رابطه سبک زندگی مرزنشینان با ارتکاب جرم شهروندان شهرستان بانه

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 استادیار فقه، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بی شک پیشگیری از جرایم شهروندان به علل متعدد از دغدغه ها و دلمشغولی مجریان قانون است. لذا، همواره مقوله پیشگیری از جرم در سیاست جنایی بسیاری از جوامع از جمله در ج.ا.ایران مدنظر است. این حساسیت بدین دلیل است که سبک نامطلوب زندگی یکی از مؤثرترین عوامل ارتکاب جرم در جامعه است. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک زندگی مرزنشینی با ارتکاب جرم شهروندان در مناطق مرزی پرداخته است.
روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. جامعه آماری شامل شهروندان بانه با جمعیت 123218 نفر است که 432 نفر از طریق فرمول کوکران و به شیوه خوشه ای چند مرحله ای بعنوان حجم نمونه انتخاب شد. روایی تحقیق از طریق خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (0/7) محاسبه شد و داده های حاصله با کمک نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: داده های حاصله حاکیست که مقدار (00/0=sig ، 204/104=F) برای سبک زندگی در سطح معناداری 00/0، چون کوچکتر از 05/0 است، بنابراین با احتمال 95 درصد معنادار است. بنابراین، ضمن تأیید تمامی فرضیه ها، یافته ها نشان می دهد سبک زندگی مرزنشینی در کاهش و یا افزایش ارتکاب جرم شهروندان مناطق مرزی تاًثیر مستقیم دارد.
نتابج: نتایج نشان داد که میزان ارتکاب جرم مرزنشینان در حد نسبتاً بالایی بستگی به متغیرهای مستقل دارد. بنابراین، میتوان گفت که بین سبک زندگی مرزنشینی و ارتکاب جرم مرزنشینان رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the lifestyle of border residents and the crime of citizens of Baneh city

نویسندگان [English]

  • mohsen gholami razini 1
  • Mosayeb Davari 2
  • Ehsan Gholami 3
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Naragh Branch
2 Assistant Professor in Islamic Jurisprudence, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
3 MA in Criminal Law and Criminology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Undoubtedly, the prevention of citizens' crimes is one of the many concerns and concerns of law enforcement officials. Therefore, the issue of crime prevention is always considered in the criminal policy of many societies, including the Islamic Republic of Iran. This sensitivity is due to the fact that an unfavorable lifestyle is one of the most effective factors in committing crime in society. Therefore, the present study investigates the relationship between borderline lifestyle and crime committed by citizens in border areas.
Research Method: In terms of purpose, the present study is an application that was conducted by field method using a researcher-made questionnaire. The statistical population includes all citizens of Baneh. 432 people were selected as the sample size through the Cochran's formula in a multi-stage cluster method. The validity of the research was calculated by experts and its reliability was calculated by Cronbach's alpha and the obtained data were analyzed using SPSS software.
Results: The obtained data indicate that the value (sig = 0.00, F = 104.204) for lifestyle at a significant level of 0.00, because it is less than 0.05, so it is significant with 95% probability. Therefore, while confirming all the hypotheses, the findings show that the borderline lifestyle has a direct effect on reducing or increasing the crime of citizens of border areas.
Conclusion: The relatively high rate of crime depends on independent variables. Therefore, there is a direct and significant relationship between borderline lifestyle and border crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Crime Prevention
  • Lifestyle
  • Border residents
  • citizens of Baneh city
1)      احمدی، حبیب (1384) جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
2)      بلالی، اسماعیل؛ بابایی، حیدر؛ بابایی، ناهید؛ پورسینا، محمد (1393) بررسی تأثیر سبک زندگی بر پیشگیری از جرائم (بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری) در بین زندانیان و غیر زندانیان استان همدان، فصلنامه دانش انتظامی همدان، سال 1، شماره 2، صص.140-105.
3)      حسن‌زاده اصفهانی، فاطمه؛ صالح زاده، اکرم؛ حسن‌زاده اصفهانی، محبوبه (1394) بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر پیشگیری از جرم، همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت، زنجان.
4)      جزینی، علیرضا؛ عباسی کسانی، علی؛ پناهی، محسن (1398) تأثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی (با تأکید بر نقش نماز)، فصلنامه مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی، دوره 2، شماره 1، بهار، صص. 48-35.
5)      جلایی­پور، حمیدرضا و حسینی نثار، مجید (1387) عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان در رشت، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (ویژه‌نامه پژوهش‌های اجتماعی)، صص.102-77.
6)      سلیمی، علی و داوری، محمد (1380) جامعه‌شناسی کج‌روی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
7)      شایگان، فریبا (1387) بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی، دانش سیاسی، دوره 4، شماره 1، صص. 179-153.
8)      علی­وردی­نیا، اکبر؛ شارع پور، محمود؛ ورمزیار، مهدی (1387) سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 6، شماره 2، صص. 132-107.
9)      کاظمی، بهزاد (1399) صفات ارزشی در سبک زندگی نیروهای مسلح، تهران: انتشارات معاونت تبلیغات و روابط عمومی ساعس ناجا.
10)   ماروسی، محمدابراهیم (1396) تأثیر سبک زندگی در وقوع جرم و پیشگیری از جرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده حقوق.
11)   محمدنسل، غلامرضا (1394) سبک زندگی و جرم، روزنامه ایران، چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴، شماره ۶۰۱۷، ص.6.
12)   محمدی­زاده کرمانی­نژاد، مجتبی؛ بوستانی فرشتمی، زینب؛ شکری­پور، یاسر (1394) نقش سبک زندگی اسلامی در کاهش و پیشگیری از ارتکاب جرم، همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت، زنجان.
13)   ممتاز، فریده (1387) انحرافات اجتماعی: نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، تهران: شرکت سهامی انتشار.
14)   نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1387) پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 9، شماره 25، صص.
15)   نیازی، محسن (1390) رابطه سبک زندگی و هویت ملی، تهران: مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
16)   نجفی توانا، علی (1377) جرم‌شناسی، تهران: انتشارات خیام.
17)   نظری، علی‌محمد؛ امینی­منش، سجاد؛ شاهینی، علی (1391) ساختار خانواده، نظارت والدین و هم‌نشینی با همسالان بزهکار در نوجوانان پسر بزهکار و بهنجار، فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، دوره 6، شماره 4، صص. 68-60.
18) Al- Hemoud M. & Ali, Al-Asfoor, M. & Al-Asfoor, M. (2012) Behavioral characteristics and lifestyle, Vol.41, No.4, pp.307-313.
19) Brigges, F. & Gemma, Hole. & Graham, Turner. & Jim, A. J. (2018) The impact of lifestyle on crime, In press, corrected proof, Available online 15.
20) Barber, B.K. (1992) Family, Personality and Adolescent Problem Behaviors, Journal of Marriage and the Family, Vol.54, pp.69-79.
21) Williams, J. E. Hall. (1982) Criminology and Criminal Justice, London: Butterworth.
22) Li, Wanjun. & Albrecht, chris. (2015) Factors Affecting the Lifestyle of Iowa Citizens, Vol.26, pp.337-347.
23) Lim, J. & Yi, J. (2009) The Effect of Religiosity, Sprituality and Social Support on Quality of Life: A Comprison Between Korean American and Korean Breast and Gynecologic Cancer Survivors, Oncology Nursing Forum, Vol.36, No.6, pp.699-708.
24) Seligman, M. E. P. (2002) Authentic happiness, New York: Free Press.
25) Shaw, C.R. & McKey H.D. (1962) Juvenile Delinquency and Urban Areas, Chicago: University of Chicago Press.
26) Sinclair, Marion. (2013) Attitudes, norms and behaviors, Vol.20, pp.170-181.
27) Hale, C. (1996) Fear of crime: a review of the literature, International Review of Victim ligy, Vol.4, pp.79-150.