تحلیلی بر نقش زیرساخت‌های گردشگری پزشکی بر تصویر مقصد مطالعه موردی: استان مرزی کردستان

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

یکی از ضرورت‌های توسعه استان‌های مرزی کشور، وجود زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب جهت جذب گردشگران می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، گردشگری پزشکی از راهکارهای توسعه این مناطق بوده که با توجه به هم‌مرز بودن کشور عراق با استان کردستان زمینه توسعه این نوع گردشگری در غرب کشور فراهم است. بر همین اساس این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و به شیوه کاربردی درصدد ارزیابی نقش زیرساخت‌های شهر سنندج بر تصویر مقصد گردشگری است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران پزشکی عراقی تشکیل می‌دهند که در بازه زمانی ۱ مهر تا ۳۰ دی ۱۳۹۹ در بازه ۴ ماه برای معالجه و درمان به شهر سنندج مراجعه کرده بودند. روش نمونه‌گیری این پژوهش غیرتصادفی-دردسترس می‌باشد. حجم نمونه نیز با توجه به نداشتن تعداد دقیق جامعه آماری در این ۴ ماه و عدم توانایی اندازه‌گیری آن به‌وسیله فرمول کوکران، بر اساس اشباع دادها، به تعداد ۱۲۰ نفر انتخاب شد. ابزار اصلی جهت گردآوری داده‌های پژوهش پرسشنامه می‌باشد و این پرسشنامه‌ها در سه بیمارستان کوثر، بعثت و توحید توزیع شد. جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار SPSS  و آزمون‌های همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که همه مؤلفه‌های زیرساخت‌های مقصد (دانش، امنیت، سهولت دسترسی و قیمت‌گذاری منصفانه) رابطه معناداری با تصویر مقصد پزشکی داشته و واریانس زیرساخت‌های مقصد (دانش، امنیت، سهولت دسترسی و قیمت منصفانه) ۸۲ درصد از واریانس تصویر مقصد پزشکی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Medical Tourism Infrastructure on the Destination Image (Case Study: Kurdistan Border Province)

نویسندگان [English]

 • haydar mohammadi 1
 • seyed mohammad mosavi jad 2
 • parviz aghaei 3
 • jwan ahmed aziz 4
1 MA in Marketing Management, Kurdistan of University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor in Business Management, Kurdistan of University, Sanandaj, Iran
3 PhD in Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti of University, Tehran, Iran
4 MA in Business Management, Kurdistan of University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

One of the necessities for the development of the border provinces of the country is the existence of appropriate infrastructure and platforms to attract tourists. In other words, medical tourism is one of the ways to develop these areas, which due to the border between Iraq and Kurdistan province provides the basis for the development of this type of tourism in the west of the country. Accordingly, this study with a descriptive-analytical approach and being an applied research type seeks to evaluate the role of Sanandaj city infrastructure on the image of tourist destinations. The statistical population of this study consists of Iraqi medical tourists who had referred to Sanandaj for treatment in the period of 1 October to 30 December 2020 for a period of 4 months. The sampling method of this research is non-random and available samples. The sample size was selected based on data saturation, due to the lack of exact number of statistical population in these 4 months and the inability to measure it by Cochran's formula. The main tool for collecting research data is a questionnaire. These questionnaires were distributed in three hospitals: Kowsar, Besat and Tohid. SPSS software and correlation and regression tests were used to test the research hypotheses. The results indicate that all components of destination infrastructure (knowledge, security, ease of access and fair price) have a significant relationship with medical destination image and the variance of destination infrastructure (knowledge, security, ease of access and fair price) explains 82% of the variance of destination medicine image.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism infrastructure
 • Destination Image
 • medical tourist
 • border areas
 • Sanandaj City
 • اسعدی، میرمحمد؛ باصولی، مهدی؛ راسخی، مهنازالسادات (۱۳۹۹) بررسی تحلیلی زیرساخت‌های گردشگری سلامت با رویکرد نگاشت شناختی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره ۱۵، شماره ۵۰، صص. ۲۹۷-۲۷۷.
 • جعفری تیتکانلو، سعید و اصغرزاده، حسن (۱۳۹۹) تحلیل نقش بازاریابی اینترنتی بیمارستان‌ها در توسعه بازارهای بین‌المللی، فصلنامه مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، سال ۳، شماره ۱، صص. ۸۲-۶۵.
 • حسینی، سیده سمیه و تقوایی، مسعود (۱۳۹۹) تدوین و ارزیابی شاخص‌های سیاست‌گذاری و قوانین گردشگری پزشکی در ایران (یک مطالعه کیفی و کمی)، مجله اخلاق زیستی، دوره ۱۰، شماره ۳۵، صص. ۱۴-۱.
 • دوزنده ضیابری، فاطمه و آمار، تیمور (۱۳۹۸) نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری به‌عنوان یک راهکار بین‌المللی با استفاده از روش DEMATEL، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال ۱۱، شماره ۴، صص. ۱۰۱-۸۹.
 • رضایی نور، جلال؛ محبتی، محمدرضا؛ معصومی کاشانی، محمدرضا (۱۳۹۶) ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی در استان قم با رویکرد توسعه گردشگری پزشکی با ترکیب فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تودیم، فصلنامه گردشگری و توسعه، دوره ۷، شماره ۱۴، صص. ۴۰-۲۰.
 • شیرمحمدی، یزدان؛ هاشمی باغی، زینب؛ شاهسون، نسترن (۱۳۹۷) تحلیل اثر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژه برند گردشگری سلامت، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال ۷، شماره ۱۴، صص. ۱۹-۱.
 • طباطبایی نسب، محمد؛ نوری، ابوالفضل؛ حشمتی، فرزانه؛ محمد نوری، زهره (۱۳۹۳) گونه شناسی مشتریان در گردشگری پزشکی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره ۹، شماره ۲۶، صص. ۸۲-۶۰.
 • صیدایی، سید اسکندر و هدایتی مقدم، زهرا (۱۳۸۹) نقش امنیت در توسعه گردشگری، فصلنامه علوم اجتماعی، سال ۴، شماره ۸، صص. ۱۱۰-۹۷.
 • عاشوریان، فاطمه و تالشی، امین مصطفی (۱۳۹۲) اهمیت و نقش امنیت در بازار گردشگری و تأثیر آن بر توسعه پایدار اهداف، اولین کنفرانس ملی جهانگردی، جغرافیا و محیط پایدار، همدان، صص. ۹-۱.
 • قادرمرزی، حامد و برزگر، صادق (۱۳۹۶) برنامه‌ریزی توسعه گردشگری مناطق مرزی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی: اورامان تخت، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال ۸، شماره ۴، صص. ۱۱۵-۹۱.
 • متقی، سمیرا؛ صادقی، محمد؛ دلالت، مراد (۱۳۹۵) نقش امنیت در توسعه گردشگری بین‌المللی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره ۳، شماره ۱، صص. ۹۱-۷۷.
 • محمدی، سعدی و خالدی، فریدون (۱۳۹۸) تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران خارجی سلامت مطالعه موردی: گردشگران اقلیم کردستان عراق، فصلنامه گردشگری شهری، دوره ۶، شماره ۳، صص. ۱۶-۱.
 • منجزی، نورمحمد؛ نیکپور، عامد؛ حسینی سیاه گلی، مهناز (۱۳۹۸) ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال ۸، شماره ۳۲، صص. ۴۰-۲۵.
 • منوچهری، سوران و محمدی، سعدی (۱۳۹۸) تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری سلامت در مناطق مرزی مطالعه موردی: استان کردستان، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره ۸، شماره ۳، صص. ۱۳۰-۹۵
 • یوسف نژاد، قادر و حاجی میرزایی، هومن (۱۳۹۷) واکاوی رویکرد به توسعه مناطق مرزی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، همایش ملی جامعه‌شناسی مرز: سیاست‌های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان، دانشگاه کردستان، صص. ۱۷-۱.
 •  Abd Manaf, N. H. & Hussin, H. & Kassim, J. N. & Alavi, R. & Dahari, Z. (2015). Country perspective on medical tourism: The Malaysian experience. Leadership in Health Services, Vol.28, No.1, pp. 43–56.
 •  Ayob, N. M. & Masroni, T. (2014). Issues of safety and security: New challenging to Malaysia tourism industry. SHS Web of Conferences, 12, pp. 1–10.
 • Capar, H. & Aslan, O. (2020). Factors Affecting Destination Choice in Medical Tourism. International Journal of Travel Medicine and Global Health,Vol.8, No.2,pp. 80-88.
 • Cardoso, L. & Cristina, E. & Cristina, F. & Helena, A. (2017). Film-induced Tourism : A Systematic Literature Review, Vol.13, No.3, pp. 23–30.
 • Cham, T. & Lim, Y. & Sia, B. & Cheah, J. & Ting, H. (2020). Medical Tourism Destination Image and its Relationship with the Intention to Revisit : A Study of Chinese Medical Tourists in Malaysia, Journal of China Tourism Research,Vol.17, No.1, pp. 1-29.
 • Goffi, G. (2013). A model of tourism destination competitiveness: The case of the Italian destinations of excellence. Enanuario Turismo y Sociedad, Vol.14, No.1, pp. 121–147.
 •  Han, H. & Sean, S. (2015). Customer retention in the medical tourism industry : Impact of quality, satisfaction, trust, and price reasonableness. Tourism Management, Vol.46, pp. 20–29.
 • Khan, M. J. & Khan, F. & Amin, S. & Chelliah, S. (2020). Perceived Risks, Travel Constraints, and Destination Perception : A Study on Sub-Saharan African Medical Travellers. Sustainability, Vol.12, No.7, p.p. 1-16.
 • Khan, M. J. & Chelliah, S. & Haron, M. S. (2016). Medical tourism destination image formation Process: A conceptual model. International Journal of Healthcare Management, Vol.9, No.2, pp. 134–143.
 • Kim, J. & Lee, C. (2017). Journal of Destination Marketing & Management Role of tourism price in attracting international tourists : The case of Japanese inbound tourism from South Korea. Journal of Destination Marketing & Management, Vol.6, No.1, pp. 76-83.
 • Kim, S. E. & Lee, K. Y. & Shin, S. I. & Yang, S. B. (2017). Effects of tourism information quality in social media on destination image formation: The case of Sina Weibo. Information & Management, Vol.54, No.6, pp. 687–702.
 • Lopes, S. D. F. (2011). Destination image: Origins, developments and implications. Revistade turismo y patrimonio cultural, Vol.9, No.2, pp. 305–315.
 • Marrocu, E. & Paci, R. (2013). Different tourists to different destinations. Evidence from spatial interaction models. Tourism Management, Vol.39, pp. 71–83.
 • Quintal, V. & Phau, I. (2015), "The role of movie images and its impact on destination choice", Tourism Review, Vol.70, No.2, pp. 97-115.
 •  Tan, C. H. & Chong, X. W. & Ho, S. B. (2017). Significance of safety and security issues on tourism industry in Malaysia. Science International, Vol.29, No.2, pp. 471–475.
 •  Vukosav, S. & Management, H. & Sad, N. (2018). The importance of prices in tourism industry: The impact of growth of prices of hospitality services on the domestic tourism demand, Srpski citatni indeks, Vol.66, No.1, pp. 5-20.