تحلیلی بر عوامل مؤثر در اشتغال بهینه زنان در حوزه کشاورزی (مطالعه موردی روستاهای مرزی شهرستان سردشت)

نوع مقاله : پژوهشی مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران.

2 استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان – ایران

چکیده

تحولات اخیر در وضعیت و ویژگی های اقتصادی و به ویژه اقتصاد روستایی سبب شده تا بحث اشتغال به ویژه اشتغال زنان به یکی از مسائل مهم و مورد توجه قرار گیرد که عوامل زیادی می تواند بر این امر اثرگذار باشند. در این راستا این پژوهش به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال بهینه زنان در حوزه کشاورزی روستاهای مرزی شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی در سال 1398 انجام گرفته که در ان از روش پیمایش و تکنیک‌های پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است جامعه آماری در این تحقیق 21875 نفر از زنان شاغل در حوزه کشاورزی منطقه مورد مطالعه واقع در سنین بین 15 الی 65 سال بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 370 نفر از بین 30 روستای منتخب در شهرستان سردشت و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب گردیده است. بر اساس مبانی و ادبیات نظری پژوهش عوامل مؤثر بر اشتغال بهینه زنان در حوزه کشاورزی منطقه مورد مطالعه عبارت است از: عوامل فردی (روان‌شناختی)، عوامل فرهنگی و عوامل سازمانی. روش تجزیه و تحلیل داده با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد عوامل فردی، فرهنگی و سازمانی به میزان 566/0 بر اشتغال زنان در حوزه کشاورزی در شهرستان مرزی سردشت موثر می باشند. در این میان در بین عوامل فردی سن و تحصیلات و در بین عوامل فرهنگی انکیزه کسب موقعیت اجتماعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Factors Affecting the Optimal Employment of Women in Agriculture (Case Study of Border Villages of Sardasht County)

نویسندگان [English]

  • Masoud Abdi 1
  • Seyyedmohammad Seyyedmirzaei 2
  • Parvin Savadian 3
1 PhD student in Sociology of Economics and Development, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, IRAN.
2 Profeassor of Sociology of Science and Research Branch, Islamic Azad University ofTehran– Iran.
3 Assistant Professor of Department of Sociology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Garmsar Branch Semnan ,iran.
چکیده [English]

Recent developments in the economic situation and characteristics, especially in the rural economy, have led to the discussion of employment, especially women's employment, as one of the most important issues that can be influenced by many factors. In this regard, this study was conducted in order to analyze the factors affecting the optimal employment of women in the field of agriculture in border villages of Sardasht city in West Azerbaijan province in 1398, in which a survey method and questionnaire techniques were developed and data were analyzed. SPSS software was used. The statistical population in this study was 21875 women working in the field of agriculture in the study area located between the ages of 15 to 65 years. Using the Cochran's formula, a sample of 370 people from 30 selected villages in Sardasht city has been selected using cluster sampling method. Based on the theoretical foundations and literature of the research, the factors affecting the optimal employment of women in the field of agriculture in the study area are: individual factors (psychological), cultural factors and organizational factors. Data analysis method was performed using Spearman correlation and linear regression tests. The results showed that individual, cultural and organizational factors in the amount of 0.566 are effective on women's employment in agriculture in the border city of Sardasht. Among these, among the individual factors of age and education and among the cultural factors, the acquisition of social status has the highest coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Optimal employment of women"
  • "agricultural development"
  • "border city of Sardasht"