بررسی نقش شاخص های ژئوپلیتیکی در امنیت مرزی (مطالعه موردی: شهرستان های مرزی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

چکیده

یکی از شرایط و ضرورت‌های تأمین امنیت در یک کشور، تأمین امنیت مرزهای بین‌المللی آن کشور است. امنیت مرزی پیش‌زمینه امنیت داخلی کشور است. ایران دارای مرزهای زیادی با همسایگان خود می‌باشد که ناامنی آنها، نگرانی‌هایی را برای مرزنشینان و دولت مرکزی به وجود آورده است. استان آذربایجان غربی به علت همجواری با سه کشور مهم؛ همچنین به علت موقعیت حساس ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک به عنوان دروازه ورود و پل ارتباطی ایران به اروپا، یکی از ناآرام‌ترین خطوط مرزی کشور تلقی می‌شود. معضلات متعدد اجتماعی نظامی و سیاسی از قبیل قاچاق کالا و سوخت، مشروبات الکی، مواد مخدر، اسلحه و مهمات، درگیری نیروهای امنیتی- نظامی با گروهک‌های ملی‌گرای کرد، تنش‌ها و چالش‌های قومی- مذهبی بین اقلیتها از شایع‌ترین مواردی هستند که بسترهای ناامنی در این منطقه را فراهم کرده‌اند. این پژوهش از نظر روش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد که به ارزیابی نقش شاخص‌های ژئوپلیتیکی در امنیت مرزی شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان غربی پرداخته است. جامعه آماری 30 نفر از اساتید، متخصصان و صاحب نظران حوزه امنیت و کارکنان نظامی- امنیتی می‌باشد و از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. باتوجه به بررسی ها و تحلیل ها، نتایج نشان می دهد که مهمترین عامل ژئوپولیتیک اثر گذار در امنیت مرزی، عوامل سیاسی و موثرترین گویه این عامل، حضور نیروهای خارجی معارض با جمهوری اسلامی در کشور های همجوار با منطقه می باشد. همچنین بین عوامل ژئوپلیتیکی و عوامل انسانی موثر در امنیت مرزی روابط مستقیمی وجود دارد؛ اما شدت این ارتباط در بین متغیرها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Geopolitical Indicators in Border Security (Case Study: Border Cities of West Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • khadijeh javan
  • sajjad mahdavi
  • leila Valizad
Urmia university
چکیده [English]

One of the conditions and necessities for providing security in a country is securing the international borders. Border security is a precondition for the country's internal security. Iran has many borders with its neighbors, whose insecurity has raised concerns for border residents and the central government. West Azerbaijan is considered as one of the most uneasy border lines in the country due to its proximity to three important countries; also due to its sensitive geopolitical and geostrategic position as a gateway and bridge connecting Iran to Europe. Numerous socio-military and political problems such as smuggling of goods and fuel, alcohol, drugs, weapons and ammunition, clashes between security forces and Kurdish nationalist groups, and ethnic-religious tensions and challenges between minorities are among the most common instances, that have provided the bases of insecurity in the region. This research is descriptive-analytical in terms of research method and applied in terms of purpose, which has evaluated the role of geopolitical indicators in border security of border cities of West Azerbaijan. Statistical population of 30 professors, experts, security experts and Military-security personnel and Pearson correlation coefficient method was used According to studies and analyzes, the results show that the most important geopolitical factor affecting border security, political factors and the most effective factor is the presence of foreign forces opposed to the Islamic Republic in neighboring countries. There is also a direct relationship between geopolitical factors and human factors affecting border security; But the intensity of this relationship varies between variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • border security
  • Pearson correlation
  • National Security
  • west Azerbaijan