عوامل سیاسی و اجتماعی مؤثر بر همکاری مرزنشینان در ارتقاء امنیت نواحی مرزی ارومیه

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

امنیت مرزها پشتوانه‌ای محکم برای امنیت با ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هرگونه ناامنی در مرز قادر است در سیستم‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی داخل کشور اخلال ایجاد نماید و در مقابل، امنیت مطلوب قادر است در حد خود در امنیت مرزی و در داخل کشور سهم بسیار برجسته‌ای را به خود اختصاص دهد. هدف پژوهش  بررسی عوامل سیاسی و اجتماعی مؤثر بر همکاری مرزنشینان در ارتقاء امنیت نواحی مرزی ارومیه  می باشد. روش تحقیق ‌ توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی است جامعه آماری شامل تمامی فرماندهان و جانشینان واحدهای مرزی، مسئولین امنیتی و معاونین سیاسی و امنیتی است که درمجموع 120 نفر می‌باشد حجم نونه نیز به صورت تمام شمار می­باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. داده­ها با نرم افزار آماری  spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد از دیدگاه مرزنشینان مشارکت در اجرای طرح‌های امنیتی سبب بیشتر شدن حس همکاری و تعاون بین مردم منطقه می‌شود. در مورد میزان آگاهی پاسخگویان در مورد روش‌های ارتقای امنیت مرز بیانگر آگاهی متوسط رو به زیاد پاسخگویان از جنبه‌های مختلف طرح‌های ارتقای امنیت مناطق مرزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1)      بیرو، آلن (1375) فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان.
2)     تصدیقی، محمدعلی؛ تصدیقی، فروغ(1391) مؤلفه های امنیت اجتماعی جهت سرمایه گذاری مطلوب با تأکید بر نقش امنیت درونی، فصلنامه علمی دانش انتظامی آذربایجان شرقی، دوره 2، شماره5،  صص 87-106.
3)    جمعی از نویسندگان (1379) امنیت عمومی و وحدت ملّی، گزارش کمیته سیاسی، اجتماعی و امنیتی. چاپ اول. تهران: معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور.
4)     چوخاچی زاده مقدم، محمد باقر؛ امینی قشلاقی، داوود(1389) بسترهای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی از منظر جغرافیای نظامی امنیتی، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 6، شماره 19 صص، 186 – 210.
5)      حسینی، حسین (١٣٨٧) احساس امنیت و مدیریت آن در جامعه، تهران، نشر مرکز.
6)      خطابی، غلام‌حسین (1374) مرزبانی، تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا.
7)    سالاری، علی (1386) چالش‌های امنیتی در مرز ایران وترکیه با تاکید بر مرز خوی. پایانامه مقطع کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون مرز.
8)    سفیری، خدیجه( 1387)، نقش نهادهای غیردولتی محله‌ای در تامین امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران، دوره 2، شماره2،  صص، 143- 164.
9)    عبدی، رمضانعلی و کاشف، حمیدرضا(1394) بررسی راهکارهای توسعه مشارکت مردم با ناجا در طرح ارتقای امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، دوره8، شماره 44، صص، 39 - 55.
10)  قاسمی، محمدعلی (1384) عوامل اقتصادی– اجتماعی مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح‌های عمرانی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشان، فصلنامه روستا و توسعه، دوره 8، شماره 4، صص، 79-110.
11)  محسنی تبریزی، علی (1371) زمینه‌های مشارکتی روستاییان و ارتباط آن با ترویج کشاورزی، تهران، انتشارات معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی.
12)   نقیب زاده، سیدرضا؛ فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم؛ فروغیان، پروین (1391) نقش امنیت اجتماعی در میزان انحرافات در بین دانش­آموزان دختر دوره متوسطه شهر شوش، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال 3، شماره 7، صص 129- 150.
13)  هادی, صلاح الدین(۱۳۹۴) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان با پلیس در جهت حفظ نظم و امنیت مطالعه موردی: شهروندان شهرستان ارومیه در سال 1393، کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مالزی.