تحلیل منابع تنش و تهدید امنیت عمومی در استان اردبیل با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک SWOT

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشکده دافوس، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشگاه علوم انتظامی امی

3 دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: بررسی و تحلیل منابع تهدید و تنش در پهنه سرزمینی هر منطقه از اولویت های اساسی مدیران و تصمیم گیران حوزه امنیت هر کشوری می باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل منابع تهدید و تنش استان اردبیل و ارائه راهکارهای کاربردی و اجرایی با استفاده روش برنامه ریزی راهبردی می باشد.
روش: با این رویکرد تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر مواد و روش توصیفی- تحلیلی از نوع اکتشافی می باشد. در این راستا از تحلیل محتوای اسناد مرتبط با موضوعات امنیتی – انتظامی در استان و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته استفاده شد. علاوه بر آن از روش برنامه‌ریزی راهبردی و نمودار تجزیه و تحلیل SWOT جهت شناخت گونه اصلی راهبردهای مدیریت منابع تهدید امنیت عمومی در استان اردبیل استفاده می‌گردد.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان می دهد که راهبرد ها و راهکارهای مدیریتی و تصمیم سازی اتخاذ شده از این پژوهش به چهار بخش تقسیم گردیده است که رویکردهای تهاجمی و رقابتی 7 راهبرد اصلی، رویکرد بازنگری 6 راهبرد اصلی و رویکرد و راهبرد تنوع به 6 راهکار و در نهایت در استراتژی های تدافعی به ارائه 5 راهبرد و راهکار عملیاتی پرداخته شد و در نهایت با عنایت به این امر این راهکار و راهبردها از تلفیق 15 نقطه قوت تحلیل منابع تهدید و تنش استان اردبیل در حوزه امنیت عمومی، 19 نقاط ضعف اساسی موجود در پهنه سرزمینی استان، 15 فرصت محیط بیرونی موجود در استان و 22 تهدید مشخصه در آن بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analyze of the threat and tension sources on Ardabil province by using of strategic planning

نویسندگان [English]

  • Yahya Mirshekaran 1
  • Mohammad Reza Rafiee 2
  • Alireza zargar 3
1 Police University
2 Police University
چکیده [English]

The analyzing of threat and tension in the area every region of the main priorities for managers and decision makers in the field of security of any country and the identification of these threats required and is necessary. This study aimed to analyze the sources of threat and tension on Ardabil province and provide practical solutions and is implemented using strategic planning methods. With this approach, Depending on The Purpose of the Study, It is an Applying Research and in Nature and Methodology, It is a Descriptive-Analytical is exploratory Research.
In this regard, the content analysis of documents related to security issues in the province and interviewing With security experts for identifying the sources of threats to public security and weighting also was used this resource. In addition, the method of strategic planning and SWOT analysis charts to identify the main species threatened public security resource management strategies used in Ardabil province. The results suggest that strategies and management practices and decision-making of this research is divided into four parts of which approaches aggressive and competitive 7 strategies, Reload approaches 6 strategies and approach and strategy of diversification into 6 solution and finally (WT) to provide 5 strategy and action plan were discussed and finally, to this strategy and the strategy of combining 15 strength analysis of threat and tension Ardabil province in the field of public security, 19 points fundamental weakness of the province 15 opportunities and 22 threats characterized .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Public Security
  • Threat
  • resources analysis
  • Ardabil