سنجش عوامل موثر برکنترل نوار مرز در استان سیستان و بلوچستان (مورد مطالعه؛ مرز تاسوکی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

پاکستان و افغانستان به دلیل مشکلات داخلی در همسایگی با ایران مرزهای امنی ندارند، متأسفانه این ناامنی بیشتر گریبان‌گیر مردم استان سیستان و بلوچستان می‌شود. مرز تاسوکی در زابل به دلیل شرایط کویری و ماسه‌های روان، عاری از جمعیت و محل نفوذ گروه‌های معاند محلی است. مسئولان مرزبانی برای کنترل این مرز تدابیری اندیشده‌اند که هدف از این تحقیق ارزیابی عوامل موثر بر کنترل مرز تاسوکی در استان سیستان و بلوچستان است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است.  جامعه آماری تحقیق کارکنان پایور مرزبانی تاسوکی به تعداد 80 نفر است که به صورت تمام شمار مورد پرسش واقع شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن به صورت صوری از طریق نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ در سطح 91 درصد محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون تی استفاده شد. یافته‌های به‌دست آمده در این تحقیق نشان می‌دهد که چهار عامل نیروی انسانی کارآمد، تجهیزات الکترونیکی و پهبادی، انسداد و ایجاد موانع و احداث بُرجک‌های جدید بر کنترل نوار مرز تاسوکی در استان سیستان و بلوچستان  تاثیرگذار بوده است. نتایج حاصله در این تحقیق نشان داد که در سنجش چهار عامل به‌دست آمده، مقدار آزمون تی برای هر یک از عوامل به‌ترتیب عبارتند از: 73/12، 64/11، 6/9 و 35/15 که بالاتر از تی استاندارد یعنی 96/1 هستند و میانگین های به‌دست آمده به ترتیب عبارتند از: 28/3، 97/3، 71/3 و 29/4 که  بالاتر از میانگین استاندارد یعنی 3 می باشند. این نتایج حاکی از آن هستند که هر چهار متغیر بیش از 95 درصد بر کنترل مرز تاثیر داشته‌اند. این تاثیر‌گذاری با نتایج حاصل از تحقیق‌های مندرج در پیشینه که در محیط‌های جغرافیایی دیگری صورت گرفته است، کاملا همخوانی و مطابقت دارد. 

کلیدواژه‌ها