بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی در پیشگیری از قاچاق کالا در استان کردستان

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 رضا عبدالرحمانی – دانشیار علوم اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد اطلاعات، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف مقاله بررسی تأثیر طرح اقتصاد مقاومتی در پیشگیری از قاچاق کالا در استان کردستان (شهر بانه) است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری تعداد 1000 نفر از کارشناسان و مسئولان انتظامی، مرزبانی و اداری، قوه قضاییه، گمرک و سایر ادارات مرتبط، نخبگان دانشگاهی، مردم عادی و کوله برها می‌باشد که بر اساس جدول نمونه‌گیری مورگان به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب و به تعداد 278 نفر انتخاب‌شده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسش‌نامه صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب 797/0 به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان داد، اکثر شرکت‌کنندگان در این تحقیق از جنبه‌های فرهنگی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار در کاهش قاچاق کالا در استان رضایت داشتند. یافته‌های تحلیلی نیز نشان دادند میان چهار مؤلفه موردبررسی از اقتصاد مقاومتی (جنبه‌های اقتصادی، جنبه‌های سیاسی، جنبه‌های اجتماعی، جنبه‌های فرهنگی) با پیشگیری از قاچاق کالا در استان کردستان رابطه مثبت و معنادار دارد. یعنی جنبه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی (با میانگین 1263/4 و بتای 325/0) دارای بیشترین تأثیرگذاری در پیشگیری از قاچاق کالا در استان کردستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Resistance Economy on the Prevention of Smuggling of Goods in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Reza Abdolrahmani 1
  • Babak, Eslami 2
  • Sadegh Yasami 3
1 Associate Professor of Social Sciences, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
2 MA in Intelligence, Amin Police University, Tehran, Iran.
3 PhD Candidate in International Law, Payam-e Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the effect of the resistance economy plan in preventing the smuggling of goods in Kurdistan province (Baneh city). The research method is descriptive-analytical. The statistical population is 1000 experts and officials of law enforcement, border and administrative, judiciary, customs and other related departments, academic elites, ordinary people and backpackers. 278 of them were selected based on Morgan sampling table using proportional stratified sampling method. The data collection was conducted using field study a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was obtained using face validity and its reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient (0.797). The analysis showed that most of the participants in this study were satisfied with the cultural aspects of the resistance economy as an effective component in reducing smuggling of goods in the province. Analytical findings also showed that there is a positive and significant relationship between the four studied components of resistance economy (economic aspects, political aspects, social aspects, and cultural aspects) with the prevention of smuggling of goods in Kurdistan province. That is, the economic aspect, the resistance economy (with an average of 4.1263 and a beta of 0.325) has the greatest impact on the prevention of smuggling of goods in Kurdistan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economy
  • prevention
  • Smuggling of goods
  • Kurdistan province
1)      احمدی، علی و باینگانی، بهمن (1396) تحلیل انتقادی پیامدهای تغییرات فضایی ناشی از قاچاق کالا در شهرهای مرزی بر اساس دیدگاه نخبگان (مطالعه موردی: شهر بانه)، فصلنامه دانش انتظامی کردستان، دوره2 ، شماره3، صص. 9-46.
2)      اکرمی، سام و اکبری، عاطفه (1395) نقش پلیس در پیشگیری از جرم قاچاق کالا، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، سال دوم، شماره 3/1، صص.45-34.
3)      بارانی، محمد؛ اکبر رضازاده؛ کرمی چگینی، رسول (1398) نقش پیاده‌سازی فرمان حمایت از کالای ایرانی در پیشگیری از ورود کالای قاچاق (مطالعه موردی شهر مرزی بانه)، فصلنامه دانش انتظامی کردستان، دوره 10، شماره 38، صص.30-13.
4)      پورحسن سالکویه، هادی و بخنوه، کریم (1393) بررسی جرم شناسانه قاچاق کالا و ارز از موانع اصلی اقتصاد مقاومتی، همایش ملی اقتصاد دانش‌بنیان معبر اقتصاد مقاومتی، 29 بهمن‌ماه 1393، تهران.
5)      جبل عاملی، مجید (1391) توسعه بخش کشاورزی گامی مؤثر در اقتصاد مقاومتی، نشریه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، دوره 8، شماره 59 -60، صص.41-12.
6)      جلیلی، سعید (1395) اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی، حبل‌المتین، دوره 5، شماره 14، صص. 121-106.
7)      حراقی، مسعود؛ درویشی، علی؛ حراقی، مریم (1399) بررسی علل گرایش برخی از مرزنشینان به قاچاق کالا (مطالعه در استان بوشهر)، فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، دوره 9، شماره 2، صص.157-125.
8)      خامنه‌ای، علی (1393) بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی. بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام رهبری http://www.leader.ir
9)      خامنه‌ای، علی (1393) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان. سال 1399. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام رهبری http://www.leader.ir
10)   خامنه‌ای، علی (1393) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ریاست محترم جمهور و هیئت دولت. سال 1391. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام رهبری http://www.leader.ir
11)   خامنه‌ای، علی (1393) بیاناتمقاممعظمرهبریبهمناسبتآغازسال1391. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام رهبری http://www.leader.ir
12)   خامنه‌ای، علی (1393) بیاناتمقاممعظمرهبریدردیدارجمعیازپژوهشگرانشرکت‌هایدانش‌بنیان،1391. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام رهبری http://www.leader.ir
13)   خداکرمی، مهناز (1389) نزدیکی اروپا و سود حاصل از قاچاق کالا و الکل و تئوری توطئه در استان کردستان، اولین همایش تخصصی قاچاق کالا، کردستان: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی مرزبانی ناجا. صص.124-112.
14)   خیرالدین، رضا؛ دانشپور، سید عبدالهادی؛ رازپور، مهدی (1395) بررسی و تحلیل چالش‌های پایداری توسعه فضایی در شهر مرزی بانه، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 7 ، شماره 25، صص 84-63.
15)   دهمرده قلعه‌نو، نظر؛ آزادگان، علیه؛ بهرامی، فهیمه (1398) تحلیل روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل زمینه‌ساز در تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخلی، مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، دوره 9، شماره 35، صص. 162- 137.
16)   دهمرده، معصومه؛ سراوانی، مهدی؛ کیخا، حسین (1398) پیامدهای قاچاق کالا و ارز در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، سال 3، شماره 5، صص.90-75.
17)   رضایی، محسن؛ صفری کاکرودی، عابدین؛ امیری، سلمان (1398) نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا، دانش انتظامی، دوره 21، شماره 2، صص165-125.
18)   سلاجقه، سعادت؛ ابراهیمی، شهرام؛ سایبانی، علیرضا (1398) پیشگیری موقعیت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکی، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)، دوره 15، شماره 40، صص.77 -57.
19)   سیدعلی پور، سیدخلیل (1397) بررسی تأثیر قاچاق کالا بر امنیت مرز (دیدگاه کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، دوره 7، شماره 4، صص.90-63.
20)   شاطریان، محسن و گنجی پور، محمود (1392) تأثیر وضعیت اجتماعی اقتصادی مرزنشینان بر قاچاق کالا (مطالعه موردی: استان­های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره 2، صص.178- 157.
21)   صبوریپور،مهدیوحامدصفاییآتشگاه (1395)پیشگیریوضعیازقاچاقکالادرقانون مبارزهباقاچاقکالاوارزمصوب1392، مجلهحقوقیدادگستری، دوره80،شماره 93، صص.189-163.
22)   طالبیان، حسین و الیاسوند، امین (1393) نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز، فصلنامه علمی کارآگاه، دوره 8، شماره 29، صص69-51.
23)   عزیزیانی­فر، جمال و محمدی پور، نصرالله (1389) قاچاق کالا و زمینه‌های بروز آن در مناطق مرزی استان کردستان، پروژه تحقیقاتی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کردستان.
24)   قهرمانی، علیرضا؛ ترانه، کامران؛ آقایی، سید بهمن (1396) بررسی تأثیر ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی در پیشگیری اجتماعی از قاچاق کالا در کردستان (مطالعه موردی شهرستان بانه)، فصلنامه دانش انتظامی کردستان، دوره 24، شماره 3، صص65-35.
25)   کهنه پوشی، سید هادی و جلالیان، حمید (1392) تأثیر قاچاق کالا بر اقتصاد روستاهای مرزی (مطالعه موردی بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان) مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال 4، شماره 32. صص. 61-74.
26)   لاریجانی، سعید و حسینی، سید شمس‌الدین (1397) ارزیابی اثر سیاست‌های تعرفه‌ای بر حجم قاچاق در ایران و ارائه راهکارهای مقابله با آن در راستای اقتصاد مقاومتی، مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، شماره 8، دوره 2، صص.212-183.
27)   ملایی، کامبیز (1389) مرز و تأثیرات آن بر جرائم از دیدگاه جامعه‌شناسی انحرافات (با تأکید بر رویکرد پیش‌گیری از قاچاق کالا)، دانش انتظامی کردستان، شماره 4، دوره 1، صص. 22-1.
28)   موسی زاده، مهدی (1396) نقش مدیریت جهادی و مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال، پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی. سیم اردیبهشت 1396. شیراز. صص.87-95.
29)   مؤمنی، حسن؛ قادرمرزی، حامد؛ محمدی، حسن (1398) اثرات پدیده قاچاق کالا بر وضعیت معیشتی روستاهای مرزی (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)، فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره 4، صص. 22-1.
30)   میرشکاران، یحیی؛ پور غلامی، محمدرضا؛ بارانی پسیان، وحید (1397) نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه اقتصادی مناطق مرزی (مطالعه موردی: بازارچه مرزی قاسم رش در شهرستان سردشت)، فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، دوره 7، شماره 3، صص. 145-121.
31)   نصیری هندخاله، اسماعیل؛ جلالیان، اسحاق؛ احمدی، علی (1395) تحلیل نقش مبادلات مرزی در توسعه شهری، مطالعه موردی شهر مرزی بانه. فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، دوره 5، شماره 19، صص.166-135.
32)   هندیانی، عبدالله؛ داودی، ابراهیم؛ عیسی آبادی، علی‌اکبر (1398) عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر پیشگیری از قاچاق کالا موردمطالعه شهرستان سروآباد (1392-1395)، فصلنامه دانش انتظامی کردستان دوره 10، شماره 37، صص 36-1.
33) Desmond A. G. Norton (1988) On the Economic Theory of Smuggling, University College Dublin, School of Economics Economica, New Series, Vol 55, No 217, pp 107-118.
34) Günay, Eldar (2007) Code of against smuggling goods and relative subjects, Seçkin Publications, Ankara, Taken from the article: Organized Smuggling of Goods in the Criminal Law of Iran and Turkey, Journal of Politics and Law, Vol 10, No 5, pp 63-95.
35) Mary E. Lovely and Douglas Nelson (1995) Smuggling and welfare in a Ricardo‐Viner economy, Journal of Economic Studies, Vol 22, No 1, pp 26-45.
36) Sittiphol Viboonthanakul (2009) Smuggling via e‐commerce: effect on tax revenue, Journal of International Trade Law and Policy, Vol 8, No 3, pp 272-290.
37) Encyclopædia Britannica (2019) https://www.britannica.com/ topic/Encyclopaedia-Britannica-English-language-reference-work.