عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان مرزبانی در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی: مرزبانی استان کردستان)

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استادیار گروه پدافند غیرعامل دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه نیروی انتظامی و به‌ویژه مرزبانی به‌عنوان متولی اصلی مبارزه با قاچاق کالا در کشور وظیفه شناسایی، کشف و برخورد با قاچاق کالا را بر عهده دارد. لذا این پژوهش باهدف شناسایی و احصاء عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان مرزبانی در مقابله با پدیده قاچاق و به‌منظور افزایش توانمندی، اثربخشی و کارایی کارکنان، پرداخته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، ازنظر نوع، کمی و ازنظر ماهیت به‌صورت پیمایشی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان شاغل در ستاد مرزبانی استان کردستان و حوزه‌های مرتبط به تعداد 175 نفر بوده که بر اساس فرمول کوکران درمجموع 120 نفر از کارکنان، به‌عنوان حجم نمونه‌این تحقیق مدنظر قرارگرفته شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پس از مطالعه کتابخانه‌ای، بررسی میدانی و مصاحبه با افراد خبره، از طریق تنظیم پرسشنامه محقق ساخته، انجام‌شده، در پایان داده‌های جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. جمع‌بندی، تجزیه‌وتحلیل نتایج، حاکی از آن است که در بُعد عوامل فردی به ترتیب (کاهش حس طمع‌ورزی و زیاده‌طلبی- برطرف نمودن مشکلات مالی- ارتقا مبانی اعتقادی و تقویت پایبندی به موازین شرعی)؛ در بُعد عوامل سازمانی (ممانعت از حضور طولانی‌مدت در یگان‌های مرزی- فراهم نمودن امکانات موردنیاز یگان‌ها به‌منظور جلوگیری از وابستگی به افراد بومی- به‌کارگیری مدیران متعهد و باانگیزه)؛ در بُعد عوامل برون‌سازمانی (جلوگیری از فعالیت باندهای سازمان‌یافته قاچاق- برخورد قاطع با قاچاقچیان از سوی مراجع قضایی و امنیتی- کاهش مشکلات اقتصادی و برطرف نمودن فقر و بی‌کاری ساکنین مرزی)؛ عوامل مؤثر بر توانمندی کارکنان مرزبانی در مقابله با قاچاق بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که (به ترتیب) عوامل برون‌سازمانی، عوامل درون‌سازمانی و سپس عوامل فردی بر توانمندسازی کارکنان مرزبانی استان کردستان، در مقابله با قاچاق کالا مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Factors Affecting the Empowerment of Border Guards in Combating Smuggling of Goods (Case Study: Border Guards of Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • Bagher Hosseinabadi 1
  • ebrahim davoodi dehaghani 2
1 PhD Candidate in Criminology, Amin Police University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Passive Defense, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering that the law enforcement force, especially the border guards, as the main custodian of the fight against smuggling of goods in the country, is responsible for identifying, detecting and dealing with smuggling of goods, therefore, this study has been conducted aiming at identifying and extracting the factors affecting the empowerment of border guards in dealing with the phenomenon of trafficking, and in order to increase the capacity, effectiveness and efficiency of staff. In terms of its objective the present research is of an applied type and in terms of its nature it is considered as a quantitative study that has been conducted using survey method. The statistical population of the present study includes employees working in the border headquarters of Kurdistan province and related areas, which is a total of 120 individuals, as the sample size of this study. Data collection tool was a researcher-made questionnaire, which was formulated after library study, field research and interviews with experts. Finally, the collected data were analyzed using SPSS software. Summarizing, and analyzing the results indicated that in the dimension of individual factors, reducing greed and extravagance - solving financial problems - promoting beliefs and strengthening the adherence to religious norms; in the dimension of organizational factors, preventing long-term presence in border units - providing the necessary facilities for units to prevent dependence on native people - employing committed and motivated managers; in the dimension of external factors, preventing the activities of organized smuggling gangs - decisive action against smugglers by the judiciary and security authorities - reducing economic problems and eliminating poverty and unemployment of border residents were the factors affecting the ability of border guards to combat trafficking, respectively. The results indicate that (respectively) external factors, internal organizational factors and then individual factors are effective on the empowerment of border guards in combating smuggling of goods in Kurdistan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Empowerment
  • smuggling
  • Border Command Staff
  • Border guards of Kurdistan province
1)      آزادی، کیومرث (1389) بررسی نقش عوامل (ساختاری– رفتاری «فردی»- زمینه‌ای) بر قاچاق کالا در استان کردستان، مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی– تخصصی قاچاق کالا، علل، پیامدها و راهکارها، چاپ اول، سنندج: انتشارات معلم.
2)      جبارزاده، یونس؛ شاه محمدزاده، علی؛ سروری، رحیم؛ حسینی، سیدصمد (1398) ارائه مدل توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی نیروی انتظامی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، دوره 14، شماره 2، صص. 280-259.
3)      حسینیان، شهامت و عیسی‌آبادی، مجید (1396) ابعاد استراتژی توانمندسازی منابع انسانی معاونت نیروی انسانی ناجا، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال پنجم، شماره ۳، صص.۱۲۸-۹۹.
4)      حسین‌آبادی، باقر و مرادی منش، مهدی (1397) بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تبانی کارکنان مرزبانی با قاچاقچیان، فصلنامه حفاظت اطلاعات ناجا، ، سال 12، شماره 26، صص.79– 65.
5)      خدادادحسینی، سیدحمید؛ مینائی، مهدی؛ داودی دهاقانی، ابراهیم (1397) تأثیر رهبری خدمتگزار بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (موردمطالعه کارکنان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان همدان)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، دوره 13، شماره 3، صص. 504-485.
6)      سهیلی، حمید؛ طاهرپور کلانتری، حبیب الله؛ فاندیز، حسین (1398) شناسایی عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بیمه سلامت (موردمطالعه: سازمان بیمه سلامت)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 12، شماره 2، صص.215 – 189.
7)      سروریان، مرتضی (1392) پروژه تحقیقاتی آسیب‌شناسی حفاظتی پرونده تبانی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدّر با قاچاقچیان مواد مخدّر، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی ساحفا ناجا.
8)      صالح، سیده مهسا؛ زارعی، آیدا؛ مهردوست، کامران (۱۳۹۵) اولویت‌بندی عوامل مؤثر در توانمندسازی کارکنان به روش Topsis (مطالعه موردی: بانک سینا در رشت)، اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی، آستانه اشرفیه، مؤسسه آموزش عالی مهر آستان گیلان.
9)       رضوی، سیدحسین (1386) تأثیر انواع هوش (ریاضی، عاطفی، فرهنگی و معنوی) بر توانمندسازی مدیران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
10)    فرهنگی، علی‌اکبر و اسکندری، مجتبی (1382) معرفی توانمندسازی در مدیریت و الگوهای آن، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 10، شماره (39-40)، صص.122-99.
11)   کمالی، یحیی (1394) ارائه مدلی برای بررسی عوامل توانمندسازی منابع انسانی، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال 10، شماره 36، صص.120– 95.
12)    گنجی، فاطمه؛ کریمی، آیت؛ خوارزمی رحیم‌آبادی، رحمت الله (۱۳۹۵) شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان‌شناختی مطالعه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهر ماهشهر، چهارمین همایش علمی ـ پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
13)    میرمحمدی، سید محمد؛ حسین پور، داود و قاسمی بنابری، حمیدرضا (1396) عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت، سال 25، شماره 83، صص.114-93.
14)   مرادی‌منش، مهدی (1395) پروژه تحقیقاتی بررسی عوامل مؤثر بر تبانی کارکنان با قاچاقچیان کالا و سوخت (مطالعه موردی فرماندهی دریابانی بندرلنگه)، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی ساحفاناجا.
15)   ناروئی، رحیم و مسلمی زاده، محمد (1399) شناسایی عوامل مؤثر در توانمندسازی کارکنان وظیفه (موردمطالعه سربازان وظیفه شهر زاهدان)، فصلنامه مطالعات خدمت سربازی، سال 3، شماره 7، صص.62-42.
16)   یوسفوند، جواد (1394) پروژه تحقیقاتی آسیب‌شناسی جرائم امنیتی در مرزهای استان کردستان در سال 93 (مطالعه موردی پرونده)، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی ساحفاناجا.
17) Akgunduz, Y. & Bardakoglu, O. (2017) The impacts of perceived organizational prestige and organization identification on turnover intention: The mediating effect of psychological empowerment, Current Issues in Tourism, Vol.20, No.14, pp.1510-1526.
18) Andrews, P.H. & Herschel, R.T. & Baird, J.E. (1997) Organizational Communication: Empowerment in a Technological Society, A.I.T.B.S Publishers & Distributors (INDPA).
19) Conger, J.A & Kanungo, R.N. (1988) "The empowerment process: integrating theory and practice", Academy of Management Review, Vol.13, pp.471- 482.
20) Ferreira, J. & Caetano, A. & Neves, J. (2011) Manual de psicossociologia das organizações (3ªed), Lisboa: Publishers Escolar Editora.
21) Gadenne, D. & Sharma, B. (2009) An investigation of the hard and soft quality management factors of Australian SMEs and their association with firm performance, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol.12, No.9, pp.528-550.
22) Han, S. H. & Seo, G. & Li, J. & Yoon, S. W. (2016) The mediating effect of organizational commitment and employee empowerment: how transformational leadership impacts employee knowledge sharing intention, Human Resource Development International, Vol.19, No.2, pp.98-115
23) Kennedy, S. & Hardiker, N. & Staniland, K. (2015) Empowerment an essential ingredient in the clinical environment: A review of the literature, Nurse education today, Vol.35, No.3, pp.487- 492.
24) Lawler, E. & Moher man, S. & Ledford, G. (1992) Employee Involvement & Total Quality Management, Sanfrancisco: Jossy Bass Publisher.
25) Lee, A. N. & Nie, Y. (2017) Teachers’ perceptions of school leaders’ empowering behaviours and psychological empowerment: Evidence from a Singapore sample, Educational Management Administration & Leadership, Vol.45, No.2, pp.260-283.
26) Mendoza-Sierra, M. I. & Orgambídez-Ramos, A. & León-Jariego, J. C. & García-Carrasco, A. M. (2014) Service climate as a mediator of organizational empowerment in customer- service employees, The Spanish Journal of Psychology, Vol.17, pp.1-10.
27) Thomas, K.W. & Velthouse, B.A. (1990) "Cognitive elements of empowerment: an interpretive model of intrinsic task motivation", Acad Manage Rev; Vol.15, No.4, pp.66–81.
28) Ahn, Y. H. & Choi, J. (2015) Factors affecting Korean nursing student empowerment in clinical practice, Nurse education today, Vol.35, No.12, pp.1301-1306.
29) Jaiswal, D. & Dhar, R. L. (2016) Impact of perceived organizational support, psychological empowerment and leader member exchange on commitment and its subsequent impact on service quality, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol.65, No.1, pp.58-79.
30) Watkins, C. & Hart, P. L. & Mareno, N. (2016) The effect of preceptor role effectiveness on newly licensed registered nurses' perceived psychological empowerment and professional autonomy, Nurse education in practice, Vol.17, pp 36-42.