راهبردهای مقابله با قاچاق مواد اعتیادآور نوظهور (NPS) از مرزها

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 گروه مبارزه با مواد مخدر، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اطلاعات، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

در چند سال اخیر مرزهای غرب و شمالغرب کشور به محل ورود مواد مخدر و روانگردان جدید تبدیل شده و پلیس مرزبانی و مبارزه با مواد مخدر ناجا را با چالش جدی در مبحث مبارزه با قاچاق این مواد روبرو نموده است. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با قاچاق مواد اعتیادآور نوظهور (NPS) از مرزهای استان آذربایجان غربی انجام شد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد (رویکرد اشتراوس و کوربین) انجام گردید. مشارکت کنندگان در تحقیق که شامل 20 نفر از خبرگان فرماندهی مرزبانی ناجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، پلیس امنیت اقتصادی و قاچاقچیان و مجرمین مرتبط با مواد اعتیادآور نوظهور بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری مورد استفاده قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته‌ها نشان داد هم مرزی با کشورهای عرضه کننده،فقر و بیکاری،سودآوری بالا،طولانی بودن مرزها و خلاهای مرزی به عنوان عوامل علی، ضعف در تجهیزات کنترلی و آموزش نیروهای شاغل در مرز،فقدان اشراف اطلاعاتی و آلودگی نیروهای درگیر به عنوان عوامل زمینه‌ای و در نهایت تمایل به مصرف، تبلیغات هدفمند، ضعف در قوانین و ارزشهای فرهنگی دینی و تحت کنترل نبودن توسط کنوانسیون‌های بین المللی به عنوان عوامل مداخله گر تاثیر بسزایی در قاچاق مواد اعتیادآور نوظهور از مرزهای استان آذربایجان غربی دارند. پیامدها شامل پیامدهای امنیتی- انتظامی، فردی- اجتماعی و اقتصادی بودند. نتایج نشاند داد افزایش اقتدار، اقدام و عمل، آگاهسازی همگانی و قانونگذاری می‌توانند به عنوان راهبردهای مقابله‌ای با پدیده محوری مطرح گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to combat the trafficking of emerging addictive substances (NPS) from the borders

نویسندگان [English]

  • majid karimi 1
  • Ebrahim Ghorbani 2
  • rahim dadres 3
1 Assistant Professor, Faculty Member, Amin University of Law Enforcement, Tehran, Iran
2 Department of Counter Narcotics, Faculty of Information and Awareness, Amin Police University ,Tehran , Iran
3 MA in Intelligence, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the western and northwestern borders of the country have become the entry point for new drugs and psychedelics, and the border police and the fight against narcotics have faced a serious challenge in the fight against drug trafficking. The aim of this study was to provide strategies to combat the trafficking of emerging addictive substances (NPS) from the borders of West Azerbaijan province. This research was conducted within the framework of qualitative approach and data foundation research method (Strauss and Corbin approach). Participants in the study, which included 20 experts from the NAJA Border Command, the NAJA Counter-Narcotics Police, the Economic Security Police, and emerging drug traffickers and criminals, used purposive sampling to achieve theoretical saturation. Were used. The instrument used for the interview was semi-structured. Findings showed border with supplying countries, poverty and unemployment, high profitability, long borders and border gaps as causal factors, weakness in control equipment and training of border workers, lack of intelligence and pollution of forces involved as Underlying factors and ultimately the tendency to use, targeted propaganda, weakness in religious laws and cultural values and not being controlled by international conventions as interfering factors have a significant impact on the smuggling of emerging addictive substances from the borders of West Azerbaijan province. Consequences included security-disciplinary, personal-social and economic consequences. The results showed that increasing authority, action and practice, public awareness and legislation can be considered as strategies to deal with the central phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Trafficking
  • Emerging Materials
  • Border
  • west Azerbaijan