ارائه‌ الگوی مطلوب نظارت بر کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا(مورد مطالعه؛ فرماندهی مرزبانی استان کردستان)

نوع مقاله : پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف؛ نظارت به عنوان یکی از مولفه‌های حیاتی مدیریت سازمانی، نقش موثری در رشد و بالندگی سازمان و نیل به اهداف دارد. هر گونه خلل در این امر با پیامدهایی جدی برای سازمان همراه خواهد بود. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، دستیابی به الگویی مطلوب برای نظارت بر یگان‌های مرزبانی ناجا با تاکید بر استان کردستان است.
روش ‌شناسی؛ رویکرد اتخاذ شده در پژوهش حاضر، کیفی و از روش تحلیل مضمونی به میانجی ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد 30 نفر از نخبگان و کارشناسان حوزه نظارت استفاده شد. انتخاب نمونه‌ها به صورت هدف‌مند و با استفاده از روش نمونه ‌گیری گلوله‌برفی انجام گرفت.
یافته‌ها؛ یافته‌ها حاکی از 22 مقوله محوری، ذیل 8 مقوله عمده تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی، حضور میدانی ناظران، دگردیسی در مکانیسم‌های نظارت، همه‌جانبه‌گرایی در نظارت‌ها، بازخوردگیری در نظارت‌ها، نظارت آموزش-محور، تقویت مقوله خودنظارتی و اخلاق‌مداری در نظارت است.
نتیجه‌گیری؛ نتایج این پژوهش نشان داد که ارایه الگویی مطلوب برای نظارت بر یگان‌های مرزی در گرو دستیابی به شناختی کامل از شرایط موجود مرز در تمامی ابعاد، توجه ویژه به نقش تکنولوژی، بازنگری در چارت سازمانی، تبدیل نظارت به یک فرهنگ سازمانی فراگیر، محوریت قرار دادن آموزش در تمامی نظارت‌ها، توجه به اخلاق‌ و اخلاق-مداری در نظارت‌ها، تشکیل تیم‌های تخصصی نظارت و پیگیری و توجه ویژه به مولفه‌های خودنظارتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Supervision Ideal Pattern on Police Border Commandment Personnel (Case study; Border Commandment of Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • Parviz Sobhani 1
  • Javad Kiani 2
1 Researcher
2 Professor of Police University
چکیده [English]

Field and Goal; Supervision as a crucial categories of organizational management, has an influential role in the progress of the organization and achieving goals. Any problem in this way will have critical circumstance for organization. So, the aim of this project is to achieve an ideal pattern of supervision in police border units emphasizing the Province of Kurdistan.
Method; The approach of this survey is qualitative and narrative analysis has been used through semi-structured interview with 30 specialists of supervision unit. Samplings are aimed and snowball.
Findings show 21 pivotal categories under 8 main categories of reinforcing communicational infrastructures, supervisors field presence, change in the mechanisms of supervision, holism in supervisions, feedback in supervisions, education-based supervisions, reinforcing self-supervision and ethic-based supervision.
Results showed that an ideal sample of supervision on border units needs the complete recognition of border situation, caring about the role of technology, reviewing the organizational chart, changing the supervision toward a hole organizational culture, attending education in all supervisions, caring about ethics in supervisions, running special supervisory teams and emphasizing the category of self-control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supervision
  • Ideal pattern
  • Border Commandment