اولویت‌بندی سیاست‌های جنایی عرضه محور در مقابله با مواد مخدر (مورد مطالعه: شهرستان مرزی سردشت)

نوع مقاله : پژوهشی مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه حقوق جزا و جرمشناسی،واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران

2 دانشیارحقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق پردیس فارابی قم،قم،ایران

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی،دانشگاه مفید قم،قم،ایران

4 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشکده حقوق پردیس بین المللی قم،قم،ایران

چکیده

سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر تدابیر، اقدامات و فعالیت‌هایی است که در چارچوب وظایف دولت به منظور مبارزه با عرضه این مواد صورت می‌گیرد. تحلیل و بررسی سیاست‌های جنائی مختلف بعد از انقلاب در مواجهه با مواد مخدر با توجه به خسارات وسیع و گسترده آن در جامعه و همچنین نقش محوری موضوع پیشگیری در بحث آسیبهای اجتماعی و بررسی چالشهای موجود در جامعه و تصمیمگیرندگان، در رابطه با ارزیابی از عدم موفقیت روشهای مقابلهای میباشد که با ارائه پیشنهاداتی جهت به حداقل رساندن تاثیرات شوم مواد مخدر از طریق پیشگیری از تقاضا صورت میگیرد که با کمک از جامعه و خانواده این مشکل به طور عمده در جامعه ریشه کن میشود. هدف از این تحقیق ارائه و اولویت بندی سیاست جنایی عرضه محور در مقابله با مواد مخدر است. جامعه آماری پزوهش گروه خبرگان و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. روش استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش سوارا بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سیاست های کلی تدابیر اجتماعی مقابله با عرضه مواد مخدر با وزن 3705/2 در رتبه اول و سیاست اقدامات پیشگیری وضعی در راستای افزایش دشورای ارتکاب قاچاق مواد مخدر با وزن 65769/1 در رتبه دوم و سیاست کلی اقدامات پیشگیری وضعی قاچاق مواد مخدر از طریق افزایش خطر ارتکاب با وزن 20999/1 در رتبه سوم و در نهایت سیاست کلی اقدام از طریق قانون نیروی انتظامی با وزن 99994/0 در رتبه آخر از نظر میزان اهمیت و اولویت بندی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritize supply-oriented criminal policies against drugs (Case study: Sardasht border city)

نویسندگان [English]

  • zahra ahangari nanekaran 1
  • seyed mahmood mirkhalili 2
  • seyed hasan hashemi 3
  • mehdi sheydaeian 4
1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Farabi Campus, Qom, Qom, Iran
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran
4 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Qom International Campus School of Law, Qom, Iran
چکیده [English]

Anti-narcotics criminal policy is the measures, actions and activities that are carried out within the framework of the government's duties to combat the supply of these drugs. Analysis of various criminal policies after the revolution in the face of drugs due to its vast damage in society and also the pivotal role of prevention in the discussion of social harms and review of challenges in society and decision makers, in relation to the evaluation of Failure is a countermeasure that is offered by offering suggestions to minimize the ill effects of drugs through demand prevention, which with the help of the community and family, this problem is mainly eradicated in the community. The purpose of this study is to present and prioritize supply-oriented criminal policy against drugs. The statistical population of the study is the group of experts and the research method is descriptive-analytical. Usage method For data analysis, Savara method has been used. The results showed that the general policies of social measures against drug supply weighing 2.3755 in the first place and the policy of preventive measures to increase the difficulty of drug trafficking with a weight of 1.65769 in the second place and the general policy of preventive measures Drug trafficking through increasing the risk of committing with a weight of 1.20999 in the third place and finally the general policy of action through the law of law enforcement with a weight of 0.999994 in the last place in terms of importance and priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevention
  • Criminal Policy
  • supply-oriented
  • Drugs