شناسایی عوامل موثرهمگرایی اهل حق برامنیت مرز قصرشیرین

نوع مقاله : پژوهشی مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 مربی نظامی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

4 استادیار عرفان دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: گروه های قومی هر جامعه جایگاه مهمی در اتحاد ملی دارند و اگر به چالش کشیده شوند ،امنیت ملی را به خطر می اندازند؛ که در این میان نقش این گروها در امنیت مرزها به ویژه مرزهای غربی با برخورداری از بافت جمعیتی ویژه،به عنوان یکی از مولفه های تاثیر گذارشناخته می شودکه تقویت همگرایی و انسجام ملی، یکی از مقوله های اساسی هر حکومتی است؛لذا این پژوهش با هدف

شناسایی عوامل همگرایی اهل حق در مرزقصر شیرین و تاثیر آن در امنیت این مرز اجرایی گردیده است. در این پژوهش کیفی ،از نوع تحلیل محتوا و با مشارکت 51 نفر از کارشناسان که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته اطلاعات جمع آوری گردید. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها،تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی بود. یافته های نهایی تحقیق شامل پنج تم در میان 64مفهوم میباشد که شامل :ناسیونالیسم)هویت ایرانی –اسلامی( و تاریخ مشترک ،اشتراکات مذهبی و دینی ، عدالت و برابری اجتماعی ، نمادها و آیین های مذهبی و ملی(عاشورا، نوروز و غیره) و رفع مشکلات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و.. است که این مقوله ها بیشترین تاثیر را در همگرایی اهل حق وافزایش امنیت مرز قصرشیرین دارند. باتوجه به اطلاعات بدست آمده از سوالات فرعی چنین نتیجه گرفت که عوامل سیاسی ،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی

به عنوان طبقات اصلی استخراج شده و زیر شاخه های آنان در همگرایی اهل حق هر یک با وزن خاص خود و در نتیجه افزایش ضریب امنیت مرز قصر شیرین تاثیر گذار می باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shnasaee avaml hamgraee ahl hak dr amniat marz gasr seren

نویسندگان [English]

  • Saeed allahkarami 1
  • mohMMAD asadi fard 2
  • Behrooz Rahmati 3
  • Iman Amini 4
2 Faculty Member and Assistant Professor at Amin University of Police
3 Amin University of Law Enforcement, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Mysticism, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The ethnic groups of any society have an important place in national unity and if they are challenged, they endanger national security; Meanwhile, the role of these groups in border security, especially the western borders with a special demographic context, is recognized as one of the influential components that strengthening national convergence and cohesion is one of the basic categories of any government. The purpose of identifying the factors of convergence of Ahl-e-Haq in Qasr Shirin border and its impact on the security of this border has been implemented.

Methodology: The research method used in this qualitative research was content analysis with the participation of 51 experts who were selected by purposive sampling method and information was collected through in-depth semi-structured interviews. The method of data analysis was content analysis with inductive approach.

Findings: The final findings of the research include five themes among 64 concepts, which include: nationalism (Iranian-Islamic identity) and common history, religious and religious commonalities, social justice and equality, religious and national symbols and rituals (Ashura, Nowruz, etc.). And solving economic problems such as inflation, unemployment, etc., these categories have the greatest impact on the convergence of the people of the right and increase the security of the Qasr Shirin border.

Results: According to the information obtained from the research sub-questions, it can be concluded that political, social, cultural and economic factors are extracted as the main classes and their

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convergence
  • Border
  • People of Truth
  • Sweet Palace
  • Security