تحلیلی بر سرمایه گذاری گردشگری در نواحی مرزی ساحلی با رویکرد توسعه پایدار ( مطالعه موردی: شهرستان چالوس)

نوع مقاله : علمی پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه زنجان ایران

2 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور گلستان

3 دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه زنجان

چکیده

مناطق مرزی از اهمیت ویژه‌ای در سطح ملی و فرامرزی برخوردارند. با وجود این اهمیت گردشگری مرزی تا اکنون ناشناخته مانده است. گردشگری به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردها در برنامه‌ریزی توسعه است. در این راستا گردشگری مرزی نیز جزئی از صنعت گردشگری به‌ حساب می‌آید که با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب می‌توان از درآمد ناشی از آن در توسعه اقتصادی-اجتماعی مناطق مرزی سود جست. هدف تحقیق حاضر دستیابی به گردشگری پایدار با تاکید بر سرمایه گذاری در نواحی مرزی ساحلی می باشد. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر گردآوری داده‌های مورد نیاز از طریق مشاهده و تکمیل پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق 116542نفر بوده اند که طبق فرمول کوکران تعداد 383 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. پرسشنامه تدوین شده به صورت تصادفی ساده در سطح شهرستان چالوس توزیع گردید. روایی گویه های پرسشنامه با نظر تعدادی از محققان تایید شده و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 79/0درصد محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های نظیر t تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه خطی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری نظیر: t تک-نمونه‌ای (معناداری تفاوت میانگین‌ها از مطلوبیت عددی مورد نظر تحقیق) و ضریب همبستگی نشان می دهد که شاخص درآمد زایی و اشتغال به ترتیب بالاترین میانگین (23/4)، اشتغال(85/3) بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده اند

کلیدواژه‌ها


1)      اسفندیاری، ابوالفضل؛ ملک حسینی، محمد؛تقی؛ موسوی زاده، سید رضا (1392). بررسی نقش صنعت گردشگری در توسعه اجتماعی شهرهای مرزی (مورد مطالعه: استان گلستان). پژوهش نامه مطالعات مرزی,.دوره 1 شمار1 صص77-49.
2)      امیری، آزیتا (1398) ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری ساحلی شمال ایران با استفاده از شاخص‌های نسل دوم و سوم زیست‌محیطی، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 8، شماره 30، صص.226-213.
3)      باسمتچی، بابک و حیدری، رضا (1391) بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت اجتماعی و سرمایه‌گذاری، فصلنامه دانش انتظامی، سال 2، شماره 7 صص 102-83.
4)      بدری، سید علی؛ رضوانی، محمدرضا؛ حیدری، زهرا (1392) مشارکت اجتماع محلی در برنامه‌ریزی گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن)، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 2، شماره 4، صص. 66-44.
5)      بهبودی داوود؛ فرانک، باستان (1389). رابطه گردشگری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه (رهیافت علیت در داده های تابلویی). فصلنامه علوم اقتصادی سال چهارم شماره 11صص 17-1.
6)      بیاتی خطیبی، مریم؛ شجاعی­وند، بهمن؛ راه­نور، رباب (1392)  بررسی موانع توسعه گردشگری و ارائه راهکارهای مناسب جذب گردشگر در شهرستان عجب‌شیر، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط‌زیست پایدار، همدان، انجمن ارزیابان محیط‌زیست هگمتانه.
7)      توکلی، مرتضی؛ هدایتی، صلاح (1387) چالش‌های گردشگری در مناطق مرزی (مطالعه موردی: سیستان)، نشریه فضای جغرافیایی، دوره8، شماره 23، صص.20-1.
8)      دوامی، داود؛ انصاری، لیلا؛ ایرانپور، طیبه (۱۳۹۲) بررسی نقش و جایگاه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران‌زمین، همدان، شرکت هم اندیشان محیط‌زیست فردا.
9)      رفیعی دارانی، هادی و براتی، جواد (1394) نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 9، شماره 25، صص.141-106.
10)   رکن‌الدین افتخاری، مهدوی، داوود؛ پورطاهری، مهدی (1389) ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی ـ فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری، مطالعات مدیریت گردشگری دوره 5، شماره 14، صص. 14-1.
11)   رومیانی، احمد،؛ شایان، حمید؛ روشنایی، حامد (1397) سرمایه‌گذاری خانوادگی با منشأ شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی دهستان صائین قلعه شهرستان ابهر)، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، دوره17، شماره1، صص.44-21.
12)   سنایی­مقدم، سروش؛ بلاغی، رسول؛ محمدی یگانه، بهروز؛ چراغی، مهدی (1395) سطح‌بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه روستا و توسعه، سال20، شماره 2، صص.170 -145
13)   شماعی، علی؛ علی‌اکبری، اسماعیل؛ موحد، علی؛ احمدی، علی (1397) تحلیل اثرات اجتماعی اقتصادی گردشگری تجاری بر شهرهای مرزی - مطالعه موردی: شهرهای بانه و سردشت)، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی - سکونتگاه‌های انسانی، دوره13، شماره2، صص.342-323.
14)   شماعی، علی؛ مرادی، ماریا و نظری (1395) واکاوی گردشگری مرزی به‌منظور تعادل بخشی ناحیه‌ای مطالعه موردی: شهرستان پل ذهاب، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال 5، شماره3، صص.129-105.
15)   علیزاده، فریده؛ موسوی، میر نجف؛ عیسی آبادی، رشید (1397) اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری در آمایش مناطق مرزی استان آذربایجان غربی (منطقه موردمطالعه: شهرستان سردشت) نخستین همایش ملی آینده‌نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه‌ای کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
16)   غفاری، سیدرامین، اعظمیان، فریبا (1395) اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان، فصلنامه پژوهش‌های مکانی- فضایی، دوره1، شماره 1، صص. 43-20.
17)   غفاری، هادی و یونسی، علی (1395) تحلیل نقش سرمایه‌گذاری در آموزش جهت تحقق توسعه پایدار با تأکید ویژه بر آموزش محیط‌زیست. فصلنامه علوم تربیتی و محیط‌زیست دوره 5 شماره1 صص. 104-79.
18)   قادرمرزی، حامد و برزگر، صادق (۱۳۹۶) برنامه‌ریزی توسعه گردشگری مناطق مرزی با استفاده از مدل SWOT، مطالعه موردی: اورامان تخت، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال 8، شماره 4، صص.115-91.
19)   قدمی، مصطفی؛قلی زاده فیروزجایی، ناصر(1391). ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری نمونه مورد مطالعه (دهستان تمشکل/شهرستان تنکابن). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی سال 27 شماره اول 104-79.
20)   کریمی، فرزاد و زاهدی، کیوان (1390) تعیین شاخص سرمایه‌گذاری اقتصادی در تخصیص بهینه تسهیلات به صنعت گردشگری در شرایط عدم قطعیت، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی سال 19، شماره 59 ، صص. 174-151.
21)   مرادی، مریم و رحمانی، بیژن (1389) نقش گردشگری در توسعه پایدار، فصلنامه جغرافیایی سرزمین دوره 7، شماره25، صص 52-41.
22)   نادری، چنار؛ جان پرور، محسن، جمعه­ای، عاطفه (1397) چالش‌ها و ظرفیت‌های توسعه گردشگری در مناطق مرزی؛ دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی مناطق مرزی ایران.
23)   نرگسی، شهین؛ بابکی، روح اله؛ عفتی، مهناز (1397) بررسی رابطه بین گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی در ایران (1395-1368)، اقتصاد مالی، دوره12، شماره44، صص 68-41.
24) Amanpour, Saied. & Ahmadi, Atefeh. & Rahimi, Samaneh. (2012) The Analyzing of Potential of Border Counties Development in Kordestan Province for development of interborderning Cooperations with Neighbour Countries, The National Seminar “Border Cities and Security, Challenges & Approaches.
25) Ashley, P. (2000) Modern Tariff History: Germany United States France (Classic Reprint).
26) Boz, A. M. (2011) Leakages and value added in international tourism revenues; tourism satellite account as a measurement method, International Journal of Business and Social Science, Vol.2, No.24, pp.1-9.
27) Dombrovski, R. & Hodzic, S. (2010) Impact of value added tax on tourism, International Business & Economics Research Journal (IBER), Vol.9, No.10,‌ pp.131-138.
28) EUGENE, J. (2020). VISTAS AND VIVANTA: TOURISM INVESTMENT INITIATIVES IN PARADISAL PUDUCHERRY. Asian Journal of Arts, Humanities and Social Studies, 22-31.‏
29) Farisa, A. (2018) An assessment of e-service quality, customer satisfaction, and customer trust on customer behavior in online shopping (Doctoral dissertation).‌
30) Gollub, J. & Hosier, A. & Woo, G. (2003) Using cluster-based economic strategy to minimize tourism leakages. ICF Consulting, San Francisco, California.‌
31) Kadiyalia, V. & Kosovab, R. (2013) Inter-industry employment spillovers from tourism inflows, Regional Science and Urban Economics, Vol.43, No.2, pp. 272- 281.
32) Leatherman, J. C. & Marcouiller, D. W. (1996). Income distribution characteristics of rural economic sectors: implications for local development policy, Growth and Change, Vol.27, No.4, pp.434-459.‌
33) Lee, C. K., & Kang, S. (1998) Measuring earnings inequality and median earnings in the tourism industry, Tourism Management, Vol.19, No.4, pp.341-348.‌
34) Marcouiller, D. W. & Kim, K. K. & Deller, S. C. (2004) Natural amenities, tourism and income distribution, Annals of tourism research, Vol.31, No.4, pp.1031-1050.‌
35) Marcouiller, D. W., & Xia, X. (2008). Distribution of income from tourism-sensitive employment. Tourism Economics, 14(3), 545-565.
36) Parker, B. (2007) Developing aboriginal tourism—opportunities and threats, Tourism Management, Vol.14, No.5, pp.400-404.‌
37) Qayyami Rad, Amir. & Moharamzadeh, Mehrdad. & Hosseinpour, Baqir. (2008) Relationship between the Viewpoints of Sport Managers and Tourism Managers and Sporting Tourism Factors in Iran, Olympics, No.2, pp. 51-61.
38) Tseng, M. L. & Tan, P. A. & Jeng, S. Y. & Lin, C. W. R. & Negash, Y. T. & Darsono, S. N. A. C. (2019) Sustainable investment: Interrelated among corporate governance, economic performance and market risks using investor preference approach, Sustainability, Vol.11, No.7, pp.1-15.
39) UNCTAD, C. (2010) AFeasibleDevelopmentOption. Geneva: UNCTAD.‌
40) UNDP, H. (2005). Democracy in Latin America: Towards a citizens’ democracy. New York, USA: UNDP.
41) UNWTO, E. (2015). The Decision-making Process of Meetings, Congresses, Conventions and Incentives Organizers.
Urhausen, J. (2008). Tourism in Europe: does age matter. Eurostat: statistics in focus. Industry, trade and services, 1-7.