به‌کارگیری شناورهای نوین و تأثیر آن بر امنیت مرزهای دریای خزرمطالعه موردی: استان مازندران 1395-1390

نوع مقاله : پژوهشی مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و فنون مرزبانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

به دلیل رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای پس از فروپاشی شوروی دریایی خزر به محیطی تنش‌زا و بی‌ثبات تبدیل گردید است. که نتیجه آن حرکت منطقه به سمت نظامی شدن و نهایتاً ساختار نظامی کشورهای منطقه توسعه چشمگیری یافته است. افزایش کمی و کیفی شناورهای نوین دریایی ازجمله اقدامات کشورهای ساحلی می­باشد. با توجه به این موضوع هدف پژوهش تأثیر به‌کارگیری شناورهای نوین بر امنیت مرزهای دریای خزر می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری موردتحقیق، 70 نفر از فرماندهان شناورهای فرماندهی دریابانی استان مازندران می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش تمام شمار و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای است. روایی پرسشنامه حاضر از طریق اخذ نظر از نخبگان و متخصصین و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب (912/0) مورد تائید قرارگرفته است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از نرم‌افزار spss استفاده‌شده است. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که سطح و کلاس، کمیت و تعداد، تجهیزات و امکانات شناورهای نوین بر امنیت مرزهای آبی دریای خزر در استان مازندران تأثیر مستقیم دارد. همچنین نتایج به‌دست‌آمده حاکی است که جمهوری اسلامی ایران در بین پنج کشور حاشیه دریای خزر، کمترین میزان رشد هزینه‌های نظامی و امنیتی در بحث شناوری را داشته، این در حالی است که روسیه بهترین شناورها، تجهیزات و امکانات شناوری را دارا بوده و می‌تواند الگوی مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران در تقویت شناوری گارد ساحلی و نحوه کنترل و پایش مرزهای دریایی خزر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using new vessels and its effect on the security of the borders of the Caspian Sea. Case study: Mazandaran province, 2011-2016

نویسندگان [English]

  • Hamed Jafari 1
  • Mohammad Nayebpour 2
1 M.Sc. Student of Marzbani Science and Technology, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

Due to the competition of regional and trans-regional powers, the Caspian Sea has become a tense and unstable environment after the collapse of the Soviet Union. As a result, the region's movement towards militarization and ultimately the military structure of the countries in the region has expanded significantly. Quantitative and qualitative increase in new naval vessels is one of the measures taken by coastal countries. Given this, the purpose of this study is to investigate the impact of the use of new vessels on the security of the Caspian Sea borders. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. The statistical population of the study is 70 commanders of vessels of Mazandaran province. The sampling method in this study is a whole questionnaire and data collection tool is a questionnaire. The validity of the present questionnaire has been confirmed by obtaining the opinion of elites and experts and the reliability of the questionnaire has been confirmed by Cronbach's alpha test with a coefficient of (0.912). Spss software has been used to analyze and analyze the obtained data. The obtained findings show that the level and class, quantity and number, equipment and facilities of new vessels have a direct impact on the security of the Caspian Sea water borders in Mazandaran province. The results also show that the Islamic Republic of Iran has the lowest growth rate of military and security spending in the Caspian littoral among the five Caspian littoral states, while Russia has the best vessels, equipment and vessels and can be a good model. For the Islamic Republic of Iran, it should be in strengthening the Coast Guard and how to control and monitor the Caspian Sea borders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floating
  • border security
  • Caspian Sea
  • Blue Border
  • Mazandaran province
1)    آدمی، علی و نظریان، ابوذر (1394) بررسی جایگاه انرژی دریای مازندران و خطوط لوله انتقال آن بر امنیت ملی ایران، فصلنامه فرایند نو، دوره10، شماره52، صص.228-210.
2)    آهنگری، عرفان و شایگان، حمید رامین (1394) بررسی تحولات نظامی حوزه دریاچه خزر، نشر نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران،  تهران: انتشارات پژوهش‌های نظری و مطالعات راهبردی.
3)    بسته علیا، ابوالفضل (1383) ناوچه‌های تندرو موشک‌انداز، فصل‌نامه علمی آموزشی دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه، شماره 12، صص. 10-4.
4)    جان‌پرور، محسن؛ زرقانی، هادی؛ صالح‌آبادی، ریحانه؛ جهان‌بین، افشین (1393) شبکه حس گر بی‌سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج‌فارس، کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال 2، شماره 3، صص.136-107.
5)    رحمانی فضلی، عبدالرضا (1384) ژئوپلیتیک دریای خزر با تأکید بر رژیم حقوقی آن، نشریه علوم جغرافیایی، جلد 4، شماره4، صص.67-47.
6)      سیاری، حبیب‌الله و بیک بیلندی، علی‌اصغر (1397) تأثیر ژئوپلیتیک منطقه دریای خزر بر راهبردهای جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
7)    سیاری، حبیب‌الله و بیک بیلندی، علی‌اصغر (1396) تأثیر عوامل ژئوپلیتیک دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، سال 15، شماره 67، صص.54-27.
8)    صادقیان، نادعلی (1386) مروری بر نظام حقوقی دریای خزر از دریچه اسناد و معاهدات، فصلنامه گنجینه اسناد، دوره17، شماره3، صص.62-45.
9)      عزتی، عزت‌الله (1394) ژئوپلیتیک، تهران: انتشارات سمت.
10)  علیزاده، علی (1380) نگاه امنیتی به مباحث حوزه دریایی خزر، مجله مطالعات آسیایی مرکزی و قفقاز، شماره، صص 194- 175.
11)  محمودی، سعید (1385) نقش تجهیزات زیرسطحی درنبرد متقارن، فصل‌نامه علمی آموزشی دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه، شماره 21، صص.55-43.
12)  صفایی،قدیر(1398) مطالعه تطبیقی دریابانی جمهوری اسلامی ایران با همسایگان خزر (جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و روسیه)، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون مرز.
13) Andrew, Tate. (2015) China Commissions second Type 052D DDG, pushes ahead with frigate, corvette launches, IHS Jane’s 360, pp.15-16
14) Cordner, L. (2010) Rethinking maritime security in the Indian Ocean Region, Journal of the Indian Ocean Region, Vol.6,No.1, pp.67-82.
15) McDevitt, Michael. (2016) Becoming a Great maritime Power A Chinese Dream: An The National Interest Journal, Vol.57, No.2,p 5.
16) Louvain,Chaussée.(2016) Maritime Security: Belgium’s interests and options:Report,The Royal institute for international Relations , p 467.
17) Yamaguchi, S. (2016) Strategies of China’s Maritime Actors in the South China Sea.A Coordinated Plan under the Leadership of Xi Jinping? China Perspectives, Vol.3, pp.23-31.
18) Yang, Z.L. & Wang, J. & Bonsall, S. & Fang, Q.G. (2009) Use of fuzzy evidential reasoning in maritime security assessment.Risk Analysis: An International Journal, Vol.29, No.1, pp.95-120.