حضور نیروهای فرامنطقه‌ای و تأثیرآن بر امنیت مرز و عملکرد نیروهای مرزبانی در استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : پژوهشی مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی،دانشگاه بیرجند

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

یکی از مسائل اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ژئوپلیتیکی، مربوط به امنیت و محیط امنیتی آن است. وضعیت شکننده برخی از کشورهای پیرامونی ایران همچون افغانستان، عراق، سوریه و... در سال‌های اخیر باعث افزایش حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای به‌خصوص ایالات متحده آمریکا در این مناطق شده است؛ از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر عملکرد نیروهای فرامنطقه‌ای بر امنیت مرز استان خراسان جنوبی است. پژوهش حاضر ازنظر نوع و هدف در زمره تحقیقات کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای و پیمایشی است، ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته بوده و باتکیه‌بر تجارب و نظرات مسئولین و دست‌اندرکاران امور امنیتی، سیاسی و مرزی به بررسی و تحلیل آسیب‌ها و تهدیدهای نیروهای فرامنطقه‌ای بر مرزهای شرقی ایران (خراسان جنوبی) پرداخته شده است. در تحقیق حاضر تعداد 158 پرسش‌نامه تکمیل شده است. این پرسش‌نامه دارای چهار مؤلفه و 30 سؤال بوده که مولفه ها عبارت‌اند از: 1 - شاخص‌های امنیت اجتماعی 2 - شاخص‌های امنیت اقتصادی 3 - شاخص‌های امنیت نظامی 4 - شاخص‌های عملکرد مرزبانان. نتایج حاصل از بررسی‌های آماری نشان داد که حضور نیروهای فرامنطقه‌ای بیشترین تأثیر را بر افزایش تعداد نیروهای مسلح در مرزهای شرقی و کمترین تأثیر را در دگرگونی عناصر هویت ملی مرزنشینان داشته است. همچنین بر اساس آزمون t تک نمونه‌ای مشخص شد که تأثیر حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در مناطق مرزی شرق ایران بر امنیت مرزها در حد متوسط و تأثیر آن بر عملکرد نیروهای مرزبانی بیشتر از حد متوسط بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presence of trans-regional forces and its impact on border security and performance of border guards in Southern Khorasan province

نویسندگان [English]

  • vahid kiani 1
  • Ali Ashoori 2
1 Assistant professor of Political Geography, University of Birjand
2 MA in political geography, University of Birjand
چکیده [English]

One of the basic issues of the Islamic Republic of Iran in the geopolitical field is related to security and its security environment. The fragile situation of some countries around Iran such as Afghanistan, Iraq, Syria, etc. In recent years has increased the presence of Trans-regional powers, especially the United States in these areas. Therefore, can be the study and analysis of the presence of Trans-regional powers in these countries and its impact on Iran's national security doubly important. Therefore, the main purpose of this study is the effect of the performance of Trans-regional forces on the border security of Southern Khorasan province. The present research is applied in terms of type and descriptive-analytical in terms of method. Information collection is library and survey. In the present study, 158 questionnaires have been completed. This questionnaire has four components and 30 questions, which are: 1- Social Security Indicators 2- Economic Security Indicators 3- Military Security Indicators 4- Border Guards Performance Indicators. The results of statistical studies showed that the presence of trans-regional forces had the greatest impact on increasing the number of armed forces on the eastern borders and the least impact on the transformation of elements of national identity of border residents. Also, based on a single-sample t-test, found that the effect of the presence of trans-regional forces was in the border areas of eastern Iran on border security moderate and its effect was on the performance of border forces above average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trans-regional forces
  • Security
  • Border
  • Afghanistan
  • Southern Khorasan