بازشناسایی شاخص های مدیریت جهادی در مرزهای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

هدف نهایی یک حکومت، تامین امنیت کشور است.برهمین اساس اصلی ترین کارکرد تعیین مرز را می توان حفظ امنیت عنوان کرد که از قدیم حکومت ها را ملزم نموده برای خود حد و مرز مشخص کنند. و ریشه بسیاری از مشکلات مرزی را نیز باید در مدیریت مرزها دنبال کرد که اگر مدیریت مطلوبی در مرز انجام شود امنیت مرز و به تبع آن امنیت در داخل کشور که اصلی ترین وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، محقق می شود.بنابراین در این مطالعه درصدد بازشناسایی شاخص های مدیریت جهادی-علمی به عنوان یک سبک مدیریت بومی که بیشترین انطباق و هماهنگی را با اصول و معیارهای اسلامی و فرهنگ کشور دارد، می باشیم.
پس از انجام 35 مصاحبه با فرماندهان و معاونین انتظامی مرز، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی 96 شاخص از مدیریت جهادی مرزها احصا که در قالب ده بعد برنامه ریزی و هدف( 10 شاخص)، بعد رهبری(8 شاخص)،بعدارتباطات (5 شاخص)، بعد نظام ارزشی (42شاخص)، بعد تصمیم گیری(4 شاخص)، در بعد کنترل(3شاخص)، بعد رشد و توانمندسازی (9 شاخص)، بعد بسیج منابع و امکانات (5 شاخص)،بعد خلاقیت و نوآوری(4 شاخص) اولویت بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of indicators of jihadi management in the borders of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

The ultimate goal of a government is to ensure the security of the country. Therefore, the main function of determining the border can be considered as maintaining security, which has long required governments to set boundaries for themselves. And the root of many border problems must be followed in border management that if proper border management is done, border security and, consequently, security inside the country, which is the main task of the police force of the Islamic Republic of Iran, will be achieved. The study seeks to identify the indicators of jihadi-scientific management as an indigenous management style that is most in line with Islamic principles and standards and the country's culture.

after conducting 35 interviews with border commanders and deputies, faculty members of Amin University of Law Enforcement Sciences and the Institute of Law Enforcement Sciences and Social Studies, 96 indicators of jihadi border management were calculated in the form of ten dimensions of planning and purpose (10 indicators), leadership dimension
After conducting 35 interviews with border commanders and deputies, faculty members of Amin University of Law Enforcement Sciences and the Institute of Law Enforcement Sciences and Social Studies, 96 indicators of jihadi border management were calculated in the form of ten dimensions of planning and purpose (10 indicators), leadersمhip dimension 8 indicators), communication dimension (5 indicators), value system dimension (42 indicators), decision dimension(4 indicators), control dimension(3 indicators), growth and empowerment dimension(9 indicators), resource and facilities mobilization dimension (5 indicators) , Creativity and innovation (4 indicators) were prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Management"
  • "Jihadi Management"
  • "Border"
  • "Border Guard"
  • "Law Enforcement Force of the Islamic Republic of Iran"