تأثیر مدیریت اسلامی مرزبانی بر امنیت مرزی مطالعه موردی: مرزبانی شهرستان پیرانشهر

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری آجا، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

از آنجایی که مناطق مرزی یکی از نقاط حساس کشور به شمار می­روند، لذا شناخت تأثیر عوامل مدیریت اسلامی مرزبانی بر امنیت این مناطق از اساسی­ترین نکات در درک آسیب­پذیری­های امنیتی به منظور جلوگیری از هرگونه تنش و کنش­های ضد امنیتی به شمار می­رود. پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر مدیریت مرزبانی بر امنیت مرزی با رویکرد اسلامی مرزبانی شهرستان پیرانشهر انجام شد. نوع تحقیق ازلحاظ هدف و ماهیت مسئله موردبررسی، کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق نیز پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان مرزبانی شهرستان پیرانشهر در سال 1398 به تعداد 645 نفر است. حجم نمونه طبق جدول کوکران 241 نفر تعیین و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به تأیید متخصصین رسیده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، نرم‌افزارهای آماری Spss23 و Smart PLS بکار گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که مرزبانی از دیدگاه قرآن با ضریب مسیر 792/0، مرزبانی از دیدگاه روایات و احکام با ضریب مسیر 774/0، و مرزبانی از دیدگاه نهج‌البلاغه با ضریب مسیر 669/0، بر امنیت مرزی تأثیر مستقیم و معنی‌داری دارد. درنتیجه، مدیریت مرزبانی بر امنیت مرزی با رویکرد اسلامی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of border management Islamic management on border security Case study: Border guard of Piranshahr city

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mirzadeh 1
  • Asghar Asgharzadeh 2
1 Instructor, AJA School of Nursing, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Human Resource Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Since border areas are one of the most sensitive points in the country, recognizing the impact of border management Islamic factors on the security of these areas is one of the most important points in understanding security vulnerabilities in order to prevent any tensions and actions. It is considered anti-security. The aim of this study was to determine the effect of border management on border security with the Islamic border guard approach of Piranshahr city. The type of research is applied in terms of purpose and nature of the problem, and survey is also in terms of research method. The statistical population includes the border guards of Piranshahr city in 1398 with 645 people. The sample size was 241 people according to Cochran's table and to collect data from the questionnaire, the formal and content validity of the questionnaires was confirmed by experts and the validity of the structure was calculated using confirmatory factor analysis and reliability using Cronbach's alpha coefficient. Spss23 and Smart PLS statistical software were used to analyze the data. Findings showed that border guarding has a direct and significant effect on border security from the Quran's point of view with a coefficient of 0.792, borderline from the point of view of narrations and rules with a coefficient of 0.774, and borderline from the point of view of Nahjul Balagha with a coefficient of 0.669. As a result, border management has a positive and significant effect on border security with an Islamic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Management
  • border security
  • Border guard
  • Piranshahr County
1)    اسلامی، علیرضا (1385) امنیت در قرآن، فصلنامه تخصصی دانشگاه باقرالعلوم، علوم سیاسی، سال 9، شماره ۳۳، صص.80-59.
2)    افشون، مهرداد و عیدی شیخ رباط، علی (1394) تهدیدات امنیتی (نیمه سخت) فراروی استان خوزستان، پژوهش­های سیاسی، دوره 5، شماره 2 (13 پیاپی)، صص.150-115.
3)      اکبری معلم، علی (1385) سیمای امنیت در نهج البلاغه، علوم سیاسی، سال 9، شماره34، صص. 264-257.
4)    امیری، ایوب و کسرایی، احمدرضا (1398) بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا، فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره ۲، صص.54-27.
5)    بارانی پسیان، وحید؛ دلالت مراد؛ صادق لو، سعید (1395) مسائل مرزی ایران و آذربایجان و چالش ژئوپلیتیکی آن، علوم و فنون مرزی، سال 7، شماره ۲، صص. ۱۱۹-۹۱.
6)    پولادی، حسن؛ کشاورزیان، محمدمهدی؛ خان محمدی، هادی؛ اصلی پور، حسین (1395) الگوسازی عوامل تأمین‌کننده امنیت پایدار مرزی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال 19، شماره 72، صص. 125-149.
7)    پویا، رضا؛ یعقوبی، جواد؛ مختاری، نادر (1396) تأمین امنیت مرز و مرزبانی از دیدگاه مذهب و نقش ناجا در آن، فصل نامه دانش انتظامی سیستان و بلوچستان، سال 8، شماره25، صص. 109-81.
8)    پیروز، علی آقا؛ خدمتی، ابوطالب؛ شفیعی، عباس؛ بهشتی زاده، سید محمود (۱۳۸۶) مدیریت در اسلام، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
9)    رادان، احمدرضا؛ کمیلی، سعید؛ قاسم‌زاده بجندی، پرویز (1393) مدیریت مرزبانی در اسلام با رویکرد پیشگیری از جرائم مرزی، همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی، تهران، کرج، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز.
10)  صدیق، مهدی؛ صدیق، محمد؛ اکبری، مهناز (1395)، بررسی عوامل مؤثر بر امنیت شهرهای مرزی در استان آذربایجان غربی، علوم و فنون مرزی، سال 7، شماره ۲، صص. 22-1.
11)  عرب انصاری، مهدی (1393) جایگاه مدیریت اطلاعات در راهبرد امنیت مرزی (با تأکید بر پلیس مرزبانی)، فصلنامه دانش انتظامی سیستان و بلوچستان، سال 5، شماره 11، صص.67-31.
12)  ملین لای اردی آر لیتل (۱۳۸۱) امنیت جهانی، رویکردها و نظریه‌ها؛ ترجمه اصغر افتخاری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
13)  مهکویی، حجت (1397) تحلیلی بر نقش مرزهای خط‌چین زمینی بین‌المللی در مناقشات میان کشورها در قلمروهای اسلامی، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال 7، شماره ۲، صص.۱۴۱-۱۱۵.
14)  حیدری ساربان، وکیل؛ صائب، شراره(1395)عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی (موردمطالعه شهرستان گرمی)، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 5، شماره 19،صص 25-1.
15)   ربیعی، علی(1383)مطالعات امنیت ملی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.
16)   ناصری، محمدباقر (1360) تفسیر مجمع‌البیان، جلد 4، تهران: انتشارات فراهانی.
17) Chin, W. (1998) The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling, Modern Methods for Business Research, Vol.8, No.2, pp 295-336.
18) Agnieszka, Brzosko-Sermak. (2007) Theoretical deliberations on frontier location of cities, Bullitin of geography (Socio-economic series), No.7. pp.73-88.
19) Hashim, J. (2009) Islamic revival in human resource management practices among selected Islamic organizations in Malaysia, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol.2, No.3, pp. 251-67.
20) Branine, M. & Pollard, D. (2010). HRM with Islamic management principles: dialectic for a reverse diffusion in management. Personnel Review, Vol.39, No.6, pp.712-727.