تحلیل جریان‌های مهاجرتی از استان‌های مرزی ایران

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، پژوهشگر مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، تهران، ایران

2 دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران و محقق مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

چکیده

هدف این مقاله، مطالعه جریان‌های مهاجرتی از استان‌های مرزی کشور طی سه دهۀ اخیر است. روش تحقیق، تحلیل ثانویه داده‌های مهاجرتی برای 16 استان‌ مرزی کشور طی دوره‌ زمانی 95-1365‌ می‌باشد. نتایج مقاله نشان می‌دهد، تعداد مهاجران خارج شده در استان‌های مرزی در دوره 75-1365 سالانه حدود 150901 نفر که در دوره 85-1375 به حدود 241996 نفر افزایش، در دوره 90-1385 به174042 نفر کاهش و در دوره 95-1390 مجدداً افزایش و به 186643 نفر رسیده است. شاخص نسبت مهاجران خارج شده به جمعیت نشان می‌دهد استان‌های اردبیل، ایلام، کردستان و کرمانشاه همواره از استان‌های بوده‌اند که طی سه دهۀ اخیر بیشترین جریان مهاجرفرستی را داشته‌اند. بیشترین تعداد مهاجران خارج شده طی سه دهۀ اخیر، به‌ترتیب مربوط به استان‌های خوزستان، خراسان‌رضوی، کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی، و کمترین آن برای ایلام، بوشهر خراسان‌جنوبی و خراسان‌شمالی بوده است. تحلیل جریان‌های مهاجرتی از استان‌های مرزی نشان داد که مردان بیشتر از زنان و جوانان 29-15 ساله بیشتر از سایر گروه‌های سنی اقدام به مهاجرت کرده‌اند. مقصد اصلی مهاجران خارج شده از استان‌های مرزی کشور همواره، استان تهران و استان‌های همجوارشان بوده است. در دهۀ اخیر استان البرز بعد از استان تهران یکی از مقصدهای اصلی مهاجرین خارج شده از استان‌های مرزی غربی و شمالی کشور بوده است؛ در بین استان‌های نوار مرزی جنوبی و شرقی تنها از استان خوزستان مهاجرینی وارد استان البرز شده‌اند. اشتغال، تحصیل و انجام یا پایان خدمت وظیفه برای جوانان 15 تا 29 ساله، و برای میانسالان عامل اشتغال مهمترین بسترهای زمینه‌ساز مهاجرت از استان‌های مرزی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Migration Flows from the Border Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • ghorban hosseini 1
  • Rasoul Sadeghi 2
1 PhD Candidate in Demography, Tehran University, Researcher at the Institute of Comprehensive and Specialized Population Studies and Management, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Demography, Faculty Member Tehran University and researchist National Population Studies and Comprehensive Management, Tehran, Iran
چکیده [English]

About half of the country's displaced migrants live in border provinces. Therefore, the population living in these provinces can play an important role in maintaining sustainable security and demographic balance of the region and the country. The purpose of this study is to study the migration flows from the border provinces of the country during the last three decades. The research method is secondary analysis of immigration data for 16 border provinces of the country during 1985-2015. The results show that the number of emigrants in the border provinces in 1985-1995 was about 150,901 people annually, which increased to about 241,996 in 1995-2005, decreased to 174,042 in 2005-2010, and increased again in 2010-2015 and reached to 186,643 people. The ratio of emigrants to population shows that the provinces of Ardabil, Ilam, Kurdistan and Kermanshah have always been among the provinces that have had the highest flow of emigrants in the last three decades. The highest number of emigrants during the last three decades was related to the provinces of Khuzestan, Khorasan Razavi, Kermanshah and East Azerbaijan, respectively and the lowest for Ilam, Bushehr, South Khorasan and North Khorasan. Analysis of migration flows from border provinces showed that men migrated more than women and young people aged 15-29 more than other age groups. The main destination of immigrants leaving the border provinces of the country has always been Tehran province and their neighboring provinces. In the last decade, Alborz province, after Tehran province, has been one of the main destinations for immigrants leaving the western and northern border provinces of the country; among the provinces of the southern and eastern border strip, immigrants have entered Alborz province only from Khuzestan province. Employment, education, and the completion or termination of military service for young people aged 15 to 29 have been the most important grounds for migration from border provinces, and employment for middle-aged people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immigration
  • Migration sending
  • Welfare
  • development
  • unemployment
  • Border provinces
1)      افشردی، محمدحسین؛ جان‌پرور، محسن؛ احمدی‌پور، زهرا؛ قصری، محمد (1393) تبیین شاخص‌های مؤثر در مدیریت مرزها، فصلنامه ژئوپلیتیک، تابستان 1393، سال 10، شماره 2، صص 35-1.
2)      اوبرای، ا. س (1370) مهاجرت، شهرنشینی و توسعه، ترجمه فرهنگ ارشاد، چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
3)      پاپلی یزدی، محمدحسین و رجبی سناجردی، حسین (1396) نظریه‌های شهر و پیرامون، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
4)      پاپلی یزدی، محمدحسین و ابراهیمی، محمد امیر (1390) نظریه‌های توسعه روستایی، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.
5)      حسینی، قربان (1396) مطالعه تطبیقی مؤلفه‌های جمعیت‌شناسی استان‌های مرزی شرقی و غربی کشور طی دو دهه اخیر، فصلنامه علوم و فنون مرزی، زمستان 1396، سال 8، شماره 4، صص.29-1.
6)      حسینی، قربان و خانی، سعید (1398) روند و الگوهای مهاجرت در استان‌های مرزی کشور، فصلنامه مطالعات ملی، زمستان 1398، سال 20، شماره 4، صص. 114-93.
7)      رستمعلی‌زاده، ولی‌الله و حسینی، قربان (1399) بررسی وضعیت مهاجرت در مناطق روستایی شهرستان‌های مرزی ایران، فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، بهار 1399، سال 9، شماره 1، صص. 207-177.
8)      زنجانی، حبیب‌الله (1371) جمعیت و شهرنشینی در ایران، جلد اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
9)      زنجانی، حبیب‌الله (1382) مهاجرت و پیامدهای آن در ایران، در گزارش بررسی و تحلیل مسائل و چالش‌های جمعیتی ایران و پیامدهای آن، گزارش طرح پژوهشی کمیسیون جمعیت و چالش‌های اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، صص. 33-14.
10)   زنجانی، حبیب‌الله (1394) مهاجرت، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
11)   شایان، حمید (1383) تنگناهای توسعه در استان‌های مرزی کشور، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، بهار 1383، سال 36، شماره 47، صص. 80-71.
12)   طاهرخانی، مهدی (1379) تحلیلی بر عوامل مؤثر در مهاجرت‌های روستا - شهری: جهت‌گیری‌ها و مباحث جدید، فصلنامه روستا و توسعه، پاییز و زمستان 1379، سال 4، شماره 3 و 4، پیاپی 16، صص. 28-1.
13)   عزتی، نصرالله؛ حیدری‌پور، اسفندیار؛ اقبالی، ناصر (1390) نقش و جایگاه آمایش مناطق مرزی در نظام برنامه‌ریزی (مطالعه موردی: مناطق مرزی ایران)، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، پاییز 1390، سال 3، شماره 4، صص. 197-179.
14)   عندلیب، علیرضا و مطوف، شریف (1388) توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران، فصلنامه باغ نظر، بهمن 1388، سال 6، شماره 12، صص. 76-57.
15)   فرخی، عباس (1384) بررسی نقش اقوام مرزنشین ایرانی در امنیت ملی با تأکید بر استان کرمانشاه، فصلنامه جمعیت، بهار و تابستان 1384، دوره 13، شماره 51 و 52، صص. 102-77.
16)   فیندلی، سلی (1373) برنامه‌ریزی مهاجرت‌های داخلی، ترجمه عبدالعلی لهسایی‌زاده، چاپ اول، شیراز: انتشارات نوید شیراز.
17)   قادری حاجت، مصطفی؛ عبدی، عرفان؛ جلیلی پروانه، زهرا؛ باقری سرنجیانه، ناصر (1389) تبیین نقش بازارچه‌های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون مطالعه موردی: بازارچه‌های مرزی استان خراسان جنوبی، فصلنامه ژئوپلیتیک، پاییز 1389، سال 6، شماره 3، صص. 151-121.
18)   قاسمی‌اردهایی، علی؛ محمودیان، حسین؛ نوبخت، رضا (1396) تحلیل علل مهاجرت‌های داخلی ایران در سرشماری‌های 1385 و 1390، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، پاییز 1396، دوره 6، شماره 3، صص. 390-375.
19)   قرخلو، مهدی و حبیبی، کیومرث (1385) تحلیل مهاجرت در ارتباط با سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، تابستان 1385، دوره 21، شماره 2، پیاپی 81، صص. 83-59.
20)   گل‌وردی، عیسی (1390) محدودیت‌ها و فرصت‌های توسعه اجتماعی فرهنگی نواحی مرزی، فصلنامه رهنامه سیاست‌گذاری، بهار 1390، سال 2، شماره 3، صص. 42-11.
21)   لوکاس، دیوید و میر، پاول (1394) درآمدی بر مطالعات جمعیتی، ترجمه حسین محمودیان، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
22)   لهسایی‌زاده، عبدالعلی (1368) نظریات مهاجرت، چاپ اول، شیراز: انتشارات نوید.
23)   مرکز آمار ایران (1376) نتایج تفصیلی سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سال 1375، تهران: انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
24)   مرکز آمار ایران (1387) نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، تهران: انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
25)   مرکز آمار ایران (1391) نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، تهران: انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
26)   مرکز آمار ایران (1396) نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، تهران: انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
27)   مرکز آمار ایران (1386) مهاجرت‌های استانی (85-1375) بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، تهران، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری.
28)   مختاری هشی، حسین؛ مؤمنی، مهدی؛ باقری، مهرداد (1393) تدوین راهبردهای آمایش مناطق مرزی؛ مطالعه موردی مرزهای شرقی کشور، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، پاییز 1393، سال 29، شماره 3، پیاپی 114، صص. 254-237.
29)   مشفق، محمود؛ حسینی، قربان؛ خانی، سعید؛ قهرمانی، علی‌رضا (1394) مقایسه ویژگی‌های جمعیتی مناطق مرزی و غیر مرزی و تبعات امنیتی آن، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مرزی، تابستان 1394، سال 3، شماره 2، صص. 154-121.
30) Afrakhteh, Hassan. (2006) The problems of regional development and border cities: A case study of Zahedan, Iran, Journal of Cities, Vol. 23, No. 6, pp.423-432.
31) Greenwood, Michael. J. & Hunt Gary. L. (1984) Migration and Interregional Employment Redistribution in the United States, American Economic Review, Vol.74, No. 5, pp. 957-969.
32) Gentileschi, Maria. Luisa. (2005) The immigration model of Sardinia, an island and a border region, Belgeo [Online], 1-2 | 2005, Online since 03 November 2014, connection on 01 May 2019. URL: http://journals.openedition.org/belgeo/12526; DOI: 10.4000/belgeo.12526
33) Guilmoto, Christophe. Z. (1998) Institutions and Migrations. Short-term versus Long-term Moves in Rurel West Africa, population Studies, Vol.52, No.1, pp.85-103.
34) Hamid, Shahnaz. (2010) Rural to Urban Migration in Pakistan the Gender Perspective, Pakistan Institute of Development Economics, Working Papers 56.
35) Mitrica, Bianca. & Mocanu, Irena. & Dumitrascu, Monica. & Grigorescu, lnes. (2017) Socio-Economic Disparities in the Development f the Romania’s Border Areas, SocialIndicators Research, Vol.134, No.3, pp.899–916.