نقش گردشگری بر توسعه مناطق مرزی استان کرمانشاه (مطالعه موردی:منطقه اورامانات)

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نوپا، با ویژگیهای بارز و منحصر بفرد، دارای آثار اقتصادی گسترده ای است،افزایش اشتغال،کاهش بیکاری،ارتقای سطح زندگی مردم و بهبود زیرساخت ها از مهم ترین تاثیرات مثبت اقتصادی گردشگری به شمار می رود. و به دلیل نقش و اهمیت صنعت گردشگری ،امروز بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از آن به عنوان اصل توسعه پایدار یاد می کنند.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است که به بررسی نقش گردشگری در توسعه مناطق مرزی می پردازد.. گردآوری داده ها و اطلاعات از روش توصیفی - پیمایشی ، جامعه آماری تعداد ۳۷۷ نفر از اساتید دانشگاه ، کارشناسان دولتی و خصوصی ، مدیران محلی و ساکنان محلی فعال در حوزه گردشگری و بوم گردی و گردشگران بوده اند. ، که به صورت هدفمند انتخاب و و ابزار سنجش بصورت (پرسشنامه و مصاحبه )است .برای به دست آوردن اعتبار صوری از نظرهای اساتید و صاحبنظران و برای بررسی روایی از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ استفاده شد.. ،برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که اثر توسعه گردشگری در ۴بخش مالی.اقتصادی،فیزیکی-شهری و اجتماعی –فرهنگی دارای معنی داریست و گردشگری در توسعه آنها نقش مستقیم دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of tourism on the development of border areas of Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • sara kamangar 1
  • Alborz Davoodi 2
1 usb of tehran
2 pnu
چکیده [English]

Today, the tourism industry as a fledgling industry, with prominent and unique features, has wide economic effects, increasing employment, reducing unemployment, improving people's living standards and improving infrastructure are the most important positive economic effects of tourism. And because of the role and importance of the tourism industry, today many development planners and policy makers refer to it as the principle of sustainable development. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical nature to examine the role of tourism in development. Economic data of border areas .. Data collection and information by descriptive-survey method, the statistical population was 377 university professors, public and private experts, local managers and local residents active in the field of tourism and ecotourism. , Which is purposefully selected and is a measurement tool (questionnaire and interview). SPSS software was used. The results of multiple regression analysis showed that the effect of tourism development in 4 financial, economic, physical-urban and socio-cultural sectors is significant and tourism has a direct role in their development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism"
  • Oramanat"
  • Border areas"
  • Economic Development"
  • the tourist