اولویت ها و چالشهای اطلاعاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا

نوع مقاله : پژوهشی مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رشته جرم یابی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین ، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا به‌عنوان یکی از جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی نیازمند دستیابی به اطلاعات است که در عصر حاضر از آن به‌عنوان اشراف اطلاعاتی یاد می‌کنند. پژوهش حاضر باهدف شناسایی اولویت‌ها و چالش‌های اطلاعاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا انجام‌شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت آمیخته(کمی و کیفی) و از نوع اکتشافی است. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده‌شده است. که روایی هر دو  ابزار گردآوری داده‌ها( مصاحبه‌نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته) به صورت صوری و با تائید خبرگان امر و اساتید راهنما و مشاور مورد تائید قرار گرفت و پایایی ابزار در بخش کیفی از طریق بازبینی مجدد شاخص‌ها و مؤلفه‌های استخراج‌شده از داده‌های باز توسط خبرگان و در بخش کمی از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده است. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی، 30 نفر به‌صورت تمام شمار و در مرحله کیفی نیز 15 نفر به شرط اشباع نظری انتخاب شدند. برای تحلیل اطلاعات پرسشنامه از نرم‌افزار spss استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که اولویت اول نیروی انسانی و ساختار سازمانی و در اولویت دوم توجه به فرصت­های محیطی از جمله حمایت فکری مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و وجود فناوری­های پیشرفته در سایر نهادهای امنیتی و ... باید مورد توجه قرار گیرد. در دسته اول چالش­ها نیز فقدان ساختار سازمانی متناسب با مأموریت­های دریایی سازمان و در دسته دوم ضعف فرهنگی و گرایش عمومی  جامعه به سوء مصرف مواد مخدر شناسایی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

I. R. I. Police Intelligence Challenges in the Fight against Drug Trafficking at Sea

نویسندگان [English]

  • mehdi torkaman 1
  • alireza jazini 2
  • Jafar Hezarjaribi 3
  • Mohammad Nayebpuor 4
1 PhD student in Criminalistics, Amin Police University, Tehran, Iran
2 Department FacultyAssociate Professor in Amin Police University, Tehran, Iran
3 Professor in Sociology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Associate Professor in Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Countering drug trafficking at sea, as one of the international organized crimes, requires access to information, which is now referred to as intelligence dominance. The present study was conducted to identify the priorities and intelligence challenges of I. R. I. Police in combating drug trafficking at sea. In terms of its objectives, the present study is of an applied research type and in terms of its nature it is descriptive-survey and exploratory. A semi-structured interview and a questionnaire were used to collect the required data. The statistical population of the research in the quantitative phase was 30 individuals, of which 28 individuals were selected according to Morgan Table, but due to the limited statistical size and taking into account the research considerations, they were selected as a whole; and in the qualitative phase 15 individuals collaborated as research participants until they reached theoretical saturation. The validity of the questionnaire was confirmed by the experts using face validity method and its reliability has been measured by reviewing the indicators and components extracted from the open data by experts. After implementing the interview text and analyzing them, strengths, weaknesses, opportunities and threats were extracted according to the SWOT matrix. SPSS software was used to analyze the questionnaire data. The results show that the first priority is manpower and organizational structure, and the second priority is to pay attention to environmental opportunities, including the intellectual support of the Supreme Leader and the existence of advanced technologies in other security institutions and ... should be considered. In the first group, the challenges were identified as the lack of organizational structure appropriate to the organization's naval missions, and in the second group, cultural weakness and the general tendency of society to abuse drugs were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence challenge
  • Trafficking
  • Drugs
  • Maritime borders
1)      ادواردز، جک (1392) طراحی جامع راهنمای عمل، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
2)      آستانا، ان سی و نیرمال، آنجالی (1394)، مدیریت اطلاعات و امنیت، ترجمه معاونت پژوهش دانشکده امام باقر (علیه‌السلام)، چاپ دوم، تهران: دانشکده امام باقر (علیه‌السلام).
3)      استونر، جیمز ای اف؛ ادوارد فری من، آر؛ گیلبرت، دانیل آر (1393) مدیریت، ج 1، چاپ هفتم، ترجمه پارساییان، علی و اعرابی، سید محمد، تهران: ناشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
4)      آقا بخشی، علی و افشاری راد، مینو. (1379) فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار.
5)      بی‌نام (1389) مجموعه مقالات همایش اشراف اطلاعاتی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت.
6)      پورمنافی، ابوالفضل (1396) طراحی الگوی راهبردی اشراف اطلاعاتی ناجا، رساله دکتری، دانشکده ‌امنیت، دانشگاه عالی دفاع ملی.
7)      توکلی، سعید (1389) اشراف اطلاعات نظامی، مجموعه مقالات همایش اطلاعاتی، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام حسین (علیه السلام).
8)      جمشیدیان،‌ هادی (1388) اشراف اطلاعاتی جلد اول، تهران: انتشارات پلیس امنیت عمومی‌ناجا.
9)      جمشیدیان، هادی (1388) اشراف اطلاعاتی جلد اول، تهران: انتشارات پلیس امنیت عمومی ناجا.
10)   جمشیدیان، هادی (1389) اشراف اطلاعاتی، تهران: انتشارات دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت دانشگاه امام حسین.
11)   حسنوند، غلامرضا (1393) عوامل جغرافیایی مؤثر بر ورود موادمخدر در استان هرمزگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی‌امین.
12)   دکترین نیروهای مسلح (1389) مؤسسه تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج ا ا.
13)   راشد­نیا، اکبر (1392) بررسی عوامل مؤثر بر مبارزه با قاچاق سوخت در یگان­های دریابانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.
14)   سهرابی، محمد (1397) مدیریت مرز و مرزبانی با رویکرد حقوقی،  تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
15)   شاو، مالکم ان. (1394) حقوق بین‌الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران، ترجمه ابراهیم گل، علیرضا و خسروشاهی، حسن، تهران: انتشارات خرسندی.
16)   شریفی، احمدعلی؛ پرنوره، علی؛ دانش تبار، بهمن؛ ‌هاشمی، سیدابراهیم (1393) طرح جامع اشراف ملی اطلاعات، مطالعه گروهی، دانشکده‌امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
17)   شهابی، سیف الرضا (1386) دیدگاه‌های شورای همکاری خلیج‌فارس، تهران: ناشر اطلاعات.
18)   شولسکی، ابرام (1392) نبرد بی صدا درک دنیای اطلاعات، ترجمه معاونت پژوهشی دانشکده‌امام باقر علیه السلام.
19)   ضیایی، حمیدرضا (1395) بررسی انواع شیوه های قاچاق مواد مخدر در سواحل جنوب کشور(مطالعه موردی استان هرمزگان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.
20)   عصاریان‌نژاد، حسین، شریفی زارچی، احمدعلی (1395) نقش و جایگاه مدل شبکه ای در اشراف ملی اطلاعات، فصلنامه علمی امنیت ملی، دوره 6، شماره 20، صص 33-9.
21)   غنجی، علی (1386) ژئوپولتیک مواد مخدر، تهران: معاونت آموزش ناجا.
22)   قانون تمرکز اطلاعات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1368.
23)   قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 09/05/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
24)   قانون ناجا، مجلس شورای اسلامی- تاریخ تصویب: ۱۳۷۴/۰۴/۲۷ تاریخ تأیید: ۱۳۷۴/۰۶/۲۶ شماره ثبت روزنامه رسمی: ۱۴۷۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۷۴/۰۷/۲۰.
25)   قدرت‌آبادی، محمدحسن (1389) مجموعه مقالات همایش تخصصی پلیس، اشراف اطلاعاتی و جرم، ج 1 و 2، تهران: نشر حدیث کوثر.
26)   کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا (1397) دانشنامه تخصصی مواد مخدر ج 1، تهران: چاپ شرکت راه فردا.
27)   کتاب سال ستاد مبارزه با مواد مخدر (1395) ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری.
28)   میرمحمدی، سیدمحمد؛ نژندفرد، متان سادات؛ ایزدخواه، محمدمهدی (1395)، بخش بندی فروشگاه های زنجیره ای بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان،  فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، دوره 22، شماره 61، صص28-9.
29)   نجفی، مرتضی و جهانتاب، محمد. (1398) الگوی راهبردی اشراف اطلاعاتی ناجا، تهران: مرکز مطالعات راهبردی ناجا.
30) Darroch. Stephen Francis. (2012) Intelligence-Led Policing in New Zealand. Thesis, School of Criminology and Criminal Justice, Faculty of Arts, Griffith University.
31) Giese, M. (1994) Taking the Scenic Route: The Internet as a Precursor to the Information Superhighway, Unpublished Manuscript, pp. l5-19.
32) Gultekin, Kubra (2014). Knowledge Management and Law Enforcement: An Examination of Knowledge Management Strategies of the Police Information System (POLNET) in the Turkish National Police, Dissertation Prepared for the Degree of Doctor of Philosophy, University of North Texas.