شناسایی عوامل مؤثر بر آمادگی عملیاتی کارکنان هنگ مرزی مهران

نوع مقاله : پژوهشی مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد رشته علوم و فنون مرزبانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشیار تاریخ، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 استادیار پدافند غیرعامل، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت‌ها، داشتن نیروی نظامی کارآمد است تا توان توسعه و بالندگی خود را افزایش دهند. در مباحث انتظامی و دفاعی، وجود مرزبانانی توانمند که بتوانند حافظ مرزهای کشور باشند یک امر بدیهی است. بنابراین نیاز هست که کارکنان هنگ مرزی مهران جهت انجام وظایف محوله و انجام مأموریت‌های مهم از آمادگی عملیاتی برخوردار باشند. هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر آمادگی عملیاتی کارکنان هنگ مرزی مهران می­باشد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع پژوهش، کیفی با رویکرد اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان و متخصصین حوزه عملیات که از طریق مصاحبه عمیق به شناسایی عوامل مؤثر بر آمادگی عملیاتی کارکنان هنگ مرزی مهران پرداخته شده است. در این پژوهش از روش سرشماری استفاده‌شده است. جهت جمع‌آوری اطلاعـات از مصـاحبه عمیق، جهت اطمینان از روایی پژوهش، روش‌های بازبینی توسط همکاران و بررسی توسط اعضاء (مشارکت‌کنندگان) و برای تعیین پایایی از پایایی باز آزمون استفاده‌شده است. در این پژوهش از روش تحلیل تم گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که توانایی‌های مهارتی و فنی دارای بیشترین تأثیر و ویژگی‌های فردی دارای کمترین تأثیر در آمادگی عملیاتی کارکنان هنگ مرزی مهران می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که ویژگی‌های فردی، آموزشی، توانایی‌های مهارتی و فنی، مدیریتی و سازمانی، مالی، زیرساختی، اطلاعاتی و عملیاتی ازنظر پاسخ‌دهندگان ازجمله عوامل مؤثر بر آمادگی عملیاتی کارکنان هنگ مرزی مهران می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the operational readiness of the staff of Mehran Border Regiment

نویسندگان [English]

 • Hamzeh Ali Ashrafi 1
 • Mohammad Nayebpour 2
 • Younes Abedi 3
1 M.Sc. Student in Border Science and Technology, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor of History, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Passive Defense, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Nowadays, one of the main concerns of governments is having an efficiency military force and deserves to increase their development and development. In military, law enforcement and defense issues, it is obvious that there are capable border guards who can protect the country's borders and lead their subordinate units towards development or management in time and operational scenes. Therefore, it is necessary that the staff of Mehran Border Regiment be operationally prepared to perform the assigned tasks and carry out important missions. Therefore, in this study, we will try to identify the factors affecting the operational readiness of mehran border regiment personnel.
Method: In terms of applied purpose, this research is a field research in terms of data collection and in terms of research is a qualitative research with an exploratory approach that can be concluded by exploratory factor analysis. The statistical population of this study includes 90 commanders of all Han groups, checkpoints and border bases in Ilam province. In this study, sampling was not done and the census method was used. In this study, in-depth interviews were used to collect information and identify the factors affecting the operational readiness of the staff of the Mehran Border Regiment.

Results: The results show that personal characteristics, training, skills and technical abilities, managerial and organizational, financial, infrastructure, intelligence and operational from the respondents' point of view are among the factors affecting the operational readiness of Mehran Border Regiment staff.

کلیدواژه‌ها [English]

 • operational readiness
 • Personal Characteristics
 • Training
 • skills and technical abilities
 • managerial
 • آقایی، اصغر؛ آقایی، میلاد؛ رامک، مهراب (1395) الگوی پشتیبانی از عملیات انتظامی در بحران با رویکرد درون‌سازمانی، مجله انتظام اجتماعی، دوره9 ، شماره2، صص. 191-171.
 • جبارنژاد، کریم؛ زرگر، علیرضا؛ رجبی، هادی (1398) عوامل سیاسی و اجتماعی مؤثر بر همکاری مرزنشینان در ارتقاء امنیت نواحی مرزی ارومیه، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره4، صص.98-83.
 • جعفری، حامد و نایب پور، محمد (1398) به‌کارگیری شناورهای نوین و تأثیر آن بر امنیت مرزهای دریای خزر مطالعه موردی: استان مازندران 1395-1390، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره4، صص.81-61.
 • جعفری، سروش؛ اصانلو، علی؛ علیزاده، حسین (1399) تغییر مسیر رودخانه مرزی بالهارود و تأثیر آن بر امنیت مرزنشینان (مطالعه موردی: مرزنشینان هنگ مرزی گرمی)، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 9، شماره2، صص.28-1.
 • جوادی ارجمند، محمدجعفر و هادی طلوعی(1393) تاثیر تهاجم نظامی آمریکا به عراق بر قدرت هوشمند ایران در این کشور. فصلنامه سیاست. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دوره 44، شماره 4، صص42-21.
 • حیدری، حسین؛ ستاره، جلال؛ کیانی، جواد (1398) تأثیر رودخانه هیرمند و فراه رود بر امنیت اقتصادی منطقه مرزی نهبندان، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره4، صص.39-23.
 • خرمی، محمد امین(1388) معنای قدرت هوشمند و جایگاه آن در راهبرد بین المللی ایالات متحده. فصلنامه مطالعات منطقه ای: رژیم صهیونیستی شناسی – آمریکاشناسی. سال دهم، شماره 3 و 4،صص61-39.
 • خوانسار، محمد(1388) قدرت هوشمند؛ ابعاد و زوایا. ماهنامه ایران سیاسی، سال چهارم، شماره 24، صص42-21.
 • خورشیدی، عباس و قربانی، رضا (1391) عوامل و شاخص‌های مؤثر در رهبری و مدیریت فرماندهان نیروهای زمینی در آینده، فصلنامه پژوهشی مدیریت نظامی، دوره 12، شماره47، صص.34-11.
 • ربیعی، حسین(1393) تبین شاخص‌های ژئوپلتیک قدرت هوشمند ایران در راستای تحولات جدید خاورمیانه. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام. سال چهارم، شماره 3،صص 40-18.
 • رضایی، قاسم و صیدال، فعال (1394) بررسی ویژگی‌ها و کارکرد یگان‌های واکنش سریع در ارتقای توان و آمادگی عملیاتی فرماندهی مرزبانی ناجا، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره 3، شماره4، صص.105-63.
 • عالم، عبدالرحمان (1385) بنیادهای علم سیاست،  تهران: نشر نی.
 • غلامی، روح الله(1392)چارچوب مفهومی قدرت نرم؛ مطالعه موردی قدرت نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات روانی.سال هشتم، شماره 35، صص 125-100.
 • قائدرحمتی، ابراهیم و اسدی فرد، محمد (1396) تأثیر آموزش‌های مرزی بر کیفیت کارایی و عملکرد کارکنان مرزبانی ناجا، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره 5، شماره3، صص.211-187.
 • قربانی شیخ‌نشین، ارسلان (1390) قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی شدن. فصلنامه روابط خارجی. سال سوم، شماره 4،صص32-1.
 • کوچکی، سجاد؛ محبی، افشا؛ سبزی، حسین (1395) راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطقه در حوزه نظامی بر اساس سند چشم‌انداز 1404 شمسی، مجله مطالعات دفاعی استراتژیک، دوره 14، شماره70، صص.74-53.
 • کمانگر، سارا؛ اصغری، مریم؛ ویسیان، محمد (1394) بررسی و سنجش احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر مرزی سرخس، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 4، شماره2، صص.170-147.
 • مدنی، سید مصطفی (1387) بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر عملکرد فرماندهان سپاه در دفاع مقدس، دوماهنامه علمی پژوهش دانشور رفتار، دوره 15، شماره29، صص.53-39.
  • D’Angelo, M. R. & Seibert, D. & Wanzer, L. & Johnson, H. & Alguire, K.&  Dillon, D. & Romano, C. (2018) Operational Readiness: Redesigning Advanced Practice Registered Nurse (APRN) Curriculum for an Evolving Battlefield, Military Medicine, Vol.184, No.3-4, pp.156-162.
  • Mysliwiec, V. & Walter, R. J. & Collen, J. & Wesensten, N. (2016) Military Sleep Management: An Operational Imperative, US Army Medical Department Journal, Vol.2/16, pp.34-128.
  • Pollak, E. & Falash, M. & Ingraham, L. & Gottesman, V. (2014) Operational analysis framework for emergency operations center preparedness training. Published in: Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference, 2004.
  • Verhoeff, M. & Verhagen, W. J. C. & Curran, R. (2015) Maximizing Operational Readiness in Military Aviation by Optimizing Flight and Maintenance Planning, Transportation Research Procedia, Vol.10, pp.941-950.