تأثیر مدیریت اسلامی مرزبانی بر امنیت مرزی مطالعه موردی: مرزبانی شهرستان پیرانشهر

نوع مقاله : علمی پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری آجا، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

از آنجایی که مناطق مرزی یکی از نقاط حساس کشور به شمار می­روند، لذا شناخت تأثیر عوامل مدیریت اسلامی مرزبانی بر امنیت این مناطق از اساسی­ترین نکات در درک آسیب­پذیری­های امنیتی به منظور جلوگیری از هرگونه تنش و کنش­های ضد امنیتی به شمار می­رود. پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر مدیریت مرزبانی بر امنیت مرزی با رویکرد اسلامی مرزبانی شهرستان پیرانشهر انجام شد. نوع تحقیق ازلحاظ هدف و ماهیت مسئله موردبررسی، کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق نیز پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان مرزبانی شهرستان پیرانشهر در سال 1398 به تعداد 645 نفر است. حجم نمونه طبق جدول کوکران 241 نفر تعیین و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به تأیید متخصصین رسیده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، نرم‌افزارهای آماری Spss23 و Smart PLS بکار گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که مرزبانی از دیدگاه قرآن با ضریب مسیر 792/0، مرزبانی از دیدگاه روایات و احکام با ضریب مسیر 774/0، و مرزبانی از دیدگاه نهج‌البلاغه با ضریب مسیر 669/0، بر امنیت مرزی تأثیر مستقیم و معنی‌داری دارد. درنتیجه، مدیریت مرزبانی بر امنیت مرزی با رویکرد اسلامی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


1)    اسلامی، علیرضا (1385) امنیت در قرآن، فصلنامه تخصصی دانشگاه باقرالعلوم، علوم سیاسی، سال 9، شماره ۳۳، صص.80-59.
2)    افشون، مهرداد و عیدی شیخ رباط، علی (1394) تهدیدات امنیتی (نیمه سخت) فراروی استان خوزستان، پژوهش­های سیاسی، دوره 5، شماره 2 (13 پیاپی)، صص.150-115.
3)      اکبری معلم، علی (1385) سیمای امنیت در نهج البلاغه، علوم سیاسی، سال 9، شماره34، صص. 264-257.
4)    امیری، ایوب و کسرایی، احمدرضا (1398) بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا، فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره ۲، صص.54-27.
5)    بارانی پسیان، وحید؛ دلالت مراد؛ صادق لو، سعید (1395) مسائل مرزی ایران و آذربایجان و چالش ژئوپلیتیکی آن، علوم و فنون مرزی، سال 7، شماره ۲، صص. ۱۱۹-۹۱.
6)    پولادی، حسن؛ کشاورزیان، محمدمهدی؛ خان محمدی، هادی؛ اصلی پور، حسین (1395) الگوسازی عوامل تأمین‌کننده امنیت پایدار مرزی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال 19، شماره 72، صص. 125-149.
7)    پویا، رضا؛ یعقوبی، جواد؛ مختاری، نادر (1396) تأمین امنیت مرز و مرزبانی از دیدگاه مذهب و نقش ناجا در آن، فصل نامه دانش انتظامی سیستان و بلوچستان، سال 8، شماره25، صص. 109-81.
8)    پیروز، علی آقا؛ خدمتی، ابوطالب؛ شفیعی، عباس؛ بهشتی زاده، سید محمود (۱۳۸۶) مدیریت در اسلام، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
9)    رادان، احمدرضا؛ کمیلی، سعید؛ قاسم‌زاده بجندی، پرویز (1393) مدیریت مرزبانی در اسلام با رویکرد پیشگیری از جرائم مرزی، همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی، تهران، کرج، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز.
10)  صدیق، مهدی؛ صدیق، محمد؛ اکبری، مهناز (1395)، بررسی عوامل مؤثر بر امنیت شهرهای مرزی در استان آذربایجان غربی، علوم و فنون مرزی، سال 7، شماره ۲، صص. 22-1.
11)  عرب انصاری، مهدی (1393) جایگاه مدیریت اطلاعات در راهبرد امنیت مرزی (با تأکید بر پلیس مرزبانی)، فصلنامه دانش انتظامی سیستان و بلوچستان، سال 5، شماره 11، صص.67-31.
12)  ملین لای اردی آر لیتل (۱۳۸۱) امنیت جهانی، رویکردها و نظریه‌ها؛ ترجمه اصغر افتخاری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
13)  مهکویی، حجت (1397) تحلیلی بر نقش مرزهای خط‌چین زمینی بین‌المللی در مناقشات میان کشورها در قلمروهای اسلامی، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال 7، شماره ۲، صص.۱۴۱-۱۱۵.
14)  حیدری ساربان، وکیل؛ صائب، شراره(1395)عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی (موردمطالعه شهرستان گرمی)، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 5، شماره 19،صص 25-1.
15)   ربیعی، علی(1383)مطالعات امنیت ملی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.
16)   ناصری، محمدباقر (1360) تفسیر مجمع‌البیان، جلد 4، تهران: انتشارات فراهانی.
17) Chin, W. (1998) The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling, Modern Methods for Business Research, Vol.8, No.2, pp 295-336.
18) Agnieszka, Brzosko-Sermak. (2007) Theoretical deliberations on frontier location of cities, Bullitin of geography (Socio-economic series), No.7. pp.73-88.
19) Hashim, J. (2009) Islamic revival in human resource management practices among selected Islamic organizations in Malaysia, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol.2, No.3, pp. 251-67.
20) Branine, M. & Pollard, D. (2010). HRM with Islamic management principles: dialectic for a reverse diffusion in management. Personnel Review, Vol.39, No.6, pp.712-727.

تحت نظارت وف ایرانی