارائه مدل توسعه‌یافته تأثیر عامل فرهنگ الکترونیکی در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالا و خدمات، دوره 6، شماره 3، صص.66-53.
4)      افتخاری­رکن‌الدین، عبدالرضا؛ پاپلی یزدی، محمدحسین؛ عبدی، عرفان (1387) ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه‌های مرزی بازتاب‌های توسعه مناطق مرزی، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 4، شماره 2، صص.109-89.
5)    اکبرپور، محمد؛ عبادی نژاد، سیدعلی؛ کردی، زهرا (1398) تأثیر بازارچه‌های مرزی تمرچین بر توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)، علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره 1، صص.193-165.
6)      بصیرت، شهریار و دعاگویان، داود (۱۳۹5) نقش رسانه در کاهش تصادفات، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، دوره 2، شماره 18، صص. 191-169.
7)    بیژنی، سعید (1396) بازاریابی مجازی اینترنتی و نقش آن در توسعه و کامیابی کسب‌وکار شرکت‌های بیمه‌ای، دهمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
8)    پورمنافی، ابوالفضل و قربانی، ابراهیم (1397) پیشگیری نوین: نقش رسانه مجازی در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر در فضای سایبر، فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیاد پژوهی، سال 12، شماره 49، صص.22-9.
9)    جلیلی، نازنین و نیکفر، مهدی (1391) رسانه‌ها و نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی، ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران، سال 10، شماره 59، صص.133-122.
10)  حافظ‌نیا، محمدرضا (1381) رابطه متقابل امنیت و دفاع با آمایش سرزمینی، مجموع مقالات همایش دفاع و آمایش سرزمینی، تهران. انتشارات دانشگاه امام حسین.
11)   حسین زاده، سمیه؛ خزانه دارلو، مرتضی؛ عندلیب، اعظم (۱۳۹۵) بررسی تأثیر منافع بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی آنلاین بر جایگاه‌یابی استراتژیک و بهبود فرآیند تصمیم خرید، اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، کنفدراسیون بین‌المللی مخترعان جهان (IFIA)، دانشگاه جامع علمی کاربردی.
12)  خالدیان، محمد؛ مصطفایی، فردین؛ صمدی, مهران؛ کیا، فرخ (1392) نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش، فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی, دوره 1، شماره 2، صص.55-48.
13)  خوشنویسان، مسعود (1397) نقش بازارچه‌های مرزی در ارتقاء امنیت عمومی شهرستان مریوان (مطالعه موردی؛ بازارچه مرزی باشماق). فصلنامه دانش انتظامی کردستان، دوره 9، شماره 3، صص.38-1.
14)  رازینی، ابراهیم و باستانی، علیرضا (1381) بررسی نقش و عملکرد بازارچه‌های مرزی در اقتصاد ایران طی سال‌های 1375 ـ 1381، دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی.
15)   رضایی، قاسم. (1387) مرزبانان. تهران: دفتر تحقیقات کاربردی، علمی و تخصصی پلیس مرزبانی ناجا.
16)   فخرفاطمی، علی‌اکبر (1383) گزارش تحلیلی از بازارچه‌های مرزی در تثبیت جمعیت و توسعه روستایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
17)   قاسمی، حمید (1396) نقش رسانه‌های گروهی در توسعه ورزش کشور، رساله دکتری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
18)  قربانی، ابراهیم؛ اکبری، کریم؛ ابراهیمی، علی؛ دلپسند، جواد (1395) بررسی عوامل مؤثر بر توسعه قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در شهرستان مرزی بازرگان، فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی, سال 5، شماره 17، صص. 66-45.
19)   قربانی، ابراهیم (1396) مواد مخدر و روان‌گردان در فضای مجازی، چاپ اول، تهران: انتشارات راه فردا.
20)   قلی‌زاده، بهنام (1394) نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، سال 1، شماره 4، صص.100-79.
21)   مک‌کوایل، دنیس (1385) درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات رسانه‌ها.
22)  ملکی مین باش، مرتضی و شهریاری، مهری (1396) استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کسب‌وکار در ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها. مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی، سال 12، شماره 2، صص.111-92.
23)  نجفی، مهدی و مهدی‌زاده، اکبر (1396) بررسی مسائل اجتماعی- امنیتی و مرزی ایران و ترکیه. مطالعات جامعه‌شناسی، سال 10، شماره 36، صص. 81-65.
24)  نیکو صفت، ندا (1395) تأثیر رسانه‌های اجتماعی در کسب‌وکار، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، ایتالیا-رم، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
25)  Dong, T.  & Liang, C. & He, X. (2012) Social media and internet public events, Telematics Informatics, Vol.15, No.1, pp.252-258.
26)  Ehret, M. & Kashyap, V. & Wirtz, J. (2013) Business model impact on business markets and opportunities for marketing research, Industrial Marketing Management, Vol.42, No.5, pp. 649-655.
27)  Kwahk, K. Y. & Park, D.H (2016) The effects of network sharing on knowledge- sharing activities and job performance in enterprise social media environments. Computers in Human Behavior, Vol.12, No.55, pp.826-839.
28)  Lee, J. & Hong, I. B. (2016) Predicting positive user responses to social media advertising: the roles of emotional appeal, information, and creativity, International Journal of Information Management, Vol.36, pp.360-373.
29)  Oztas, Y. B. B. (2015) The increasing importance of mobile marketing in the light of the improvement of mobile phones, confronted problems expectations, Social and Behavioral Sciences, Vol.195, pp.1066-1073.
30)  Shankar, V. & Venkatesh, A. & Hofacker, C. & Naik, P. (2010) Mobile marketing in the retailing environment: current insights and future research avenues. Journal of Interactive Marketing, Vol.8, No.177, pp. 432- 439.
31)  Voorod, H. A. M. (2012) Media multitasking and the effectiveness of combining online and radio advertising, Computers in Human Behavior, Vol.27, No.6, pp.2200–2206.