اولویت ها و چالشهای اطلاعاتی ناجا در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

عضو گروه آموزشی

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته بین المللی نیازمند دستیابی به اطلاعات است که در عصر حاضر از آن به عنوان اشراف اطلاعاتی یاد می کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی اولویتها و چالش های اطلاعاتی ناجا در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش کیفی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است که روایی آن از طریق اخذ نظرات خبرگان به صورت صوری و پایایی آن از طریق بازبینی مجدد شاخصها و مؤلفه های استخراج شده از داده های باز توسط خبرگان سنجیده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر به تعداد 15 نفر به شرط اشباع نظری بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل یافته های توصیفی با استفاده از کدگذاری سه مرحله‌ای صورت گرفته است.
یافته ها: مشخص گردید کلیه گویه های مرتبط با یک عامل، یک مفهوم واحد را می سنجند و در بررسی دقیق تر مقدار واریمکس مشخص شد کلیه گویه ها70/75 درصد تغییرات را تبیین می کنند. در مرحله بعد ضریب بار عاملی هریک از گویه ها مشخص و نتایج حاصله، حاکی از آن است که ضریب هریک از گویه ها در چهار عامل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها بیش از 4 گردید و کلیه گویه های به دست آمده مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی