تحلیلی بر نقش مدیریت در کارآمدی و ارتقا انگیزش کارکنان فرماندهی مرزبانی به میانجی روش گراندد تئوری

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 پژوهشگر سازمانی

2 پژوهشگر

3 کارشناسی ارشد پیشگیری اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه‌وهدف:مدیریت عنصری حیاتی در پویایی و بالندگی هر سازمانی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش مدیریت و مدیران در ارتقاء انگیزه و روحیه‌ی کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا در پیشبرد ماموریت‌های سازمانیِ خود انجام گرفته و برای این منظور، نظریاتِ نظریه‌پردازانی چون تیلور، اسکینر، مازلو و هِرزبِرگ مبنای کار قرار گرفته است.
روش پژوهش:رویکرد بکارگرفته‌شده در پژوهشِ حاضر کیفی بوده و از روش گرانددتئوری و ابزار مصاحبه‌ی باز و نیمه‌ساخت‌یافته با 17 نفر از صاحب‌نظرانِ حاضر به خدمت در فرماندهی مرزبانی استان کردستان استفاده شده است.
یافته‌ها:یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل موثر بر بی‌انگیزگی در میان کارکنان فرماندهی مرزبانی، ناشی از پنج مولفه‌ی کلیِ؛ 1.دغدغه‌های ناشی از نحوه‌ی مدیریت و فرماندهی، 2.دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی کارکنان، 3.دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی کارکنان، 4.دغدغه‌های محیطی کارکنان و 5.دغدغه‌های احساسی، عاطفی، روحی-روانی کارکنان است. هرکدام از این مولفه‌ها می‌تواند ضمن اینکه به تنهایی عاملی مجزا در کاهش انگیزه‌ی خدمتی کارکنان باشد، بر بروز و تشدید دغدغه‌های دیگر تاثیر گذاشته و هم‌زمان نیز از آنها متأثر گردد.
نتایج:براساس یافته‌های به‌دست‌آمده می‌توان نتیجه گرفت که عوامل موثر بر رفع دغدغه‌های کارکنان، که مدیریت یا فرماندهیِ سازمان به صورت مستقیم می‌تواند بر آنها اثرگذار باشد، شامل 1.پرهیز از خشم‌وشتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها، 2.پرهیز از تبعیض، 3.پرهیز از پیش‌داوری، 4.الگو و پیش‌گام‌بودن در سازمان، 5.نگرش علمی‌و‌منطقی، 6.مقابله با شایعه‌پراکنی، 7.اخلاق‌مداریِ حرفه‌ای، 8.تشویق، ترغیب و تقویت خِرد جمعی، 9.تقویت جو همدلی، 10.شایسته‌سالاری، 11.فرجام-اندیشی، 12.القای امید در مجموعه؛ می‌شود. درنهایت، تحقق این مولفه‌ها زمینه‌سازِ؛ تعهدوتعلق سازمانی، تقویت روحیه‌ی خدمتی و ارتقا انگیزه‌ی کاری در میان کارکنان مرزبانی ناجا می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Role of Management in Efficiency and Elevation of Motivation among Border Command Personnel by the Method of Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Alireza Marzbani 1
  • Parviz Sobhani 2
  • Kamran Taraneh 3
1 Organizational Researcher
2 Researcher
3 Master of Social Prevention, Amin University of Law Enforcement, Tehran, Iran
چکیده [English]

Management is a vital element in the mobility and progress of every organization. The present study aims at analyzing the role of management and managers in increasing the spirit and motivation of Police Border Command Personnel in meeting their organizational missions. To do so, the theories of theorists like Taylor, Schiner, Mazlow and Herzberg is used as a basic.
The used approach is qualitative and the method is grounded theory, by means of open and semi-structured interview with 17 persons of those serving in the Kurdistan Border Command.
Findings show that the five following categories are the main ones causing diminish of motivation among the Border Command personnel: 1. Concern about the procedure of management and commandment, 2. Personnel's cultural and social concerns, 3. Personnel's economic and life concerns, 4. Personnel's environmental concerns, 5. Personnel's emotional and mental concerns. Each of these categories can effect on each other mutually.
According to the results, the following factors over them, the management has direct influence; can lead to the increase of motivation among personnel. 1. Avoiding violence and haste in decision-making, 2. Avoiding discrimination, 3. Avoiding prejudice, 4. Bing sample and pioneer in the organization, 5. Scientific and logical outlook, 6. Confronting gossiping, 7. Professional ethics-centering, 8. Inciting and motivating collective wisdom, 9. Intensifying empathy, 10. Merited-leading, 11. End-reflecting, 12. Inducing hope in the collection. Finally, meeting these categories will lead to 1. Organizational belonging and commitment, 2. Intensifying service spirit and working motivation of the personnel in Police Border Command.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • Motivation
  • Border command personnel
1)      استراوس، انسلم و کوربین، جولیت (1990) اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، اصول و شیوه­ها، ترجمه­ی بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
2)      اسکات، دابلیو ریچارد و دیویس، جرالداف (1390) سازمان­ها و سازمان‌دهی(دیدگاه سیستم­های عقلایی، طبیعی و باز، ترجمه­ سید رضا سید جوادین، بهروز پورولی و الهام جمالی پویا، تهران: انتشارات مروارید.
3)      جوادیان، رضا؛ انصاری­پور، علی؛ حاجی مقصود، محسن (1396) شناسایی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر انگیزه­ شغلی کارکنان راهور، فصلنامه­ی مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 47، صص.48-34.
4)      جی­پیک، کنت؛ گینس، لَری­کی؛ گلَنسر، رونالد دابلیو (2010) نظارت و مدیریت پلیس در عصر پلیس جامعه‌محور، ترجمه­ مهیار نخعی، 1391، تهران: بازرسی کل، دفتر تحقیقات کاربردی.
5)      دانایی­فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی (1386) استراتژی­های پژوهش کیفی تأملی بر نظریه­پردازی داده بنیاد، نشریه اندیشه مدیریت، سال 1، شماره 1، صص.97-69.
6)      رضائیان، علی (1392) مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
7)      لاورنس نیومن، ولیام (1395) شیوه­های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی، جلد اول، ترجمه­ حسن دانایی‌فرد و سید حسین کاظمی، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
8)      محسنی تبریزی، علیرضا (1395) روش تحقیق کیفی در مکاتب تفسیری (زمینه و کاربرد)، تهران: انتشارات اطلاعات.
9)      مورهِد، گرِگوری (1374) رفتار سازمانی، ترجمه­ی سید مهدی الوانی و غلام‌رضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید.
10)  Ahmad, A.  & Ibrahim, R.Z.A. & Abu Bakar, A. (2018) Factors Influencing Job Performance among Police Personnel: An Empirical Study in Selangor, Management Science Letters, Vol.8, pp.939-950.
11)  Boone, L.E. & Kurtz, D.L. (1992) Management, 4th ed., New Jersey: McGraw-Hill, Inc.
12)  Carlisle, H. M. (1976) Management, Concepts and Situations, Chicago, Science Research Associates.
13)  Dobre, O.I. (2013) Employee Motivation and Organizational Performance, Review of Applied Socio-Economic Research, Vol.5, No.1, pp.45-55
14)  Drucker, P. (1974) New Templates for Todays Organizations, Harvard Business Review, Vol.52, No.1, pp.349-359.
15)  Glueck, W.F. (1977) Management, Illinois: Dryden Press.
16)  Koontz, (1988) Management, 8th ed., New York: McGraw Hill, Inc.
17)  Lee, J. (2001) A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebraska, In Prospect UMI Database.
18)  Susan, W.M. & Gakure, R.W. & Kiraithe, E.K. & Waititu, A.G. (2012) Influence of Motivation on Performance in the Public Security Sector with a Focus to the Police Force in Nairobi, Kenya. International Journal of Business and Social Science, Vol.3, No.23, pp.1-19.
19)  Taylor, F. (1974) Scientific Management, New York: Harper and Brothers.